Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 07.07.1993. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenogosiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90),Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskena 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosasredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskeosigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama

I.

U Odluci o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fondzdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaćazdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama("Narodne novine" broj: 13/93, 29/93 i 51/93) u točki III. pod:

1. a) iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi:"305.136 HRD za srpanj, 379.800 HRD za kolovoz i 472.752 HRD za rujan1993. godine",

b) iza riječi: "lipanj 1993. godine<, dodaju se riječi: "254.280HRD za srpanj, 316.500 HRD za kolovoz i 393.960 HRD za rujan 1993. godine",

c) iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi: "186.472HRD za srpanj, 232.100 HRD za kolovoz i 288.904 HRD za rujna 1993. godine",

2. iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi: "440.752HRD za srpanj, 548.600 HRD za kolovoz i 682.864 HRD za rujan 1993. godine".

II.

Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Ovlašćuje seIzvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvaHrvatske da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodnebanke Hrvatske donosi Odluku o utvrđivanju visine iznosa sredstava kojaRepublički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osiguravaza isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama. Dosadašnje stavke 3. i 4. postaju stavke 4.i 5.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"a primjenjuje se od 1. srpnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/72

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">