Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. donijela

UREDBU

o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se način planiranja i uređivanja prostora ratom zahvaćenih područja Republike Hrvatske radi pravodobnog osiguranja uvjeta za povratak i smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva te obnove i razvoja razorenih područja, gradova i drugih naselja.

Područja iz stavka 1. ovog članka su područja koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92) obuhvaćala područje općine: Beli Manastir, Benkovac, Biograd n/m, Daruvar, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Đakovo, Glina, Gospić, Graćac, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Karlovac, Knin, Metković, Nova Gradiška, Novska, Obrovac, Ogulin, Osijek, Otoćac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Slunj, Šibenik, Titova Korenica, Valpovo, Vinkovci, Vojnič, Vrginmost, Vukovar, Zadar i Županja.

Članak 2.

Županijska skupština donosi Odluku o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Odluka), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo izdaje suglasnost na Odluku iz stavka l. ovog članka u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za davanje suglasnosti. Ako Ministarstvo ne izda suglasnost u roku od 15 dana smatrat će se da je suglasnost dana.

U slučaju ako Odluka za koju se traži suglasnost nije usklađena s propisima ili ako nije postupljeno po mišljenju komisije iz članka 5. ove uredbe Ministarstvo neće izdati suglasnost dok se Odluka ne uskladi s propisima odnosno s mišljenjem Komisije iz članka 5. ove uredbe.

Članak 3.

Odlukom se uređuje način i uvjeti planiranja, uređivanja i zaštite prostora, a ista se izdaje na temelju Osnove korištenja i zaštite prostora dosadašnje općine (u daljnjem tekstu : Osnova).

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži naročito:

- osnovnu organizaciju i namjenu prostora s odgovarajućim grafičkim prikazom

- zaštitu i sanaciju vrijednih i ugroženih područja, osobito šuma i poljoprivrednog zemljišta, voda, krajolika te prirodne i kulturne baštine

- prioritete aktivnosti uređivanja prostora za sanaciju naselja, infrastrukture i okoliša

- korištenje površina za privremenu namjenu

- elemente za uvjete uređenja prostora ovisno o vrsti gradnje

- način primjene postojećih prostornih planova

- postupak i način donošenja, te izmjena i dopuna prostornih planova.

Odlukom iz stavka l. ovog članka može se odrediti obveza i postupak za donošenje plana uređenja za gradove i druga naselja.

Članak 4.

Osnovom se ocjenjuje postojeće stanje u prostoru u odnosu na postojeće prostorne planove i drugu prostorno-plansku dokumentaciju.

Osnova sadrži smjernice za:

- određivanje građevinskih područja naselja ovisno o demografskom potencijalu, načinu formiranja fizičke strukture i razvitku naselja

- određivanje površina javnih namjena

- određivanje magistralnih, regionalnih i lokalnih infrastrukturnih koridora

- zaštitu prirodnih područja i krajolika te zaštičenih urbanih i ruralnih naselja odnosno cjelina

- način uređivanja zaštićenog obalnog pojasa uz more, rijeke, jezera i druge vodene površine

- zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te šuma i šumskog zemljišta

- obnovu i oblikovanje urbanih, ruralnih i drugih područja.

Osnova sadrži i grafički prikaz razorenosti naselja, infrastrukture i stanja okoliša

Članak 5.

Organ nadležan za poslove prostornog uređenja dosadašnje općine dužan je pribaviti mišljenje Komisije za ocjenu prostornih planova o Osnovi.

Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša.

Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od predstavnika ministarstava nadležnih za prostorno planiranje, zaštitu okoliša te prirodne i kulturne baštine, prosvjetu, zdravstvo, sport, promet i veze, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, energetiku, gospodarstvo, turizam i obranu i predstavnika dosadašnje općine kojeg predlaže župan.

Članak 6.

Plan uređenja za gradove i druga naselja određuje osnovne uvjete korištenja i namjene prostora grada i drugog naselja odnosno njegovog dijela sa smjernicama za zaštitu osobito ugroženih dijelova okoliša a sadrži:

- područje grada ili drugog naselja

- površine javne namjene

- površine prometne i komunalne infrastrukture

- površine zona prirodne i kulturne baštine

- način uredivanja prostora ovisno o planiranoj na mjeni površina i zaštiti okoliša.

Članak 7.

Uređivanje prostora provodi se u skladu s uvjetima uređenja prostora.

Uvjeti uređenja prostora utvrđuju se na temelju Odluke ili druge prostornoplanske dokumentacije.

Uvjete uređenja prostora utvrđuje organ nadležan za poslove prostornog uređenja dosadašnje općine, a za grđevine od važnosti za Republiku uvjete uređenja prostora utvrđuje Ministarstvo na način kako je to određeno prostornim planom Republike Hrvatske.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba podnosi organu iz članka 7. stavka 3. ove uredbe prijavu namjere za gradnju na propi sanozn obrascu.

Sađržaj prijave i obrasca iz stavka 1. ovog članka propisat će ministar graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 9.

Uvjeti uređenja prostora za u ratu razrušene i oštećene stambene i stambeno-poslovne zgrade korisne površine do 500 m, te gospodarske i pomoćne zgrade, ako se grade izvan zaštićenih urbanih i ruralnih cjelina sadrže

- namjenu i veličinu građevine

- kolni i pješački pristup na parcelu

- način priključivanja na infrastrukturu.

Uvjete uređenja prostora iz stavka 1. ovog članka nadležni organ dužan je utvrditi u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave iz članka 8. ove uredbe. U protivnom smatrat će se da su uvjeti utvrđeni u skladu s prijavom iz članka 8. uve uredbe

Članak 10.

Uvjeti uređenja prostora, osim u slučajevima iz članka 9. ove uredbe, utvrđuju se po prethodno pribavljenom mišljenju stručne komisije koju imenuje župan.

Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od najviše 5 članova od kojih su dva stručnjaci za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša.

Za građevine od važnosti za Republiku, Ministarstvo utvrđuje uvjete uređenja prostora u suradnji s organom nadležnim za poslove prostornog uređenja dosadašnje općine.

Članak 11

U slučajevima iz članka 10. ove uredbe uvjeti uređenja prostora sadrže :

- oblik i veličinu parcele

- namjenu građevine

- smještaj građevine ili građevina na parceli te usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša

- kolni ili pješački pristup na parcelu

- način priključivanja zgrada na infrastrukturu.

Članak 12.

Odlukom se određuju građevine za koje je ovisno o njihovoj složenosti prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11. ove uredbe, potrebno pribaviti lokacijsku dokumentaciju.

Članak 13.

Lokacijska dokumentacija sadrži:

- izvod iz kopije katastarskog plana

- situaciju u odgovarajućem mjerilu s obrazloženjem namjeravane gradnje

- način rješavanja zahtjeva zaštite okoliša

- podatke o prometnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Članak 14.

Odlukom se određuju građevine za koje je prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11. ove uredbe potrebno pribaviti procjenu utjecaja na okoliš.

Procjena iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- mjere za zaštitu okoliša tijekom gradnje i korištenja građevine

- potrebu uspostavljanja trajnog praćenja utjecaja na okoliš s prijedlogom zadataka tog praćenja.

Procjenu iz stavka 1. ovog članka odobrava ministar graditeljstva i zaštite okoliša i sastavni je dio uvjeta uređenja prostora.

Članak 15.

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja u svezi s izradom prostornih planova i prijedloga uvjeta uređenja prostora i druge prostorno-planske dokumentacije može se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih poslova.

Upis u sudski registar vrši se po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se povjeriti organu uprave osnovanom za obavljanje poslova prostornog planiranja.

Članak 16.

Nadležni organ za poslove prostornog uređenja dosadašnje općine dužan je Odluku dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

Članak 17.

Prostorni planovi doneseni na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ove uredbe ostaju na snazi.

Do donošenja Odluke moguća su odstupanja od prostornih planova iz stavka 1. ovog članka osim u slučajevima:

- proširenja građevinskog područja na poljoprivredno i šumsko zemljište

- promjene namjene zelenih površina unutar naselja

- promjene namjene površina za javne namjene (obrazovne, dječje, kulturne, socijalne institucije)

- promjene namjene površina za građevinu od važnosti za Republiku bez suglasnosti Ministarstva i ministarstva odgovarajućeg djelokruga

- promjene namjene zona unutar pojasa 200 m od obalne linije mora i osobito vrijednih voda

- primjene Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", broj 33/92).

Iznimno od stavka 2. ovog članka odstupanje od namjene površina utvrđene postojećim prostornim planovima moguće je radi uređenja lokacije za organizirani i privremeni smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva.

Članak 18.

Sredstva za izradu Odluke, Osnove i Plana uređenja za gradove i druga naselja osigurat će Republika iz državnoga proračuna i drugih izvora.

Članak 19.

Za vrijeme važenja ove uredbe na područjima iz članka 1. ove uredbe ne primjenjuje se Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine"., broj 54/80, 16/86, 18/89, 47/89, 34/91, 61/91 i 49/92) i propisi doneseni na osnovi tog zakona.

Članak 20.

Na dan stupanja na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/92 i 77/92).

Članak 21.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-04/92-01 / 13

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 23. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: