Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske

I.

Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka biIja koje se uvoze i izvoze, ovisno o vrsti pošiljke, iznosi

1. za vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima do 10 tona u dinarskoj protuvrijednosti 20 DEM, a za svaku sljedeću odnosno započetu tonu iznad 10 tona povećava se u dinarskoj protuvrijednosti za 2 DEM;

2. za brodske pošiljke, osim za brodske pošiljke drva, za svaku započetu tonu u dinarskoj protuvrijednosti 0,5 DEM, a najmanje u dinarskoj protuvrijednosti 30 DEM za jednu pošiljku;

3. za brodske pošiljke drva (trupce, rudničko drvo, piljeno drvo, razne vrste drvnih prerađevina) u dinarskoj protuvrijednosti 0,3 DEM za svaki započeti kubni metar, a najmanje u dinarskoj protuvrijednosti 20 DEM po jednoj pošiljci, odnosno u dinarskoj protuvrijednosti 0,2 DEM za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnoga drva, a najmanje u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po jednoj pošiljci;

4. za zrakoplovne pošiljke za svakih započetih 10 kilograma u dinarskoj protuvrijednosti 2 DEM, a najmanje u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po jednoj pošiljci;

5. za komadne pošiljke (iz zbirnih vagona, kamiona i kontejnera, pošiljke u kombi vozilima, osim pošiljaka iz točke 7. ove točke) u dinarskoj protuvrijednosti 0,5 DEM za svakih započetih 10 kilograma, a najmanje u dinarskoj protuvrijednosti 5 DEM po jednoj pošiljci;

6. za poštanske pošiljke do 0,25 kilograma u dinarskoj protuvrijednosti 0.5 DEM, do jednog kilograma u dinarskoj protuvrijednosti 1 DEM, te za svaki sljedeći odnosno započeti kilogram u dinarskoj protuvrijednosti 0,5 DEM;

7. za pošiljke što ih putnici ili osoblje prijevoznih sredstava nose uzase za svakih započetih 10 kilograma u dinarskoj protuvrijednosti 1 DEM. Pošiljke bilja u osobnim automobilima preko 50 kilograma po osobi smatraju se komadnim pošiljkama.

8. za pošiljke drva (trupce, piljeno drvo, rudničko drvo, razne vrste drvnih prerađevina), osim brodskih pošiljaka drva, u dinarskoj protuvrijednosti 3 DEM za svaki započeti kubni metar, odnosno u dinarskoj protuvrijednosti 2 DEM za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnog drva;

9. za drvo za pomoćne pregrade i daske na brodu ili tegljenici, kao i za obIožne daske, podloške i palete s vagonskih i kamionskih pošiljaka, koje se s njih uklanjaju nakon upotrebe ili dotrajalosti, u dinarskoj protuvrijednosti 5 DEM po kubnom metru;

10. za ostatke biljnoga porijekla nakon čišćenja broda ili tegljenice (pometačina) u dinarskoj protuvrijednosti 30 DEM po brodu odnosno tegljenici. Naknade za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka drva (trupce, rudničko drvo, piljeno drvo, razne vrste drvnih prerađevina) iz stavka 1. podtočke 3. i 8. ove točke određuje se na način da je jedan prostorni metar jednak 0,7 kubnog metra (1 prm=0,7 m3).

II.

Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se pretovaruje u provozu kroz Republiku Hrvatsku, određuje se za vagonske, kamionske i brodske pošiljke u visini 50% od naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 3. i 8. ove Odluke.

III.

Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka sjemena i sadnoga materijala određuje se u visini naknade propisane u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ove Odluke, uvećane za 100%.

IV.

Naknada za obvezni zdravstveni pregled bilja koje se izvozi ili uvozi za neposrednu preradu (industrijsko voće i povrće, grožde, žitarice i uljarice) određuje se u visini 50%, a za šećernu repu u visini 30% od naknade propisane u točki I. podtočki 1, 2. i 5. ove Odluke. Inspektor za zaštitu bilja koji obavlja obvezni zdravstveni pregled bilja može zatražiti od izvoznika odnosno uvoznika pismeni dokaz da bilje iz stavka 1. ove točke služi za neposrednu preradu, a ne za uskladištenje.

V.

Za praznu ambalažu biljnoga podrijetla koja se vraća u Republiku Hrvatsku, a upotrebljena je za otpremu pošiljaka bilja, određuje se naknada u visini 50% od naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 4. i 5. ove Odluke.

VI.

Ako uvoznik, izvoznik ili provoznik zahtijeva pregled ambalaže od bilja za pošiljke koje ne podliježu obveznom zdravstvenom pregledu bilja, naknada se određuje u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2. i 4. ove Odluke.

VII.

Ako uvoznik, odnosno izvoznik pravovremeno ne pripremi pošiljku bilja za zdravstveni pregled bilja, a pozove inspektora za zaštitu bilja i ako inspektor za zaštitu bilja izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, odnosno uvoznik dužan je za njegov izlazak platiti dangubu u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po satu čekanja. Ako se pregled bilja obavlja izvan sjedišta inspekcije, uvoznik, odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove ili osigurati mu prijevoz, ako je to neophodno za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pregleda.

VIII.

Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljke u kojoj se nalazi više vrsta bilja određuje se u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ove Odluke uvećanih; - za 10% do pet vrsta bilja, - za 20% do deset vrsta bilja, - za 30% do petnaest vrsta bilja, - za 40% do dvadeset vrsta bilja, - za 50% za više od dvadeset vrsta bilja.

IX.

Naknada za obvezatni zdravstveni pregled pošiljaka bilja u izvozu, uvozu, odnosno provozu koji se obavlja tijekom noći, nedjeljom i u dane državnih blagdana i neradnih dana, povećava se za 100% od visine propisane naknade. Pod noćnim radom razumijeva se rad između 22.00 sata i 6.00 sati idućeg dana.

X.

Iznosi naknada iskazani u DEM iz ove Odluke, naplaćuju se u hrvatskim dinarima (HRD). Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske (zaokruženi na cijele jedinice DEM), važeće na dan ispostave.

XI.

Sredstva naknade za obvezne zdravstvene preglede pošiljaka bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske prihod su Republike Hrvatske. Sredstva naknada iz stavka 1. ove točke za zdravstvene pregIede pošiljaka bilja u izvozu uplaćuju se na poseban račun koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

XII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede biIja u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 44/92).

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 541-02/93-01/02

Urbroj: 5030112-93-1

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.