Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 16.06.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" broj 36/91. 73/91, 18/92 i 25/93) u članku 8. u stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: "6. uvoz sirove kave radi prodaje pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu reprodukcije, uz uvjete iz članka 9. ovoga zakona".

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi: " 12. promet specijalnih osobnih automobila za invalidne osobe koje na osnovi pismenog nalaza i mišljenja ovlaštene invalidske, nabavljaju neposredno od proizvođačkog ili trgovačkog poduzeća ili same uvoze, najviše jednom u razdoblju od pet godina, invalidne osobe koje imaju vozačku dozvolu ili im je potrebna njega i pomoć drugih osoba koje imaja vozačku dozvolu i to:

- osobe kod kojih je zbog gubitka, oštećenja ili oduzetosti donjih udova ili zdjelice nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 80%, prema listi tjelesnih oštećenja; - osobe koje su paralizirane ili teže mentalno retardirane;

- osobe koje su potpuno izgubile vid na oba oka. Specijalni osobni automobili iz stavka 1. ove točke moraju biti posebno označeni. a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe. Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelj specijalni osobni automobil proda, dade bez naknade, na drugi način otudi ili dade na uporabu drugoj osobi, prije isteka roka od pet godina od dana nabave, naplatit će se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojega je ta osoba bila oslobodena u času nabave automobila i kamata iz članka 41. ovoga zakona. od dana nabave do dana plaćanja poreza. Ako invalidna osoba umre prije isteka roka od pet godina od dana nabave automobila, zakonski nasljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaćanja poreza na promet proizvoda. Nalaz i mišljenje iz stavka 1. ove točke izdaje ovlaštena invalidska komisija Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske prema prebivalištu invalidne osobe, a za vojne invalide, ovlaštena vojna invalidska komisija. Ako invalidna osoba ne može imati vozačku dozvolu, potrebu za tuđom pomoći i njegom invalidska komisija potvrđuje na nalazu i mišljenju o invalidnosti. Vlada Republike Hrvatske propisat će što se smatra specijalnim osobnim automobilom za invalidne osobe."

Članak 3.

U Tarifi poreza na promet u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 7. u stavku 2. stopa od "45%" zamjenjuje se stopom od "20%".

Članak 4.

U Tarifi poreza na promet u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 8. u stavku 1. u točki 2. u alineji 5. iza riječi "stranih jezika" briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi "priče i pjesme zabavne i narodne glazbe"

Članak 5.

Odredba stavka 1. članka 1. Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila ("Narodne novine", broj 41/93 i 52/93) ne primjenjuje se na specijalne osobne automobile za invalidne osobe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", osim odredbi članka 1. i 3. koje će se početi primjenjivati danom stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na kavu.

Klasa: 410-19/93-01/03

Urbroj: 5030112-93-57

Zagreb, 15. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.