Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 02.07.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

I.

U Odluci o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91) u Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti koja je sastavni dio te odluke provode se sljedeće izmjene i dopune:

U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE, u grani 1102 Osiguranje imovine i osoba, iza podskupine 110202 Lutrije i kladionice, dodaje se nova podskupina djelatnosti koja glasi:

"110203 Drugi poslovi osiguranja Posredovanje i zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja". Područje 14-Društveno-političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i društveno-političke organizacije mijenja se i glasi:

"Područje 14 - Tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave, fondovi, udruženja i organizacije 1401 ijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave i Ustavni sud Republike Hrvatske

14011 redstavnička tijela, izvršna tijela i druga tijela

140111 redsjednik Republike Hrvatske, Sabor Republik Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske

140112 Predstavnička tijela županija i njihova izvršna tijela Županijska skupština, župan i županijsko poglavarstvo

140113 Predstavnička tijela gradova i njihova izvršna tijela Gradsko vijeće, gradonačelnik i gradsko poglavarstvo

140114 Predstavničko tijelo kotara i njihova izvršna tijela Skupština kotara, izvršno vijeće skupštine kotara

140115 Predstavnička tijela općina i njihova izvršna tijela, općinsko vijeće, općinski načelnik i općinsko poglavarstvo

140116 Mjesna samouprava

14012 Tijela državne uprave

140121 Državna ministarstva 140122 Ministarstva

140123 Ostali samostalni organi državne uprave

14013 Pravosuđe

140131 Redovni sudovi

140132 Pučki pravobranitelj

140133 Državno odvjetništvo

140134 Javno pravobraniteljstvo

140160 Narodna banka Hrvatske

1402 Zavod za platni promet

14021 Fondovi

140210 Zavod za platni promet

14029 Fondovi

140292 Društveni fondovi

140294 Ostali fondovi

1403 Gospodarska udruženja i udruženja ustanova

14031 Opća udruženja

140311 Hrvatska gospodarska komora

140312 Ostala gospodarska udruženja

14032 140320 Udruženja ustanova

1404 Političke stranke, društvene organizacije i udruge građana

14041 Političke stranke 140416 Političke stranke

14042 Društvene organizacije i sindikati

140421 Društvene organizacije sa socijalno humanitarnim ciljevima

140423 Profesionalne (strukovne) udruge i društva

140424 Sindikati 140429 Ostale društvene organizacije

14043 Udruge građana

14049 Ostale organizacije i udruge

140491 Vjerska društva, udruženja, zajednice i crkve

140499 Nespomenute organizacije Diplomatska predstavništva, misije i predstavništva međunarodnih organizacija i stranih država uključujući i jedinice u sklopu tih organizacija (čitaonice, izložbe i sl.)"

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:104-03/93-01/02

Urbroj : 5030114-93-2

Zagreb, 1. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.