Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. donijela:

UREDBU

o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.

Ovom se uredbom utvrđuju uvjeti i način održavanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom koji će se primjenjivati do donošenja novoga Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 2.

Devizno tržište čine sve kupnje i prodaje deviza koje se obavljaju :

1. između ovlaštenih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i drugih domaćih osoba;

2. između ovtaštenih banaka;

3. između ovlaštenih banaka i Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske može propisati način i organizaciju rada na deviznom tržištu.

Narodna banka Hrvatske utvrdit će način i rokove u kojima su ovlaštene banke dužne dostavljati Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim i prodanim devizama na deviznom tržištu.

Članak 3.

Tečaj hrvatskoga dinara formiraju banke ovlaštene za poslove s inozemstvom u skladu s ponudom i potražnjom deviza na deviznom tržištu. Ovlaštene banke dužne su održavati intervalutarne odnose prema tečajevima na inozemnim tržištima.

Tečaj hrvatskoga dinara utvrđen u ovlaštenim bankama primjenjuje se na sve financijske i druge ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u zemlji, osim transakcija za koje se primjenjuje tečaj Narodne banke Hrvatske.

Raspon (marža) između kupovnih i prodajnih tečajeva za devize koje utvrđuju ovlaštene banke, može iznositi najviše 1 %.

Članak 4.

Ovlaštene banke utvrđuju tečaj hrvatskoga dinara za kupnju i prodaju efektivnoga stranoga novca, stranih čekova, stranih kreditnih pisama i za obračun međunarodnih poštanskih uputnica.

Kupnja i prodaja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po kupovnom, odnosno prodajnom tečaju za efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma, koji vrijedi na dan kupnje, odnosno prodaje.

Poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju mjenjačke poslove, primjenjuju tečajeve što ih je utvrdila banka s kojom su sklopili ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova, ako ugovorom između banke i ovlaštenoga mjenjača nije drukčije određeno.

Kupovni tečajevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti veći od kupovnih tečajeva za devize.

Članak 5.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje tečaj hrvatskoga dinara koji se primjenjuje za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama, za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje građana prikupljene od 27. travnja 1991., kod kupnje i prodaje deviza koju obavlja Narodna banka Hrvatske i za izvršenje sudskih presuda kad se na predmet spora ne može primijeniti tečaj iz članka 3. i 4 ove uredbe.

Savjet Narodne banke Hrvatske utvrđuje način formiranja tečaja hrvatskoga dinara u Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 6.

Radi formiranja deviznih rezervi Narodna banka Hrvatske može utvrditi obvezu da banke prodaju devize Narodnoj banci Hrvatske po osnovi mjenjačkih poslova banaka i ovlaštenih mjenjača i po osnovi otkupa deviza domačih i stranih fizičkih osoba.

Članak 7.

Platni promet s inozemstvom domaće osobe mogu obavljati samo preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako Zakonom o deviznom poslovanju nije drukčije određeno.

Članak 8.

Domaće osobe dužne su naplatiti izvezenu robu i obavljene usluge u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena, odnosno kada je usluga obavljena.

Narodna banka Hrvatske može jednokratno odobriti da se naplata izvezene robe i usluga obavi u roku dužem od 60 dana, ovisno o području na koje se izvozi roba, odnosno pruža usluga, uz uvjete i rokove što ih odredi Savjet Narodne banke Hrvatske. Rješenje Narodne banke Hrvatske je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može voditi upravni spor.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na sklopljene ugovore sa stranim osobama do 23. prosinca 1991., pod uvjetom da su Narodnoj banci Hrvatske u propisanom roku poslani izvještaji o sklopljenim poslovima u skladu s propisom iz članka 160. Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 9.

Radi formiranja deviznih rezervi Republike Hrvatske i održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, ovlaštene banke dužne su prodati Narodnoj banci Hrvatske devize ostvarene prema Uredbi o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 65/91) i prema Uredbi o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", broj 65/91), prema nalogu Ministarstva financija.

Članak 10.

Za vrijeme primjene ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članaka 15., 26., 27., 42. stavci 1., 5., 7. i 8. članka 52a. i članka 64b. Zakona o deviznom poslovanju ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 11.

Zabranjena je kupnja, prodaja i pozajmljivanje deviza kao i posredovanje u kupnji, prodaji i pozajmljivanju deviza između domaćih osoba i između domaćih osoba i stranih osoba u Republici Hrvatskoj, ako Zakonom o deviznom poslovanju i ovom uredbom nije drukčije određeno.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske propisuje način obavljanja mjenjačkih poslova iz članka 64a. stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 13.

Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 20.000 do 40.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba, ako kupi, proda ili pozajmi devize ili posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju deviza suprotno članku 11. ove uredbe.

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 5.000 do 15.000 DEM.

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka, osim novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje privrednoga prijestupa, ili što su nastali izvršenjem privrednoga prijestupa.

Članak 14.

Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 1.000 do 4.000 DEM, kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

1 ) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2.);

2) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;

3) ako platai promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;

4) ako izvezenu robu, odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku 60 dana, odnosno u roku produženom od strane Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 8. ove uredbe;

5) ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske prema odredbama članka 9. ove uredbe;

s) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 12. ove uredbe.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 50 do 300 DEM.

Članak 15.

Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 500 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, a prema zakonu nema status pravne osobe:

1 ) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma, bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2.);

2) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;

3) ako platni promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;

4) ako izvezenu robu, odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana, odnosno u roku produženom od strane Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 8. ove uredbe;

5) ako kupi, proda ili pozajmi devize, ili posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju deviza suprotno članku 11. ove uredbe;

6) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 12. ove uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 5) ovog članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja.

Uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 16.

Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba, osim fizičkih osoba iz članka 15. ove uredbe, ako kupi, proda ili pozajmi devize ili posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju deviza suprotno članku 11. ove uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja, ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo počinitelja prekršaja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka mogu se djelomično oduzeti predmeti što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja, ili što su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti uz koje je prekršaj izvršen ukazuju na to da nije opravdeno da se predmet oduzme u cijelosti.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Članak 17

Iznosi novčanih kazni iz članka 13., 14., 15. i 16. ove uredbe izriču se u hrvatskim dinarima, prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 61/92 i 79/92).

Članak 19.

Propisi doneseni na temelju ovlaštenja iz Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 61/92 i 79/92), ostaju na snazi.

Članak 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/92-01/07

Urbroj: 5030114-93-2

Zagreb, 23. lipnje 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: