Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim željeznicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja i 993. donijela

UREDBU

o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim željeznicama

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90, 61/91, 19/92 i 54/92) u članku 8. stavku 1. pod b), točka 3. mijenja se i glasi: "3. odlučuje o raspolaganju sredstvima" U stavku 1. pod c), točka 1. mijenja se i glasi: "1. Statut javnoga poduzeća i odluku o raspoređivanju dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje se primjenjivati odredba članka 8. stavak 1. točka 3b. i točka 1c. Zakona o hrvatskim željeznicama. Na dan stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 54/92.).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 017-01 /92-01 /06

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb,11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.