Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - proašćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici, održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

I.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93 i 51/93) u točki VIII. iza stavke 2. dodaju se nove stavke 3, 4. i 5. koje glase:

"Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda, da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodne banke Hrvatske, utvrđuje iznose vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite navedene u tablici iz prethodne stavke od rednog broja 1-13."

"U tablici iz stavke 2. ove točke, pod rednim brojem 1. "OPĆA MEDICINA", u stupcu 1. pod b) umjesto teksta: "zaštita štićenika domova umirovljenika" treba upisati tekst: "zaštita osoba starije dobi"."

"U tablici iz stavke 2. ove točke pod rednim brojem 8. "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" u stupcu 1. dodaju se nove podtočke:

a) pri stanici hitne medicinske pomoći,

b) pri medicinskim centrima i domovima zdravlja,

a kod sastava liječničkog tima, u stupcu 2. pod a) sastav tima ostaje kako je navedeno u tablici, a pod b) se upisuje:

- liječnik

- medicinski tehničar SSS

- vozač

U prijavno dojavnoj jedinici

- medicinska sestra SSS

i pod rednim brojem 9. "SANITETSKI PRIJEVOZ", u stupcu 1. dodaju se nove podtočke:

a) pri stanici hitne medicinske pomoći,

b) pri medicinskim centrima i domovima zdravlja s time da sastav tima u stupcu 2. pod a) i b) ostaje kako je navedeno u tablici,

U stupcu 7. pod rednim brojevima 1-13 mijenjaju se iznosi, a iza stupca 7. dodaju se novi stupci 8, 9. i 10. sa iznosima pod rednim brojevima 1-13, kako je to navedeno u tablici iza teksta odluke."

Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:

"U vrijednosti liječničkog tima za provođenje polivalentne stomatološke zdravstvene zaštite uračunat je rad u općoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti i rad u stomatološkoj protetici u omjeru 70:30."

Dosadašnje stavke 3, 4. i 5. postaju stavke 6, 8. i 9.

II.

U točki IX. u stavci 2. na kraju teksta briše se točka, te dodaje slijedeći tekst: "s time da se u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti poštuje omjer rada za opću stomatološku zdravstvenu zaštitu i protetiku, utvrđen u stavci 4. prethodne točke."

III.

U točki XIII. u stavci 1. u alineji iza brojke "5" briše se zarez i upisuje slovo "i", a iza brojke "6" briše se tekst: "i 7".

Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:

"Za razdoblje od 1. lipnja 1993. godine utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost tima hitne medicinske pomoći i to:

- prema standardu utvrđenom u točki XII. a) ove odluke, u iznosima kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 8.a), u stupcima 7, 8, 9. i 10.,

- prema standardima utvrđenim u točki XII. b) i c) ove odluke, u iznosima kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 8.b) u stupcima 7, 8, 9. i 10."

Dosadašnje stavke 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. postaju stavke 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

U stavci 2. u alineji iza brojke "6" briše se riječ "i" i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".

U stavci 4. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."

U stavci 8. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."

IV.

U točki XV. u stavci 3. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."

V.

U točki XVI. u stavci 2. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".

Dosadašnja stavka 3. postaje stavka 4.

VI.

U točki XVII. u stavci 2. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".

Dosadašnje točke XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII. i XXVIII. postaju točke XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. i XXIX.

VII.

U točki XXI. u stavci 9. u trećem i četvrtom retku iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/71

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.Tablica

OSNOVE ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA PROVOĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
ZA RAZDOBLTE OD 1. LIPNJA 1993. GODINE DO 30. RUJNA 1993. GODINE u HRD

                            Godišnja vrijednost tima OD
Red.  Djelatnost   Sastav liječničkog tima
broj                      1. VI      1. VII     1. VIII     1. IX
0        1        2        7        8        9        10
1.   OPĆA MEDICINA
a) zaštita odraslih   1 liječnik
1 med. sestra SSS                34.568.990   41.282.358   51.383.775   63.959.406
b) zaštita osoba starije
dobi          1 liječnik
            1 med. sestra SSS    34.568.990   41.282.358   51.383.775   63.959.406
2.   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
            1 liječnik pedijatar
    PREDŠKOLSKE DJECE
            1 med. sestra SSS    34.568.990   41.282.358   51.383.775   63.959.406
    (0 - 6)
3.   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
            1 liječnik škol. med.
    ŠKOLSKE DJECE (7-18)
            1 med. sestra SSS    34.568.990   41.282.358   51.383.775   63.959.406
4.   PRIMARNA    1 liječnik ginekolog
    ZDRAVSTVENA
    ZAŠTITA ŽENA
            1 med. sestra SSS    33.159.179   39.612.586   49.305.425   61.372.402
5.   PATRONAŽA
    (1 patro. sest. VŠS na
    3 tima opće med.)
            1 med. sestra VŠS    14.831.639   17.736.030   22.075.875   27.478.710
    STOMATOLOŠKA
 6.   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
    a) - opća stom. zdrav.
    zaštita     1 liječnik stomatolog
            1 med.sestra SSS    41.993.755   50.076.208   62.329.400   77.583.856
    - poliv. opća stom.
    zdrav. zašt.
    (s protetikom)
    (iznad 18 g.)  1 liječnik stomatolog
            1 med. sestra SSS
            1/2 zub. tehničar SSS
                        54.807.289   65.337.246   81.324.675   101.228.022
    b) - zaštita predškolske
            1 liječnik stomatolog
    djece
            1 med. sestra SSS    41.993.755   50.076.208   62.329.400   77.583.856
    c) - zaštita školske djece 1 liječnik stomatolog
            1 med. sestra SSS    41.993.755   50.076.208   62.329.400   77.583.856
    d) - protetika (iznad 18
            1 liječnik stomatolog
    g.)       1 med. sestra
            1 zubni tehničar VŠS
            1 zubni tehničar SSS  89.374.490   106.532.725   132.600.312   165.052.825
    e) - ortodoncija
            1 liječnik spec. ortodont
            1 med. sestra
            2 zubna tehničara VŠS
                        68.386.558   81.674.736   101.659.800   126.539.952
7.   EPIDEMIOLOGIJA
            1 liječnik spec. epidem.
            1 sanitarni tehničar VŠS
            1 sanitarni tehničar SSS
                        55.864.647   66.674.335   82.988.937   103.299.595
8.   HITNA MEDICINSKA
    POMOĆ
    a) pri stanici hitne
    medicinske pomoći
            - liječnik       53.326.510   50.582.649   62.959.762   78.368.493
            - med. tehničar SSS   10.195.283   11.857.924   14.759.450   18.371.668
            - vozač         8.950.070    10.383.100   12.923.750   16.086.700
            U PRIJAVNO DOJAVNOJ
            JEDINICI
            - liječnik       34.420.929   26.178.126   32.583.675   40.558.182
            - med. sestra SSS    12.103.475   11.857.924   14.759.450   18.371.668
    b) pri medicinskom
    centru i DZ   - liječnik       47.067.885   47.334.222   58.916.475   73.335.654
            - med. tehničar SSS   6.798.560    10.094.916   12.565.050   15.640.212
            - vozač         5.553.347    8.620.092    10.729.350   13.355.244
    U PRIJAVNO DOJAVNOJ
    JEDINICI
            - med. sestra SSS    24.049.163   18.058.118   22.476.775   27.977.726
9.   SANITETSKI PRIJEVOZ
    a) pri stanici hitne
    medicinske pomoći
            - med. tehničar SSS   33.176.769   26.972.751   33.572.737   41.789.307
            - vozač         31.931.555   25.497.927   31.737.037   39.504.339
    b) pri medicinskom
    centru i DZ   - med. tehničar SSS   29.780.046   25.209.743   31.378.337   39.057.851
            - vozač         28.534.832   23.734.919   29.542.637   36.772.883
10. DEŽURSTVO
    a) opća medicina
            1 lijećnik
            1 med. sestra SSS
            1 vozač     66.251.854   77.828.751   96.872.737   120.581.307
    b) opća stomatološka
    zdrav. zašt.  1 liječnik
            1 med. sestra SSS    49.014.184   58.052.124   72.256.950   89.941.068
    c) ljekarna   1 farmaceut       30.128.444   35.683.960   44.415.500   55.285.720
11. PRIPRAVNOST
    a) opća medicina
            - liječnik       14.463.084   17.129.996   21.321.550   26.539.772
    b) ljekarna   - farmaceut       14.463.084   17.129.996   21.321.550   26.539.772
12. MEDICINSKA NJEGA U
            1 med. sestra SSS    8.900      11.077     13.789
    STANU OSIGURANIKA
13. LABORATORIJ 1 zdrav, tehničar lab.
            smjera na 3 liječnika
            1 VŠS zdrav. tehničar lab.
            smjera na 4 SSS zdrav.
            tehničara lab. smjera
            1 dipl. ing. med.
            biokemije na 7 - 10
            zdrav. tehničara lab.
            smjera         8.119      6.357      7.912      9.849