Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hevatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba.

Članak 1.

Domaće i strane fizičke osobe mogu slobodno unositi i primati iz inozemstva, odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage, predmete za osobne potrebe i potrebe članova obitelji (lijekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebe obrazovanja i razonodu), predmete za potrebe svojega domaćinstva, uključujući osobne automobile i plovila, a i životinje, u količinama koje nisu namijenjene preprodaji. Predmeti naslijeđeni u inozemstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi - uz uvjete reciprociteta. Predmeti predviđeni međudržavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu s tim ugovorima.

Članak 2.

Domaće i strane fizičke osobe mogu iznositi i slati u inozemstvo robu odnosno predmete što imaju povijesnu, umjetnićku ili kulturnu vrijednost na temelju suglasnosti Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 3.

Domaće fizičke osobe koje za obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nisu osnovale radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, mogu za obavljanje djelatnosti osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, kupovati sredstva za rad, uključujući i plovila, te domaće životinje, sirovine, reprodukcijski materijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal sa konsignacijskih skladišta strane robe ili uvoziti putem poduzeća upisanog u sudski registar za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa ili neposredno, u skladu s propisanim oblicima uvoza.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu za obavljanje svoje djelatnosti slobodno uvoziti motorna vozila, u pogledu propisanih oblika uvoza.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu, u okviru zakonom dopuštene djelatnosti, obavljati vanjsko trgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvoz vlastitih proizvoda i usluga, uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za vlastitu proizvodnju i obavljanje usluga, kooperacija, investicijski radovi i dr.).

Članak 4.

Domaće fizičke osobe koje su na privremenom radu u inozemstvu provele najmanje dvije godine neprekidno odnosno boravile najmanje četiri godine po bilo kojoj osnovi, kao i strani državljani koji su dobili odobrenje za trajno nastanjenje u Hrvatskoj, mogu u roku od jedne godine od dana povratka iz inozemstva, odnosno dana dobivanja odobrenja, slobodno uvoziti robu iz članka 1. i 3. ove uredbe uključujući motorna vozila i plovila.

Članak 5.

Rabljena motorna vozila koje osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe uvoze neposredno, putem poduzeća ili kupuju s konsignacijskih skladišta strane robe u Hrvatskoj, moraju zadovoljavati propise o tehničkoj ispravnoski vozila.

Članak 6.

Pod rabljenim osobnim automobilima razumijevaju se osobni automobili s četverotaktnim motorom ne starijim od sedam godina od dana prve registracije, te osobni automobili s dvotaktnim motorom ne starijim od tri godine od dana prve registracije.

Članak 7.

Ukoliko osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe kupuju uvezena rabljena motorna vozila, putem poduzeća ili ukoliko ih kupuju s konsignacijskoga skladišta strane robe u Hrvatskoj, poduzeće mora osigurati servis, pribor, potrošni materijal i rezervne dijelove nužne za tehničko održavanje tih motornih vozila.

Članak 8.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM do 550 DEM, kaznit će se za prekršaj fizičke osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe, ako postupe suprotno odredbi članka 5. ove uredbe.

Članak 9.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 DEM do 550 DEM kaznit će se za prekršaj poduzeće ako postupi suprotno odredbi članka 7. ove uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 50 DEM.

Članak 10.

Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 118. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba ("Na rodne novine", br. 65/92).

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:331-02/93-01/05

Urbroj : 5030114 -93-1

Zagreb, 23. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: