Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 18.06.1993 Zakon o mjernim jedinicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama

Proglašavam Zakon o mjernim jedinicama, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-38/1-93.

Zagreb. 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o mjernim jedinicama


OSNOVNE ODREDNICE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj, kao i utvrđuju određenja mjernih jedinica, njihovi nazivi i znakovi, područja i načini primjene, obveza uporabe tih jedinica u javnosti i načini njihovog navođenja.

Članak 2.

U svakom se javnom navođenju mjernih podataka u Republici Hrvatskoj moraju upotrebljavati mjerne jedinice određene ovim Zakonom, pod njihovim nazivima ili znakovima.

Članak 3.

Mjerne su jedinice određene na temelju međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

U provedbi ovoga Zakona, pojedinosti se o određenju mjernih jedinica, tvorbi izvedenih jedinica, uporabi jednakovrijednih jedinica te o područjima i načinima primjene određuju podzakonskim aktima i hrvatskim normama koje donosi direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

MJERNE JEDINICE

Članak 4.

Zakonite mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj jesu:

1. Jedinice međunarodnog sustava (u daljem tekstu: jedinice SI), i to:

- osnovne jedinice SI (tablica 1a),

- dopunske jedinice SI (tablica 1 b),

- izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima (tablica 1 c), te

- izvedene jedinice SI bez posebnih naziva i znakova (prilog 1);

2. Ograničen broj iznimno dopuštenih jedinica izvan međunarodnog sustava, neke s ograničenom uporabom (tablica 2);

3. Decimalne jedinice od jedinica iz točke 1. i 2. ovoga stavka, koje se tvore pomoću decimalnih predmetaka (tablica 3), na način i uz iznimke navedene u prilogu 2;

4. Složene izvedene jedinice, sastavljene od jedinica iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka.

Tablice 1a., 1b., 1c., 2. i 3. te prilozi 1., 2. i 3. s pripadnim sadržajem prilog su ovoga Zakona i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Osim zakonitih mjernih jedinica iz članka 4. ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj se iznimno mogu upotrebljavati i druge mjerne jedinice, i to:

- ako je uporaba takvih mjernih jedinica određena međunarodnim dogovorom koji je prihvatila Republika Hrvatska,

- ili ako se za robu, usluge ili podatke, namijenjene izvozu u drugu zemlju, u toj zemlji upotrebljavaju takve mjerne jedinice.

Članak 6.

Pri stavljanju u promet uvezene robe, usluga ili informacija, podaci navedeni mjernim jedinicama koje nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona, moraju biti navedeni i u mjernim jedinicama utvrđenim ovim Zakonom.

Članak 7.

Za prijenos ili obradu podataka mogu se mjerne jediniee iznimno navoditi posebno propisanim znakovima za sustave s ograničenom skupinom znakova, na temelju pripadnih međunarodnih normi.

Članak 8.

Osim znakova mjernih jedinica, propisanih ovim Zakonom, mogu se u međunarodnoj trgovini upotrebljavat.i slovni i brojčani kodovi prema pripadnim međunarodnim preporukama.

Članak 9.

Uporaba brojčanih jedinica (decibel, oktava, bit i dr. ) i posebnih naziva brojeva (posto i dr.) sličnih mjernim jedinicama, koji se pri navođenju mjernih podataka jednako upotrebljavaju kao i mjerne jedinice, određuju se posebnim podzakonskim aktima ili hrvatskim normama koje donosi direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, te nadležne inspekcijske službe.

KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2000 DEM do 19000 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako u prometu robe ili pri obavljanju usluga ne upotrijebi mjernu jedinicu propisanu ovim Zakonom (članak 4, 5. i 6 ).

Za privredni prijestup iz 1. stavka ovoga članka kaznit, će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM do 1200 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 12.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1200 DEM do 12500 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako u svojem radu upotrebljava mjerne jedinice protivno odredbama ovoga Zako na (članak 4.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM do 1200 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 13.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 DEM do 1000 DEM kaznit će se za

prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba ako ne upotrijebi mjerne jedinice pod nazivima i

znakovima utvrđenim ovim Zakonom (članak 4. i 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 DEM do 600 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 14.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 DEM do 1000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja privrednu djelatnost osobnim radom ako počini koju od radnji iz članka 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Članak 15.

Iznosi novčanih kazni iz članka 11, 12, 13. i 14. ovoga Zakona revaloriziraju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odredbe Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Narodne novine", br. 53/91. i 26/93.), i to:

1. članka 3., 9. do 22. u cijelosti,

2. članka 1, 2, 5., 74. do 81. u dijelu koji se odnosi na mjerne jedinice.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 383-01 /92-01 /08

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma

Sabora Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog 1.

TVORBA IZVEDENIH MJERNIH JEDINICA

Izvedene jedinice tvore se od drugih jedinica na temelju definicijskih jednadžbi. Jednadžbe između jedinica imaju jednak oblik kao jednadžbe između pripadnih fizikalnih veličina.

Nazivi i znakovi izvedenih jedinica tvore se od naziva, odnosno znakova jedinica od kojih su sastavljene uz uporabu naziva ili znakova pripadnih algebarskih operacija.

Samo ograničen broj izvedenih jedinica SI te iznimno dopuštene jedinice izvan SI imaju posebne nazive i posebne znakove koji potječu od izvornog načina pisanja naziva (tablica 1c, i tablica 2).

Prilog 2.

TVORBA DECIMALNIH JEDINICA

Decimalne jedinice veće su i manje jedinice od neke jedinice (s posebnim nazivom), nastale množenjem s decimalnim višekratnikom ili nižekratnikom.

Decimalnim višekratnicima i nižekratnicima međunarodnim su dogovorom propisani nazivi, tzv. predmeti, te njihovi znakovi (tablica 3).

Nazivi se decimalnih jedinica tvore stavljanjem predmetaka ispred naziva jedinica. Jednako se tvori i znak decimalne jedinice: stavljanjem znaka predmetka ispred znaka jedinice.

Pri tvorbi decimalne jedinice može se istodobno upotrijebiti samo po jedan predmetak.

Naziv decimalne jedinice, a također i znak, čini cjelinu. Matematičke operacije primjenjuju se na cijelu decimalnu jedinicu, tako se npr. četvorni centimetar označuje cm(, u značenju (cm)( itd.

Deeimalne jedinice tvore se:

a) od svih jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma (da se ne bi primijenila po dva predmetka, decimalne se jedinice mase tvore od jedinice gram, g= 10-( kg);

b) od sljedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var.

Prilog 3.

PISANJE I TISKANJE MJERNIH JEDINICA

Nazivi se jedinica i predmetaka decimalnih jedinica pišu prema pravopisnim pravilima hrvatskoga jezika.

Znakovi se jedinica i decimailnih predmetaka pišu uspravnim, samo za to određenim slovom latinske abecede odnosno dvama slovima grčkog alfabeta (( i (), bez obzira na ostali dio teksta. Na primjer, znak za metar uvijek je i samo uspravno, kurentno ("malo") slovo m. Samo se za nekoliko jedinica upotrebljavaju posebni znakovi (podignuli kružić ili crtice) te složen znak za Celzijev stupanj ((C).

Svaka se jedinica označuje samo s jednim znakom, osim litre koja se označuje s kurentnim ("malim") ili verzalnim ("velikim") slovom ( l ili L).

Znakovi se jedinica pišu bez točke na kraju, osim redovite interpunkcije.

Različite jedinice jednakih naziva označuju se različitim znakovima, na primjer lučna minuta označuje se znakom 1', a vremenska minuta označuje se znakom min, jednako se tako lučna sekunda označuje znakom 1" a vremenska sekunda znakom s.

Umnožak se jedinica označava točkom u sredini retka ili malim, tzv. čvrstim razmakom između znakova jedinica (to znači da se na tom mjestu ne može prekidati redak).

Omjer se jedinica označuje horizontalnom crtom, kosom crtom ili negativnim eksponentom Ako se u nazivniku nalazi više znakova, tada se pri uporabi kose crte mora cijeli nazivnik staviti u zagradu. Na primjer:

J = J/(kg K) = J kg (1 K (1 kg K

Pri navođenju podatka mjerna se jedinica, prema potrebi, piše kao množitelj brojčane vrijednosti (npr. a=5m) ili kao djelitelj fizikalne veličine (npr a,/m = 5)

Tablica 1.

JEDINICE MEĐUNARODNOG SUSTAVA (JEDINICE SI)

1 a. Osnovne jedinice SI

________________________________
Naziv  Znak  Jedinice veličine
________________________________
metar  m    duljina
________________________________
kilogram    kg   masa
________________________________
sekunda s    vrijeme
________________________________
amper  A    električna struja
______________________________________
kelvin K    termodinamička temperatura
______________________________________
mol   mol   množina (količina tvari)
______________________________________
kandela cd   svjetlosna jakost


1b. Dopunske jedinice SI
___________________________________
Naziv  Znak  Jedinica veličine
___________________________________
radijan rad kut
___________________________________
steradijan sr ugao (prostorni kut)
____________________________________

1c. Izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima

______________________________________________________
Naziv  Znak Veza s   drugim Jedinice veličine jedinicama
bekerel Bq   s(1   aktivnost radioaktivnog izvora
_______________________________________________________
Celzijev stupanj oC K  Celzijeva temperatura
_______________________________________________________
džul  J    N m   rad, energija, toplina
_______________________________________________________
farad  F    C/V   električni kapacitet
_______________________________________________________
grej  Gy   J/kg  apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja
_______________________________________________________
henri  H    Wb/A  induklivikost
_______________________________________________________
herc  Hz   s-1   frekvencija
_______________________________________________________

kulon  C    A s   elektricitet
_______________________________________________________
lumen  lm   cd sr  svjetlosni tok
_______________________________________________________
luks  lx   lm/m  osvjetljenje

    
Naziv  Znak  Veza s drugim jedinicama    Jedinica veličine
_______________________________________________________
njutn  N    kg m/s             sila
_______________________________________________________
om   S2   V/A               električni otpor
_______________________________________________________
paskal Pa   N/m               tlak
_______________________________________________________
simens S    A/V               električna vodljivost
_______________________________________________________
sivert Sv   J/kg              ekvivalentna doza
_______________________________________________________
tesla  T    N/(A m)         magnetna indukcija
_______________________________________________________
vat   W    J/s               snaga
_______________________________________________________
veber  Vb   T m               magnetni tok
_______________________________________________________
volt  V    W/A               električni potencijal,
                        napon,
                        elektromotorna sila
_______________________________________________________

Tablica 2
IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA
Naziv  Znak  Veza s jedinicama    Jedinica za   Upotreba samo za
        SI           veličinu
__________________________________________________________
morska milja  1852 m     duljina     pomorski, rječni i zračni promet
__________________________________________________________
astronomska jedinica
        1,495 978 7 *10 11   m        astronomiju
__________________________________________________________
ar   a    100m          ploština    ploštinu zemljišta
__________________________________________________________
hektar ha   10 000 m
__________________________________________________________
litra  l, L  10- m = dm       obujam
__________________________________________________________
stupanj 1    180 rad     kut
__________________________________________________________
minuta 1'   108 rad
__________________________________________________________
sekunda
    1''   648000 rad
__________________________________________________________
gon   1g   200 rad
__________________________________________________________
atomska jedinica
    u    01,66057 *10 -27 kg   mase      fiziku i kemiju
__________________________________________________________
karat      2* 10-4kg                masu dragulja
__________________________________________________________
gram  g    10 -3 kg
__________________________________________________________
tona  t    10 3 kg
__________________________________________________________
minuta min   60 s          vrijeme
__________________________________________________________
sat   h    3 600 s
__________________________________________________________
dan   d    86 400 s
__________________________________________________________
čvor  1852 m 3 600 s = 0,514 m s   brzina     pomorski i zračni promet
__________________________________________________________
teks  tex   10-6 kg/m        duljinska masa tekstilna vlakna i konac
__________________________________________________________
bar   bar   10 5  Pa
__________________________________________________________
milimetar živina
    mmHg  133,322 Pa       tlaka      izražavanje tlaka
stupca                         tjelesnih tekućina
__________________________________________________________
elektronvolt
    eV   1,60219-19       energija    posebna područja
__________________________________________________________
va   var   1 W           snaga      reaktivnu (jalovu)
                            snagu izmjenične
                            električne struje
__________________________________________________________

Tablica 3
PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA
_______________________________________________________
Predmetak    Znak  Vrijednost
_______________________________________________________
jota      Y    10 24
_______________________________________________________
zeta      Z    10 21
_______________________________________________________
eksa      E    10 18
_______________________________________________________
peta      P    10 15
_______________________________________________________
tera      T    10 12
_______________________________________________________
giga      G    10 9
_______________________________________________________
mega      M    10 8
_______________________________________________________
kilo      k    10
_______________________________________________________
hekto      h    10
_______________________________________________________
deka      da   10
_______________________________________________________
deci      d    10-1
_______________________________________________________
centi      c    10-2
_______________________________________________________
mili      m    10-3
_______________________________________________________
mikro          10-8
_______________________________________________________
nano      n    10-9
_______________________________________________________
piko      p    10-12
_______________________________________________________
femto          10-15
_______________________________________________________
ato       a    10-18
_______________________________________________________
zepto      z    10-21
_______________________________________________________
jokto      y    10-24
_______________________________________________________