Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 09.07.1993 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, rješavajući o ustavnoj tužbi B. H. iz Z., na sjednici održanoj dana 15. lipnja 1993. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

B. H. podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu s prijedlogom da Sud poništi presudu Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-3469/92 od 25. studenoga 1992. godine, kojom je odbijena njezina tužba protiv rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Odjela za inspekcijske poslove Klasa: UP/II-334-09/92-01/52, Urbr.: 529-05/2-92 od 21. srpnja 1992. kojim je odbijena njezina žalba protiv rješenja Općine D. S. Klasa: 334-09/92-01/01, Urbr.: 2113-04-11-29-1 od 17. lipnja 1992. kojim je tužiteljici zabranjeno pružanje ugostiteljskih usluga pokretnom ugostiteljskom radnjom u M. B. Prijedlog temelji na činjenici da je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj U-II-239/1992 od 24. ožujka 1993. godine, na njezin prijedlog, ukinuo odredbu članka 7. stavak 1. Odluke o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti i o radnom vremenu u ugostiteljstvu Općine D. S. ("Službene novine" Općine D. S. broj 3/1989). Na ukinutoj odredbi navedenoga propisa, naime, temelje se odbijajuća rješenja upravnih organa i presuda Upravnog suda Republike Hrvatske. Stoga, sukladno odredbi članka 125. stavak 1. alineja 3. Ustava Republike Hrvatske, budući se rješenja organa uprave i suda temelje na ukinutoj protuzakonitoj odredbi navedene općinske odluke, predlaže da se poništi presuda Upravnog suda Republike Hrvatske i da se isti obveže da donese presudu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i pravnim shvaćanjem Ustavnog suda Republike Hrvatske. Ustavna tužba nije dopuštena. Prema odredbi stavka 2. članka 23. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona ili drugog ukinutog ili poništenog propisa ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka. Prijedlog za izmjenu pojedinačnog akta, temeljem odredbe stavka 3. iste zakonske odredbe, može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana objave odluke Ustavnog suda u službenom glasilu Republike Hrvatske, ako od dostave pojedinačnog akta kojim je postupak pravomoćno okončan do podnošenja prijedloga Ustavnom sudu nije proteklo više od godine dana. Iz ove zakonske odredbe proizlazi da Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan odlučivati o poništenju odluke Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-3469/92 od 25. studenoga 1992. godine. Po navedenoj zakonskoj odredbi, izmjenu pojedinačnog akta u slučaju kada je propis na kojem se pojedinačni akt temelji ukinut odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske može se tražiti od tijela koje je donijelo pojedinačni akt čija se izmjena traži. Odluka ovoga Suda, kojom je poništena protuzakonita odreba članka 7. navedene odluke Općine D. S. objavljena je u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske, broj 31/93 dana 16. travnja 1993. Iz navedenih razloga valjalo je ustavnu tužbu odbaciti. Odluka o objavljivanju rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-151/1993.

Zagreb, 15. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.