Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i odredbe članka 22. StatutaRepubličkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993 godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

I.

U Odluci o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93 i 29/93) u točki II. u stavci 2. mijenja se iznos u 3. alineji:

- iznos od "1.124 HRD" zamjenjuje se iznosom od "1.431 HRD". Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuje se vrijednost boda kako slijedi:

- za srpanj u iznosu od 1.695 HRD

- za kolovoz u iznosu od 2.110 HRD

- za rujan u iznosu od 2.626 HRD." Dosadašnje stavke 3. i 4. postaju stavke 4. i 5. U stavci 3. mijenjaju se iznosi u 1. i 2. alineji:

- iznos od "750 HRD" zamjenjuje se iznosom od "1.554 HRD" i dodaje tekst: "s primjenom od 1. svibnja 1993. godine",

- iznos od "850 HRD" zamjenjuje se iznosom od "2.020 HRD", a iza alineje 2. dodaju se nove alineje 3, 4. i 5. koje glase:

"- za srpanj u iznosu od 2.479 HRD

- za kolovoz u iznosu od 3.086 HRD

- za rujan u iznosu od 3.841 HRD."

II.

U točki III. u stavci 2. u drugom retku iza riječi: "nadomjestaka" briše se tekst: "izuzev slijedećih materijala: šifra Naziv

- 06002 Interkanalni kolčić

- 06003 Parapulni kolčić." Odredba ove točke primjenjuje se s danom objave u "Narodnim novinama".

III.

U točki IV. u stavci 4. u tabeli mijenjaju se iznosi u stupcu 4. pod rednim brojevima: 1, 2. i 3.:

1.

- iznos od "28.100" zamjenjuje se iznosom od "35.782"

- iznos od "14.050" zamjenjuje se iznosom od "17.891"

2. - iznos od "21.080" zamjenjuje se iznosom od "26.836"

- iznos od "23.890" zamjenjuje se iznosom od "30.415"

- iznos od "26.731" zamjenjuje se iznosom od "33.993"

3. iznos od "5.621" zamjenjuje se iznosom od "7.156". Iza stavke 4. dodaje se nova stavka 5. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuje se iznos troškova u hrvatskim dinarima za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, po bolno-opskrbnom danu: u HRD

Red. Zdravstvena ustanova srpanj kolovoz rujan broj

1. Stacionarna ustanova za zbrinjavanje akutnih bolesnika

- cjelodnevni smještaj i prehrana 42.380 52.750 65.660

- dnevni smještaj i prehrana 21.190 26.735 32.830

2. Stacionarna ustanova za zbrinjavanje kroničnih bolesnika cjelodnevni smještaj

- u psihijatriji 31.785 39.562 49.245

- u rehabilitaciji 36.023 44.837 55.811

- u gerijatriji 40.261 50.112 62.377

3. Polikliničko konzilijarna djelatnost za vrijeme terapijskog postupka hemodijalizom 8.476 10.550 13.132"

Dosadašnja stavka 5. postaje stavka 6. U stavci 5. u prvom retku iza brojke "3" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "4", dodaje se tekst: "i 5".

IV.

U točki VII. mijenja se iznos u 3. alineji: - iznos od "5.621 HRD" zamjenjuje se iznosom od "7.156 HRD". Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuju se slijedeći iznosi po bočici krvi:

- za srpanj 8.476 HRD

- za kolovoz 10.550 HRD

- za rujan 13.132 HRD."

V.

Iza točke VII. dodaje se nova točka VIII. koja glasi: "Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodne banke Hrvatske, utvrđuje vrijednost boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka iz točke II. ove odluke, iznose troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama iz točke IV. ove odluke te iznos po bočici krvi iz točke VII. ove odluke."

VI.

Ova odluka stupana snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine, osim ako odredbama ove odluke nije drukčije utvrđeno.

Klasa: 025-04/93-01/70

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 30. lipnja 1993. godine

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.