Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Pravilnik o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Na temelju članka 44. stavak 2. Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92, 82/92 i 26/93), ministar graditeljstva i zaštite okoliša, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika

Članak 1.

(1) Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik za sve građevine za koje je, prema odredbama Zaona o građenju propisan stručni nadzor.

(2) Građevinski dnevnik vodi se za građevinu u cijelosti.

(3) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, građevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Članak 2.

(1) Građevinski dnevnik može se voditi i za pojedine radove (npr. za radove pojedinih izvoditelja, za pojedine dijelove građevine, za ugradbu opreme, i drugo)

(2) U građevinski dnevnik za građenje cijele građevine obvezno se upisuje početak i kraj vođenja dnevnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

(1) Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige formata A4, s dvostruko obilježenim stranicama čija se kopija može iz knjige kidati.

Članak 4.

(1) Građevinski dnevnik vodi voditelj građenja ili osoba koju on odredi.

Članak 5.

(1) Građevinski dnevnik vodi se od dana početka građenja odnosno izvođenja pripremnih radova do dana završetka građenja.

Članak 6.

(1) U građevinski dnevnik na prvu stranu upisuje se

- naziv investitora i njegovo sjedište,

- naziv izvoditelja i njegovo sjedište i ime voditelja građenja,

- naziv pravne osobe koja provodi nadzor i ime nadzornog inženjera,

- naziv i lokacija građevine,

- broj i datum građevinske dozvole odnosno načelne dozvole.

(2) U građevinski dnevnik upisuju se sve izmjene u podacima iz stavka 1. ovog članka koje nastanu tijekom građenja onog dana kad dođe do izmjene.

Članak 7.

(1) U građevinski dnevnik svakodnevno se upisuju

- dan u tjednu i datum,

- vremenske prilike i temperatura koja može utjecati na kvalitetu građenja (visoke i niske temperature),

- opis radova koji se izvode.

Članak 8.

(1) U građevinski dnevnik upisuju se svi podaci koji su od značaja za postizanje tehničkih svojstava bitnih za građevinu kao i oni koji su od značaja za postizanje drugih svojstava utvrđenih projektom ili posebnim propisom, a osobito podaci o:

1.) radovima čiji naknadni pregled nije moguć pod normalnim uvjetima kao što su:

- pregled temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka radova (pregledom se utvrđuje da li temeljno tlo ili podloga odgovara geomehaničkim uvjetima, tehničkim uvjetima i ostalim uvjetima predviđenim projektom),

- kote i dimenzije iskopa i konstrukcija koje se zatrpavaju,

- pregled oplate i armature prije betoniranja,

- pregled zidanih elemenata prije obrade površine,

- pregled slobodnog profila i stijenske mase prije izrade tunelske obloge,

- pregled instalacija prije zatrpavanja ili zatvaranja na drugi način,

- pregled ostalih radova čiji se pregled neće moći naknadno izvršiti (npr. izolacije prije zatrpavanja, dijelovi građevine koji se potapaju itd );

2.) ispitivanju i certificiranju (uzimanje uzoraka za ispitivanje, ispitivanja na gradilištu, rezultati ispitivanja i certificiranja);

3.) prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala, proizvoda i opreme koji se isporučuju na gradilište;

4.) naknadnom prispijeću na gradilište pojedinih dijelova projekta;

5.) svim eventualnim odstupanjima od glavnog iIi izvedbenog projekta;

6.) promjenama uvjeta za izvođenje radova u zemlji ili ostalim uvjetima koji se nisu mogli predvidjeti (npr. promjena razine podzemne vode, podzemne kaverne i drugo);

7.) prirodnim događajima (poplave, potresi, pomicanje tla i drugo);

8.) eventualnim udesima i drugim sličnim događajima na gradilištu;

9. ) zahtjevima pojedinih sudionika u građenju (nadzornog inženjera, izvoditelja, projektanta, ovlaštenog revidenta i drugih) o poduzetim mjerama po tim zahtjevima;

10. ) pregledu gradilišta po odgovarajućoj inspekciji i o poduzetim mjerama po eventualnom nalogu inspekcije;

11.) drugim mjerama u svezi postizanja navedenih svojstava građevine iz ovog članka ili dokazivanja postignute kvalitete radova.

Članak 9.

(1) U građevinski dnevnik mogu se po potrebi unositi i drugi podaci o tijeku i načinu građenja kao i podaci koji služe za obračun radova (npr. režijski sati, nepredviđeni i naknadni radovi, broj uposlenih radnika, popis i podaci o radu građevinskih strojeva, kategoriji iskopa i drugo).

Članak 10.

(1) Točnost podataka o građenju svakodnevno potvrđuju svojim potpisom voditelj gradenja i nadzorni inženjer odnosno osobe koje su oni odredili.

(2) Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati ni dopunjavati.

(3) Eventualne ispravke, izmjene ili dopune unose se u dnevnik novim upisom.

(4) Nadzorni inženjer pohranjuje kod sebe kopiju svake potpisane stranice. Nakon završetka građenja nadzorni inženjer dužan je kopiju građevinskog dnevnika predati investitoru na trajno čuvanje.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Građevinski dnevnici koji su se vodili do stupanja na snagu ovog pravilnika nastavit će se voditi po odredbama ovog pravilnika od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja građevinskog dnevnika ("Narodne novine", br. 43/78).

Članak 13.

( 1 ) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:361-01/93-03/02

Urbroj : 531-03-93-4

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomčič, dipl. inž. grad., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.