Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.07.1993 Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. točka 6. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 27/93.) u svezi s člankom 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 28. sjednici, održanoj 30. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

Članak 1.

Gotovim novcem u smislu ove Odluke smatra se novčanice i kovani novac koji je propisom ustanovljen kao zakonsko sredstvo plaćanja na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Plaćanjem gotovim novcem smatra se izravna predaja gotovog novca jedne osobe drugoj, uplata gotovog novca organizaciji ovlaštenoj za obavljanje platnog prometa koja taj novac isplaćuje drugoj osobi ili odobrava njen račun i isplata gotovog novca u ovlaštenim organizacijama jednoj osobi temeljem naloga platnog prometa na teret računa druge osobe.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji, pravna osoba smije plaćati gotovim novcem drugoj pravnoj osobi samo za nabavu proizvoda i usluga do protuvrijednosti 100 DEM obračunate prema posljednjem objavljenom srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, a iznimno i za potrebe opskrbe novca ovlaštenih mjenjača ukoliko postoji opasnost za njihovo snabdijevanje ako bi se doznačivalo novac na njihov račun kod ovlaštene organizacije i za plaćanje temeljem posebne odluke guvernera Narodne banke Hrvatske.

Članak 4.

Pravna osoba smije plaćati gotovim novcem fizičkoj osobi sukladno potrebama i dogovoru osim ako propisima koji određuju obračunavanje, prikupljanje i plaćanje javnih prihoda nije propisana obveza plaćanja na račun fizičke osobe.

Članak 5.

Pravna osoba smije zadržati gotov novac u blagajni koncem radnog dana prema vlastitoj odluci sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti. Veličinu gotovog novca namijenjenog obavljanju platnog prometa kojeg koncem radnog dana smiju zadržati u blagajnama banke, štedionice i druge štedno-kreditne organižacije i jedinice HPT, određuje Zavod za platni promet, a podružnicama Zavoda, Narodna banka Hrvatske. Rok za određivanje je 8 dana od prijema zehtjeva. Nadzor nad poštivanjem odredbi stavka 2. ovog članka, provodi institucija koja je nadležna odrediti veličinu zadržanog novca u blagajnama.

Članak 6.

Ako pravna osoba za isplate koristi gotov novac kojeg je primila uplatama drugih osoba na blagajni, obvezatna je slijedeći dan napraviti obračun s ovlaštenom organizaciiom kod koje vodi račun za redovito poslovanje ili račun za pravne osobe. Iznimno, pravna osoba koja temeljem propisa orgnizira igre na sreću, provodi obračun s ovlaštenom organizacijom 10. i 25. u mjesecu. Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na obavljanje bankarsko-depozitnih poslova sa stanovništvom.

Članak 7.

Ako sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o platnom prometu u zemlji postoje propisi o redoslijedu plaćanja a pravna osoba ima evidentirane nenamirene obveze kod ovlaštene organizacije kod koje ima račun, ne smije zadržavati gotov novac u blagajni nego ga mora u cijelosti najkasnije slijedeći radni dan uplatiti na svoj račun za redovito poslovanje ili račun dijela pravne osobe. Istodobno, pravna osoba ili njen dio ne smije niti s jednog računa ili akreditiva podizati gotov novac niti plaćati gotovim novcem uz iznimku onih isplata kojima se ne narušava propisani redoslijed plaćanja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 152/93.

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.