Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", broj 56/91-pročišćeni tekst, 61/91 i 26/93) u članku 7. stavku 2., iza riječi "nadzora" dodaju se riječi "i obavljanja javnih ovlaštenja".

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. pod b), točak 2, se briše, a pod c) iza točke 1., dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11

Članak 3.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi: "Sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, općine, odnosno Grad Zagreb, koriste na temelju godišnjeg programa, kojega potvrđuje Poduzeće "Hrvatske ceste". Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: "Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka, općine, odnosno Grad Zagreb, obvezne su dostaviti Poduzeću "Hrvatske ceste" najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. U slučaju da općine, odnosno Grad Zagreb, ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjega programa." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "U slučaju utvrđenoga nenamjenskoga korištenja sredstava iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, ista se prenose na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta."

Članak 4.

U članku 47. stavku 1., riječi "i sredstva iz točke 1. članka 44. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima "i sredstva iz članka 44. ovoga Zakona".

Članak 5.

U članku 54. stavku 2., riječi "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima "za promet".

Članak 6.

U članku 55. stavku 1., brišu se riječi "poduzeća i druge", iza riječi "pravne" dodaju se riječi "i fizičke", a iza riječi "zrakoplova" dodaju se riječi "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 49/92).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 017-01/92-01/07

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.