Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 06.07.1993 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 15. lipnja 1993. godine. donio je ovo

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o upravnoj inspekciji ("Narodne novine", broj 17/1986, 47/1990), što su ga podnijeli Sekretarijat za poslove uprave Općine R. te Č. M. iz R. i D. Z. iz Ž.

2. Ne prihvaća se prijedlog za primjenu mjera temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Podnositelji prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporili su odredbe članka 31, 33. i 34. Zakona o upravnoj inspekciji te zatražili, temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, privremenu obustavu izvršenja mjere zabrane obavljanja poslova utvrđene zapisnikom Upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa i uprave, i potvrđene rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave. Prema članku 31. Zakona: "Ako upravni inspektor utvrdi da na poslovima za koje su propisani jedinstveni nazivi poslova i uvjeti koje moraju ispunjavati radnici, u smislu odredbi Zakona o upravi, radi radnik koji nema odgovarajuću propisanu stručnu spremu prema odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i načinu rada, zabranit će da radnik dalje obavlja te poslove." Prema odredbama članka 33. stavka 1. Zakona: "U vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor je dužan: narediti poduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka i odrediti za to primjeren rok; zabraniti obavljanje upravnih radnji koje su poduzimane protivno zakonu, drugom propisu ili općem aktu; naredit će rukovodiocu organa ili organizacije da osigura provođenje administrativnog izvršenja rješenja donesenih po službenoj dužnosti, za koje su se stekli zakonom utvrđeni uvjeti za izvršenje." Prema odredbi članka 33. stavak 2. Zakona: "Mjere iz stavka 1. ovoga člana upravni inspektor utvrđuje u zapisniku." Prema odredbama članka 34. Zakona: "Na činjenično stanje i mjere utvrđene zapisnikom može se uložiti prigovor u roku osam dana od dana prijema zapisnika. Prigovor ulažu rukovodioci organa odnosno samoupravne organizacije ili zajednice u kojima su utvrđene nepravilnosti i nedostaci odnosno naređeno poduzimanje određenih mjera. O prigovoru rješava rukovodilac organa u čijem je sastavu organizirana upravna inspekcija u roku 60 dana od dana prijema prigovora. Protiv rješenja rukovodioca organa iz predhodnog stava ne mogu se koristiti pravna sredstva." Prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ovih zakonskih odredaba traži se njihova ocjena sa stajališta članaka 18, 19, 44. i 54. Ustava. Predlagači smatraju da se mjerama zabrane obavljanja poslova, koja je izrečena dvojici predlagatelja, zaposlenih u Sekretarijatu za poslove uprave Općine R., dira u temeljno pravo čovjeka i građanina na rad, na slobodu rada i dostupnost pod jednakim uvjetima svakog radnog mjesta i dužnosti, te da osporene zakonske odredbe ne osiguravaju pravnu zaštitu, a naročito sudsku zaštitu. Ustavni sud Republike Hrvatske prijedlog nije prihvatio. Prema ocjeni ovog Suda propisivanje zabrane daljeg obavljanja određenih poslova djelatnika što nema odgovarajuću propisanu stručnu spremu za te poslove, kakva zabrana je predviđena osporenom odredbom članka 31. Zakona, nije u nesuglasnosti s ustavnim odredbama članaka 44. i 54. kojima se osigurava pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe, odnosno kojima se osigurava pravo na rad, na slobodu rada, na slobodan izbor poziva i zaposlenja, te dostupnost, pod jednakim uvjetima, svakog radnog mjesta i dužnosti. Navedenim odredbama Ustava nisu nesuglasne niti odredbe članka 33. Zakona, kojima se razrađuju dužnosti upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora. Odredbom članka 18. Ustava jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, s tim da pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Prema ocjeni ovog Suda prigovor, što je predviđen u osporenoj zakonskoj odredbi članka 34. stavak 1. Zakona, sadržajno se uklapa u osiguravanje druge pravne zaštite u slučaju kad nema prava na žalbu. Odredbu pak članka 34. stavak 4. Zakona treba tumačiti u svezi s odredbom stavka 1. istog članka, to jest imati u vidu da se ona odnosi samo na činjenično stanje i mjere utvrđene zapisnikom. Ona ne isključuje pravna sredstva u postupku odlučivanja o pravima putem pojedinačnih akata upravnih vlasti, i tijela koja imaju javne ovlasti, i stoga nije nesuglasna odredbama članka 19. Ustava. Imajući to u vidu ovaj Sud nije prihvatio ni zahtjev za privremenu obustavu izvršenja mjere zabrane obavljanja poslova utvrđene već navedenim zapisnikom Upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa i uprave i potvrđene navedenim rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20 stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991). Broj: U-I-146/1993. Zagreb, 15. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.