Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o upravnim pristojbama

Članak 1.

Za spise i radnje pred organima državne uprave, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvinka Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi i Tarifi upravnih pristojbi.

Članak 2.

Pristojbeni obveznik je osoba na zahtjev koje se pokreće postupak odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi upravnih pristojbi propisano plaćanje pristojbe.

Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbena obveznika, njihova je obveza solidarna.

Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba, ako je taj zahtjev u nedjeljivom interesu svih podnositelja.

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave odnosno, u času podnošenja podneska.

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u času nastanka pristojbene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

Članak 5.

Ako je Tarifom upravnih pristojbi propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi upravnih pristojbi.

Članak 6.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je pristojba plaćena naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Članak 7.

Podnesci i drugi spisi, za koje nije plaćena pristojba ili je nedovoljno plaćena ne primaju se neposredno od stranke, dok stranka pravilno ne plati pristojbu na podnesak.

Ako podnesak ili drugi spis, za koji nije plaćena pristojba ili je nedovoljno plaćena, stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je pristojba bila od početka uredno plaćena.

Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe izvršit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.

Članak 8.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela.

2. Organizacije iz oblasti prosvjete, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, skrbi i humanitarne organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti.

3. Invalidske i slične organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti.

4. Gradani slabog imovnog stanja, čiji ukupni prihod, uključujući i članove njihove obitelji u prethodnoj godini ne prelazi po članu obitelji 50% od prosječne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

5. Strani državljanin za vizu i za odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, kao i državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize.

Članak 9.

Pristojbe ne plaćaju se za sljedeće spise i radnje:

1. Prijedloge, prijave i druge podneske i druge predstavke u općem interesu,

2. Molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. Spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobađanja od plaćanja pristojbe,

4. Spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

5. Spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim evidencijama,

6. Spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja biračkih spiskova,

7. Spise i radnje za upis u knjigu državljana i matične knjige,

8. Spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja staratelja,

9. Sve prijave i prilozi za razrez poreza, pristojba,ovjeru poslovnih knjiga i računa i sličnih obveza te poreznih oslobođenja i olakšica,

10. Spise i radnje u postupku denacionalizacije imovine i komasacije,

11. Sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,

12. Spise i radnje u svezi sa školovanjem učenika i studenata, osim taksa za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu,

13. Spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava u svezi s radnim odnosom,

14. Spise i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih,

15. Spise i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih organizacija iz inozemstva,

16. Spise i radnje u svezi s reguliranjem prava i dužnosti iz oblasti obrane,

17. Spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskih državljana i osobne karte za stranca koja se izdaje strancu s trajnim nastanjenjem,

18. Spise i radnje u svezi sa zaštitom spomenika kulture,

19. Podnesci upućeni organima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu.

20. Spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,

21. Spise i radnje u svezi s popravkom i održavanjem stambenih zgrada i stanova,

22. Spise i radnje u neposrednoj svezi s radom novinara, fotoreportera i snimatelja,

23. Spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,

24. Spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

25. Prijave i odjave prebivališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba,

26. Spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 10.

Strani državljani sa trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze po propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani.

Članak 11.

U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti u koju se svrhu izdaju i na osnovi kojeg propisa su oslobođene od pristojbe. Ove isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada za njih bude plaćena odgovarajuća pristojba.

Članak 12.

Osoba koja je platila pristojbu koju nije bila dužna platiti ili za radnju koju organ nije izvršio, ima pravo na povrat više plaćene pristojbe.

Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

O zahtjevu za povrat pristojbe rješava organ za čiji je rad plaćena pristojba.

O zahtjevu za povrat pristojbe kod pravnih osoba s javnim ovlastima rješava uprava prihoda.

Članak 13.

Od pristojbenog obveznika, koji pristojbu ne plati u propisanom roku, pristojba se naplaćuje prisilno po propisima o prisilnoj naplati neposrednih poreza od pravnih i fizičkih osoba.

Članak 14.

Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena.

Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog organa izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku.

Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog organa radi povrata pristojbe.

U svakom slučaju, zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi puta počela teći.

Članak 15.

Unutarnju kontrolu primjene propisa o pristojbama obavlja svaki organ u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 16.

Pristojbe se plaćaju u upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka pristojbe se plaćaju u gotovom novcu:

1. ako pristojba iznosi više od 30.000 hrvatskih dinara

2. ako je propisano da se pristojba plaća u gotovom novcu bez obzira na iznos pristojbe.

Članak 17.

Konzularne pristojbe plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu u stranoj valuti prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva.

Ako u Tarifi upravnih pristojba nije obuhvaćena strana valuta prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva, visina konzularne pristojbe određuje se prema odnosu DEM.

Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.

Članak 18.

Pristojbeni obveznik, koji iz inozemstva traži da mu organ uprave Republike Hrvatske izvrši rad za koji se plaća pristojba, plaća pristojbu u stranoj valuti.

Članak 19.

Pristojbe su prihod Proračuna Republike Hrvatske.

Članak 20.

Izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe i zamjena upravnih biljega uređuje se aktom ministra financija.

Članak 21.

Poništavanje upravnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća pristojbu.

Upravni biljezi poništavaju se pečatom organa ili na drugi odgovarajući način.

Članak 22.

Ovlaštenje za maloprodaju upravnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

Ministar financija određuje proviziju od prodaje upravnih biljega u maloprodaji.

Članak 23.

Pristojbe se plaćaju po sljedećoj tarifi:

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. Opće pristojbe

Tar. br. 1.

Plaća se hrvatskih dinara

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije

propisana druga pristojba 1.000

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima

stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tar. br. 2

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 4.000

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba taksa po ovom tar. broju

plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3.

Za žalbu protiv rješenja 4.000

Tar. br. 4.

Za uvjerenja koja izdaju organi, ako nije drukčije propisano 3.000

Tar. br. 5.

Plaća se hrvatskih dinara

Za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa:

1. za ovjeru svakog potpisa 4.000

2. za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka

originala 6.000

Napomena:

1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnog

kancelarijskog formata ili manjeg.

2. Ako je rukopis, odnosno prijepis, čija se ovjera vrši, pisan na stranom jeziku,

plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovog tarifnog broja

3. Ako se ovjera vrši na terenu, plaća se dvostruka pristojba iz ovog tarifnog broja.

Tar. br. 6.

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 2.000

2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova

Tar. br. 7.

Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana

1. za izdavanje putovnica 3.000

2. za izdavanje pogranične propusnice 3.000

3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 1.000

4. za upis djeteta u putovnicu 2.000

5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 6.000

Tar. br. 8.

Za izdavanje viza ili klauzule "poslovno"

1. za vizu na putovnicu 2.000

2. za vizu za zajedničku putovnicu - po osobi 500

3. za klauzulu "poslovno" 4.000

4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu 2.000

Tar. br. 9.

1. za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 4.000

2. za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 8.000

Tar. br. 10.

Za izdavanje vize, odobrenja za produženi boravak, odobrenja za trajno nastanjenje i osobne karte za stranca

1. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu 3.000

2. za izlaznu vizu 2.000

3. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu vizu za neograničen broj putovanja 9.000

4. za poslovnu vizu 20.000

5. za odobrenje za produženi boravak 10.000

6. za odobrenje za trajno nastanjenje 60.000

7. za prijepis odobrenja za trajno nastanjenje 30.000

Napomena:

Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdata

putna isprava plaća se jedna pristojba.

Plaća se hrvatskih dinara

Pristojba se ne plaća za spise i radnje za:

1.priznavanje statusa izbjeglice.

Tar br.11.

Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1.za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelaz 25.000

2.za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000

3.za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000

4. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 15.000

5.za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 10.000

6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačko-športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 20.000

7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 4.000

Tar.br.12.

1. Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanju od hrvatskog državljanstva 300.000

2. Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 60.000

Napomena:

Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog

državljanstva članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe.

Pristojbu iz točke 2.ovog tarifnog broja u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva

ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo.

Tar.br.13

Za prometnu dozvolu i knjižicu vozila za vozila na motorni pogon i priključnih vozila, za potvrdu o upotrebi probne pločice,za odobrenje za utiskivanje broja šasije,te za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnički pregled vozila te za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila,kao i odobrenja za odražvanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama

1.za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila za vozila na motorni pogon i priključna vozila3.000

2.za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 2.000

3. za potvrdu o upotrebi probne ploćice 2.000

4. za odobrenje za utiskivanje broja šasije 3.000

5.za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila 50.000

6.za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja

(licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnićke preglede vozila 30.000

7.za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 30.000

8.za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih,uništenih ili oštećenih,prema stavku

1.točkama 1.i 4.ovog tarifnog broja 6.000

Plaća se hrvatskih dinara

Napomena:

Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba.

Tar. br. 14

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole

1. za vozačku dozvolu 3.000

2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 3.000

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1 točka 1. ovog tarifnog broja 3.000

4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 10.000

5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 2.000

6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovog

tarifnog broja naplaćuje se pristojba 6.000

Tar. br.15.

Za odobrenje za nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, izdavanje oružnog lista, odobrenja

za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja i dozvole za nošenje oružja, odobrenja za

skupljanje oružja, odobrenja za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja ili otvaranje civilnog strelišta te odobrenje za prijevoz oružja, streljiva i eksplozivnih tvari

1. za odobrenje za nabavu oružja po komadu 5.000

2. za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari 50.000

3. za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja,

po komadu ili dozvole za nošenje oružja 10.000

4. za odobrenje za sakupljanje oružja 20.000

5. za upis rezervnih cijevi u oružni list po komadu 5.000

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva,

popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranje civilnog strelišta 50.000

7. za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 10.000

8. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točke 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 16.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole

1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenje mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 100.000

2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postrojenja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 100.000

3. za odobrenje lokacija za izgradnju skladišta i priručnih skladišta, odnosno postavljanje kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 50.000

Plaća se hrvatskih dinara

4. za dozvolu za upotrebu kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 50.000

5. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje i stavljanja u promet eksplozivnih tvari (uključivo i streljivo) 200.000

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje) 200.000

7. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 200.000

8. za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 50.000

9. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 3.000

10. za upis promjena prebivališta ili boravišta ADR potvrdi (certifikatu) 2.000

11. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda

(certifikata) 6.000

Tar. br. 17.

Za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentaciji predviđene propisane ili

pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara

1. za fizičke osobe 20.000

2. za pravne osobe 100.000

3. Gospodarske pristojbe

Tar. br. 18.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje poduzeća, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u

inozemstvu. 50.000

2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravjauće odnosno

reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 20.000

3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstava u naturalnom obliku, stranog porijekla,

koja su uložena kao osnivački ulog ili korištena kao osnovna ili obrtna sredstva

poduzeća u inozemstvu 10.000

4. oslobađanje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti

iz poduzeća osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 20.000

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 20.000

6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće

organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 20.000

Tar. br.19.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih

ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 30.000

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 15.000

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog

broja 5.000

Tar. br. 20.

Za upis u registar otvaranja predstavništva, odnosno osnivanja poslovnih jedinica

(skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu 20.000

Plaća se hrvatskih dinara

Tar br. 21.

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba u

Republici Hrvatskoj 60.000

Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici

Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u

Republici Hrvatskoj 30.000

Tar br. 22.

Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe 25.000

Tar br. 23.

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za

osobnu potrošnju 50.000

Tar. br. 24.

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom) 60.000

Tar. br. 25.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu 60.000

Tar. br. 26.

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o ulaganju stranih osoba i ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba 120.000

Za upis u registar inozemnih ulaganja dodatnog ulaganja, reinvestiranja dobiti, prestanka ugovora o ulaganju i ugovora o osnivanju, prijenosa uloga i repatrijacija inozemnog uloga 30.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 60.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 35.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 60.000

Tar. br. 27.

Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu 3.000

Tar. br. 28.

Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu 20.000

4. Prometne pristojbe

Tar. br. 29.

Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog cestovnog

prijevoza 70.000

Tar. br. 30.

1. za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 15.000

2. za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u medunarodnom prometu :

Plaća se hrvatskih dinara

a) u bilateralnom prometu 70.000

b) u tranzitnom prometu 70.000

3. za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu 10.000

4. za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi 10.000

5. za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja 6.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 31.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom prijevozu putnika, i to:

1 u bilateralnom prometu 30.000

2. u tranzitnom prometu 40.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 32.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu 10.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2 Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 33.

1. Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, po svakoj dozvoli 15.000

2. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz stvari, a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom odnosno u slučaju zahtjeva za dodatnim dozvolama, po

svakoj dozvoli 35.000

3. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno 30.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Plaća se hrvatskih dinara

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobada se plaćanja prislojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br 34

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom 25.000

2. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 10.000

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 25.000

4. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 10.000

Tar. br. 35.

1 Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj 30.000

2. Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa 1,125.000

3. Za odobrenje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu između

hrvatskih luka 375.000

Tar. br. 36.

Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku odobrava korištenje zakupljenog stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari 15.000

Tar. br. 37.

Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski prijevoz stvari:

1. u bilateralnom prometu 150.000

2. u tranzitnom prometu 150.000

Tar. br. 38.

Za dozvolu:

1. za radio-difuznu postaju

a) do 0,5 kw 70.000

b) više od 0,5 do 5 kw 80.000

c) više od 5 do 10 kw 90.000

d) više od 10 do 50 kw 100.000

e) više od 50 kw 200.000

2. za radijsku postaju kojoj je dodijeljena jedna frekvencija 20.000

3. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene dvije frekvencije 40.000

4. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene tri ili više frekvencija 50.000

5. za radijsku postaju stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi - isto kao pod točkama 2. do 4. ovog tarifnog broja

6. za postavljanje amaterske radijske postaje 10.000

7. za rad amaterske radijske postaje 10.000

8. za privremenu dozvolu - 50 posto od takse iz ovog tarifnog broja

9. za odobrenje za uporabu radijske postaje za telefoniju koja je predviđena da radi u radio-frekvencijskim područjima što su namijenjeni građanima (ručna radijska postaja) 15.000

10. za odobrenje za uporabu radijske postaje za različite oblike veza u sustavu telekomunikacija HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacije 50.000

Tar.br.39.

1. Za rješenje kojim se odobrava upis plovnog objekta na moru i unutrašnjoj plovidbi:

1.za upis u upisnik brodova 112.500

2.za upis u evidenciju čamaca 22.500

2. Za rješenje kojim se odobrava ime,oznaka ili znak raspoznavanja broda 75.000

3.Za upis u evidenciju plutajućih objekata 60.000

4.Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova 20.000

Napomena:

Pristojba po točkama 1,2. i 3.ovog tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.

5.Pristojbe iz oblasti poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Tar.br.40.

Za rješenje kojim se:

1.priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti poljoprivrednog i

šumskog bilja 50.000

2.odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u evidenciju stranih sorti 50.000

3.utvrđuje domaća,strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja i upisuje u popis utvrđenih sorti 40.000

4.briše sorta iz registra,evidencije odnosno popisa iz točke 1,2.i 3.ovoga tarifnog broja 30.000

5.dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti odnosno u registar zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 50.000

6.dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentnih sorti 40.000

7.ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5.ovoga tarifnog

broja 100.000

8.kojim se dozvoljava prijenos prava korištenja zaštićene sorte 100.000

Tar.br.41.

Za rješenje o:

1.upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena odnosno registar proizvođača šumskog

sjemena 50.000

2.upisu u registar dorađivača poljoprivrednog sjemena odnosno registar proizvođača šumskog

sjemena 50.000

3.upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala 50.000

4.upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena,odnosno popis osoba ovlaštenih za obvezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena 50.000

5.upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena 50.000

6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog

sadnog materijala 50.000

7. brisanju iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja 30.000

Tar. br. 42.

Za izdavanje :

1. stalne dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 100.000

2. privremene dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 80.000

3. suglasnosti za uvoz gotovih sredstava za zaštitu bilja 50.000

Na zahtjev za produženje važenja dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 100.000

Tar. br. 43.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača kvalitelne rasplodne stoke 50.000

2. brisanje iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 30.000

3 utvrđivanje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize stočne hrane 60.000

Tar. br. 44.

Za rješenje o:

1. upisu u registar mineralnih gnojiva 50.000

2. brisanju iz registra mineralnih gnojiva 30.000

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva 60.000

Tar. br. 45.

Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet 50.000

Za rješenje kojim se:

1. odobrava došećeravanje droždine (masulja) i mošta 60.000

2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog porijekla 50.000

3. dozvoljava stavljanje u promet svakogodišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog

porijekla 120.000

Tar br. 46.

Za rješenje kojim se utvrđuje:

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva 100.000

2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem 60.000

Za rješenje kojim se odobrava:

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode 50.000

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba 50.000

3 izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama 60.000

Tar. br. 47

Na zahtjev za:

1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u promet 60.000

2. obnovu odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 60.000

3. stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 100.000

Tar. br. 48.

Za rješenje kojim se

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 100.000

2. utvrđuje da objekti, prostorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisenim veterinarsko-sanitarnim uvjetima 100.000

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara propisanim

uvjetima 100.000

4. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu (domaću) potrošnju udovoljava propisanim

uvjetima 100.000

5. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu udovoljava propisanim uvjetima 100.000

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima 100.000

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja, prozvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i način ispitivanja i druge uvjete držanja u

karanteni 100.000

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti veterinarskoj stanici odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti 100.000

9. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini u promet 100.000

10. uvozniku odobrava uvoz (izvoz ili provoz) gotovih lijekova u veterini i pomoćnih ljekovitih

sredstava 100.000

11. daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih supstanci radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja 100.000

Tar. br. 49.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja, odnosno televizije šumskogospodarske osnove

područja 100.000

2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom, program za gospodarenje šumama, reviziju, odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje

šumama 50.000

Tar. br 50.

Za izdavanje:

1. vodoprivrednih uvjeta za izvođenje regionalnih ili detaljnih geoloških istraživanja te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 60.000

2. vodoprivrednih uvjeta za građenje 50.000

3. vodoprivredne suglasnosti za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena; za radove na zaštiti od erozija i bujica; hidromelioracijske radove; za organizaciju deponija krutog i tekućeg otpada te druge radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 50.000

4. vodoprivredne dozvole za:

- korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu 80.000

- korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe 120.000

- za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim svojstvima ili otpadnih tvari 80.000

5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih sredstava koja nakon uporabe dospijevaju u vode 80.000

Za produženje roka važnosti:

1. vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja 40.000

2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnog broja 60.000

6. Katastarske pristojbe

Tar. br. 51.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se pristojba po utrošenom satu 3.000

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala.

Tar. br. 52.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjžnog dijela katastarskog operata, zapisnika izmjere i sličnih elsborata plaća se pristojba prema utrošenom satu 1.500

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Tar. br. 53.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 4.000

Započeti sat računa se kao cijeli.

7. Pristojbe iz oblasti zdravstva

Tar. br. 54.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom 2.000

Tar.br.55.

Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom 10.000

Tar.br.56.

1.na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet ili za obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 20.000

- za izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 10.000

- za izdavanje uvjerenja o kvaliteti proizvoda 6.000

- za izdavanje dozvole za uvoz - izvoz opojnih droga,promet opojnih droga na veliko i malo i promet na veliko i malo lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 10.000

- izdavanje odobrenja za proizvodnju lijekova i opojnih droga 10.000

- izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu medicinsku opremu,rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi u zdravstvu 10.000

2.na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) namirnica i određenih predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju 10.000

3.na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz)otrova 10.000

- izdavanje odobrenja na promet otrova na veliko i malo i halogenih ugljikovodika 10.000

- izdavanje odobrenja za uporabu otrova 10.000

- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 10.000

- izdavanje odobrenja za prijevoz otvora 10.000

- izdavanje odobrenja za razvrstavanje otrova 10.000

- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet otrova namijenjenih održavanju javne higijene i za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju 10.000

- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 10.000

4.na zahtjev za:

- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih zračenja 10.000

- izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih zračenja 10.000

- izdavanje odobrenja za uporabu ili proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja 10.000

- izdavanje odobrenja za prijevoz,za skidanje,zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih

zračenja 10.000

5.obavijesti o otrovima u prometu ili o otrovima koji se upotrebljavaju u industrijskoj

proizvodnji 6.000

6.na zahtjev za:

- utvrđivanje uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda izvršnih djelatnika u željezničkom prometu i osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnog djelatnika ili uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila,ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutarnje

plovidbe 10.000

7.na zahtjev za:

- dobivanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe 6.000

- dobivanje odobrenja za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj čovjek radi i

boravi 6.000

- dobivanje odobrenja za davanje toksikološke ocjene otrova ili za davanje ocjene o efikasnosti pojedinih otrova 6.000

8.na zahtjev za:

- dobivanje odobrenja za obavljanje pojedinih poslova iz oblasti zaštite od ionizirajućih

zračenja 6.000

- obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja 6.000

Tar.br.57.

1.za izdavanje (uvozniku) odobrenja: za uvoz (izvoz ili provoz): živežnih namirnica i određenih predmeta opće upotrebe,sirovine za njihovu proizvodnju,otrova i izvora ionizirajućih zračenja 6.000

2.za izdavanje odobrenja za promet: otrova na veliko i malo,opojnih droga na veliko,lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava,izvora ionizirajućih zračenja 6.000

3.za izdavanje odobrenja za korištenje: otrova,izvora ionizirajućih zračenja 6.000

4. za izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova,opojnih droga,izvora ionizirajućih zračenja 6.000

5.za izdavanje odobrenja za prijevoz: izvora ionizirajućih zračenja,otrova 5.000

6.za izdavanje odobrenja za skidanje,zamjenu,novo postavljanje izvora ionizirajućih zračenja 4.000

7.zahtjev za razvrstavanje otrova u skupine 8.000

8.obavijesti: o otrovima u prometu,o otrovima koji se koriste u industrijskoj proizvodnji,o isporuci izvoza ionizirajućih zračenja,o ozračenosti stanovništva i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajućih zračenja 9.000

8. Građevinske pristojbe

Tar. br. 58.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 8.000

Tar. br. 59.

Za uvjerenje o uvjetima uređenja prostora:

1. za građenje stambenog objekta s najviše tri stana te pomoćnog ili gospodarskog objekta koji sa stambenim čini stambenu i gospodarsku cjelinu na građevinskoj parceli površine od 1 ha 5.000

2. za građenje objekta, osim objekata iz točke 1 na parceli površine do 1 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine do 1 km 15.000

3. za građenje objekta na parceli površine od 1 do 5 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine od 1 do 5 km 30.000

4. za građenje objekta na parceli površine od 5 do 10 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine od 5 do 10 km 45.000

5. za građenje objekta na parceli površine preko 10 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine preko 10 km 60.000

Tar. br. 60

Za izdavanje građevinske dozvole:

1. za jednostavne objekte 5.000

2. za stambene objekte do 300 m2 i gospodarske i poslovne objekte do 200 m2 od građevinske

vrijednosti 0,50%

3. za ostale objekte od građevinske vrijednosti 0,25%

Za tehnički pregled izgrađenog objekta (novog ili rekonstruiranog) radi izdavanja dozvole za upotrebu plaća se 80% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole. Za izdavanje načelne dozvole plaća se 10% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

Napomena:

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena zgrada u ratnim razaranjima.

Tar. br. 61.

Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za objekte za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u uvjetima uređenja prostora 10.000

9. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture

Tar. br. 62

1. za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture 2.000

2. na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke 1. tarifnog broja 4.000

3. za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 3.000

4. za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 6.000

5. za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture 4.000

6. za izdavanje i produženje važnosti dozvole za vozača instruktora 3.000

10. Pristojba za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 63.

Za upis u registar radnji 50.000

11. Carinske pristojbe

Tar. br. 64.

Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavljuje roba koja se izvozi - uvozi 1.000

Napomena:

1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: prijava za uvoz i provoz robe, prijava za izvoz i provoz robe, izjava o teretu i odlazni manifest, poštansko-carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se roba prijavljuje carinarnici.

2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

3. Pristojba iz ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko se puta roba prijavljuje carinarnici.

4. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se:

1) za ispravu kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Hrvatske

2) za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta.

Tar. br. 65.

Za rješenja što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje proširenja ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta 20.000

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja 10.000

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom

postupku 2.000

Napomena:

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 3. ovog tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.

3. Pristojba po ovome tarifnom broju ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.

4. Pristojba iz točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju.

Tar. br. 66.

Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potrebne dokumentacije 5.000

Tar. br. 67.

Za carinsku dekleraciju i obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se 10.000

Napomena:

1. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za građane i za obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se, pristojba se po ovome tarifnom broju plaća u gotovom novcu.

2. Za izvoznu carinsku deklaraciju plaća se 50% od pristojbe iz ovog tarifnog broja.

3. Pristojba po ovom tar. broju ne plaća se za izjavu na temelju koje se podiže roba bez potpune dokumentacije koja je pod carinskim nadzorom i za priznanicu za naplatu carine i drugih uvoznih pristojbi u putničkom prometu s inozemstvom.

Tar.br.68.

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor 2.000

Napomena:

1.Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom,u smislu ovoga tarifnog broja,smatra se: carinska popratnica,izvozna carinska deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici,izlazni list konsignacijske robe,povratni list,posebni robni manifest za carinsku robu,posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom.Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR,karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2.Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom,ne plaća se pristojba iz ovog tarifnog broja.

Tar.br.69.

1.Za objašnjenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi,carinskom postupku i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku,koje izdaju carinski organi na zahtjev stranke 10.000

2.Za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe -EUR-1 2.000

Tar.br.70.

Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za provođenje mjera carinskog nadzora za početak rada carinskih zona 10.000

12. Konzularne pristojbe

Tar. br. 71.

Za molbu i druge podneske kod diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu :

DEM 15,00

ATS 100,00

FRF 50,00

ITL 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,00

Za svaki slijedeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje:

DEM 8,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 6.000,00

USD 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

1. Pristojba po ovom tar br. plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.

2. Pristojba po stavku 1. ovog tar. br. plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna prislojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obraća neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se pristojba po tar. br. 1. ove tarife.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske obraća diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se pristojba po ovom tarifnom broju preračunato u hrvatskim dinari ma.

Tar. br. 72.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama:

1. za dostave u europskim zemljama

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama

DEM 15,00

ATS 100,00

FRF 50,00

ITL 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,00

Napomena:

1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje avionskom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove avionske poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

Tar. br. 73.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina

DEM 125,00

ATS 875,00

FRF 410,00

ITL 95.000,00

USD 75,00

CAD 88,00

AUD 95,00

2. za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina

DEM 75,00

ATS 525,00

FRF 247,00

ITL 54,750,00

USD 45,00

CAD 52,00

AUD 56,00

3.za izdavanje putovnice djetetu

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

1.Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za original putovnice određene vrste.

2.Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku Hrvatsku naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za dječju putovnicu.

3.Šef predstavništva koji izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva,s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti,osloboditi od plaćanja pristojbe.

4.Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se pristojba u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na pristojbu za odgovarajuću putovnicu.

5.Za molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se pristojba.

6.Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ima pravo osloboditi stranku slabog imovnog stanja plaćanja pristojbe iz ovog tarifnog broja.

7.U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima organizacije Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj,šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ima pravo naplaćivati pristojbu u manjem iznosu od propisanog ali ne u manjem od 50% od propisanog iznosa.

Tar.br.74.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu strancima :

Za izdavanje putnog lista za strance:

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može podnositelja zahtjeva,s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti,osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju.

Tar. br. 75.

Za vize koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za hrvatske državljane

a) za vizu na putnoj ispravi

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

b) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2. za strance

a) za vizu na putnoj ispravi za jedno putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit:

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

b) za vizu na putnoj ispravi za neograničeni broj putovanja

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

c) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po

DEM 7,00

ATS 45,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Napomena:

1. Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba umanjena za 50%.

2. Za molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se pristojba.

3. Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobe kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna pristojba.

4. Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju poznate osobe pojedinih zemalja, u skladu s načelom reciprociteta.

5. Građanima dražva koje na osnovu dvostranog sporazuma državljanima Republike Hrvatske ne naplaćuju pristojbe za vize, pristojbe za vize također se ne naplaćuju.

Tar. br. 76.

Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, ako drugačije nije propisano:

DEM 20,00

ATS 140,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar. br. 77.

Za izdavanje potvrda koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu

DEM 40,00

ATS 280,00

FRF 135,00

ITL 30.000,00

USD 24,00

CAD 28,00

AUD 30,00

Tar. br. 78

Za sastavljanje oporuke:

1.u kancelariji predštavništva

DEM 100,00

ATS 700,00

FRF 330,00

ITL 73.000,00

USD 60,00

CAD 70,00

AUD 75,00

2. izvan kancelarije predstavništva

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke

DEM 80,00

ATS 550,00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Tar. br. 79.

Za sastavljanje ugovora u kancelariji predstavništva:

DEM 80,00

ATS 550,00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.

Tar.br.80.

Za sastavljanje punomoći

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoći ne plaća se pristojba.

Tar. br. 81.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom drugačije nije propisano:

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 82.

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

2.za svaku sljedeću stranicu po

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

Napomena:

1. Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.

2. Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.

Tar. br. 83.

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe :

DEM 33,00

ATS 250,00

FRF 110,00

ITL 24.000,00

USD 20,00

CAD 23,00

AUD 25,00

Tar. br. 84.

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USD 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Tar. br. 85.

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 86.

Za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz hrvatskog državljanstva:

DEM 220,00

ATS 1.600,00

FRF 740,00

ITL 160.000,00

USD 130,00

CAD 155,00

AUD 170,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 87.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar. br. 88.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojoj se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo :

DEM 200,00

ATS 1.400,00

FRF 670,00

ITL 150,000,00

USD 120,00

CAD 140,00

AUD 150,00

Tar.br.89.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1.do 100 riječi

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

2.za svaku sljedeću riječ po

DEM 0,05

ATS 0,40

FRF 0,20

ITL 40,00

USD 0,03

CAD 0,04

AUD 0,04

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno, sačinjen i ovjeren u predstavništvu :

a) do 100 riječi

DEM 43,00

ATS 300,00

FRF 145,00

ITL 32.000,00

USD 25,00

CAD 30,00

AUD 33,00

b) za svaku sljedeću riječ po

DEM 0, 10

ATS 0,70

FRF 0,30

ITL 75,00

USD 0,06

CAD 0,07

AUD 0,08

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 90.

Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu :

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

Tar. br. 91.

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada:

DEM 140,00

ATS 1.000,00

FRF 470,00

ITL 100.000,00

USD 80,00

CAD 100,00

AUD 105,00

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:

- za svaki dan službenog rada

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

- osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 1%

4. za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 6%

Napomena:

1. Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz toč. 3. alineja 1 ovog tarifnog broja.

2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.

Tar. br. 92.

Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja

Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

1. za ostavine do DEM 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%

2. za ostavine preko DEM 500 do DEM 1.000, preračunatih u nacionalnoj valuti

zemlje prijema 5%

3. za ostavine preko DEM 1.000, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6%

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.

Tar. br. 93.

Za čuvanje depozita:

1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 46,00

AUD 50,00

2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

- za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 5%

- za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4%

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USD 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za slijedeće depozite: Novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.

Tar. br. 94.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade:

DEM 9,00

ATS 60,00

FRF 30,00

ITL 6.600,00

USD 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plaća se pristojba u istom iznosu.

Tar. br. 95.

Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige:

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 20,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Tar. br. 96.

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika

1. za prvu stranicu

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 97.

Za posredovanje diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnost plovidbe, pored efektivnih troškova

DEM 70,00

ATS 500,00

FRF 230,00

ITL 50.000,00

USD 40,00

CAD 50,00

AUD 55,00

Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisan posebna taksa

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Članak 24.

Za spise i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ove Uredbe naplatit će se pristojba koja je bila propisana u času nastanke pristojben obveze.

Članak 25.

Izuzetno od odredbi članka 19. ove Uredbe, u 1993. godini, pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje, osim pred republičkim organima, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, prihod su proračuna dosadašnje općine na području koje je sjedište organa za čiji je rad plaćena pristojba.

Izuzetno od odredbe članka 19. ove Uredbe, u 1993. godini, prihod od pristojbi koji je ostvaren prodajom upravnih biljega, pripada dosadašnjoj općini na području koje izvršena prodaja upravnih biljega i Proračunu Republike Hrvatske u jednakim dijelovima, bez obzira kod kojeg s organa upotrijebljeni biljezi.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o administrativnim taksama ("Narodne novine",br. 40/92).

Članak 27.

Propisi doneseni za provedbu Uredbe o administrati nim taksama ("Narodne novine", br. 40/92) ostaju na snazi do donošenja propisa iz članka 20. i 22. ove Uredbe.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-02/92-01 /01

Urbroj : 5030112-93-16

Zagreb, 25. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v.r.