Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Na osnovi odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

I.

U Odluci o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92 i 29/83) u poglavlju 1 - "Postupci medicinske dijagnostike", iza šifre 11116 dodaju se nove šifre kako slijedi:

"Šifra     Opis postupaka         Djelatnici       Vrijeme Uku.
                                                bodovi
0            1                2            3        4
1130(0) Početna bolnička uobičajena zdravstvena skrb kroničnog
        boIesnika, koji je dijagnostički i terapijski razriješen a
        potrebno mu je daljnje produženo bolničko liječenje
        zbog prirode bolesti, obuhvaća: pregled i prijem bolesnika,
        uvid u medicinsku dokumentaciju koju su pripremili izabrani
        liječnik i nadležni specijalist, određivanje dijete, davanje savjeta
        i uputa tijekom boravka u bolnici, zdravstveno odgojne mjere i
        mjere prosvjećivanja, nadzor nad provođenjem terapije i njenim
        rezultatima, pregled bolesnika (vizita), slanje bolesnika na
        terapijske zahvate u druge bolničke jedinice, njegu sestre,
        davanje obavijesti članovima uže obitelji, te evidentiranje nalaza
        u povijesti bolesti. Postupak obuhvaća sve poslove tijekom 24
        sata stacionarnog liječenja i zaračunava se na istom odjelu
        samo jedanput. Tu su obuhvaćeni dijagnostički i terapijski
        postupci koji su na popisu označeni sa dvije zvjezdice. Postupci
        ne uključuju dio poslova u svezi s prehranom, smještajem
        bolesnika u bolnicu te njihovom osobnom higijenom.
11301      * Početna uobičajena zdravstvena skrb na odjelima kronične
                            1 liječnik spec.        12       14,95
        rehabilitacije. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci
        LK-a.*                 1 viša med. sestra   7
                            1 srednja med. sestra  82
11302      Početna uobičajena bolnička skrb u odjelima kronične psihijatrije,
                            1 liječnik spec.        20       17,73
        prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata
                            1 viša med. sestra   7
        opisani pod šifrom 1130(0)       1 srednja med. sestra  85
11303      Početna uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog
                            1 liječnik spec.        15       13,30
        zbrinjavanja bolesnika starije dobi (gerijatrija) - prosjek liječenja 30
                            1 viša med. sestra   5,5
        dana. Ovdje su uključeni svi postupci tijekom 24 sata navedeni
                            1 srednja med. sestra  63,5
        u opisu šifre 1130(0)."
        te iza šifre 11416 dodaju se nove šifre kako slijedi:
1143(0) Daljnja uobičajena bolnička zdravstvena skrb kroničnog bolesnika
        obuhvaća: provjeru i nadzor postupaka liječenja, promjenu ili dopunu
        samo nužne dodatne dijagnostičke pretrage, kontrolu stanja bolesni-
        ka (vizita) najmanje 1 puta dnevno,kontrolu vitalnih funkcija, mjere-
        nje temperature, bila, krvnog tlaka, davanje uputa bolesniku, zdrav-
        stveno-prosvjetne i odgojne mjere, kompletnu njegu sestre, davanje
        obavijesti članovima uže obitelji, socijalno-medicinske intervencije,
        dogovaranje eventualnog premještaja i transporta oboljelog, evidenti-
        ranje utvrđenog i rezultata mjerenja izvršenih tijekom dana u povijest
        bolesti. Pri završetku liječenja, postupak obuhvaća: pisanje otpusnog
        pisma i izvješće nadležnom liječniku s obzirom na daljnje liječenje u
        ambulanti ili kod kuće. Postupci obuhvaćaju sve navedene poslove iz-
        vršene tijekom 24 sata.Također obuhvaćaju sve druge sitnije postupke
        iz ovog popisa,koji su označeni sa dvije zvjezdice. Kod svih daljnjih
        bolničkih zbrinjavanja uzeto je u obzir prosječno vrijeme ležanja, koje
        je navedeno na početku bolničke skrbi.
11431      Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje kroničnom rehabili-
                            1 liječnik spec.        7        5,25
        tacijom. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci LK-a, pro-
                            1 srednja med. sestra  25
        sječno 21 dan*.
11432      Daljna uobičajena zdravstvena skrb u odjelu kronične psihijatrije,
                            1 liječnik spec.        8        6,76
        prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata
                            1 viša med. sestra   4
        navedeni u opisu pod šifrom 1143(0)   1 srednja med.sestra  30
11433      Daljnja uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog
                            1 liječnik spec.        10       8,77
        gerijatrijskog zbrinjavanja. Prosjek liječenja 30 dana. Kod ovog zbri-
                            1 viša med. sestra   5
        njavanja uključeni su svi postupci tijekom 24 sata navedeni u opisu
                            1 srednja med.sestra  40
        pod šifrom 1143(0)."


II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/75

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.