Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Uredba o otpisu dugotrajne imovine koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 25/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o otpisu dugotrajne imovine koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje način otpisa dugotrajne imovine (stalnih sredstava), koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod.

U pogledu ostalih pitanja u svezi s amortizacijom, koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuju se računovodstveni propisi.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe odnose se na sve poduzetnike koji su prema Zakonu o neposrednim porezima obveznici plaćanja poreza na dobit.

Odredbe ove Uredbe odnose se i na neprofitne pravne osobe, sukladno s člankom 1. stavkom 5. Zakona o računovodstvu, ako je porezni organ za dio te pravne osobe odredio obvezu plaćanja poreza na dobit.

Članak 3.

Utvrđivanje amortizacije kao poreznoga priznatoga rashoda obavlja se linearnom metodom otpisa dugotrajne novine primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz priložene tablice koja je sastavni dio ove Uredbe.

Amortizacijske stope iz stavka 1. ovoga članka jesu gornje porezno dopuštene stope.

Utvrđivanje amortizacije kao poreznoga priznatoga rashoda, kod novonabavljene imovine i imovine izgrađene u vlastitoj izvedbi, može se obavljati od sljedećeg mjeseca stavljanja imovine (sredstva) u uporabu.

Utvrđivanje amortizacije kao porezno priznatoga rashoda kod prodane, rashodovane, uništene ili na drugi način otuđene imovine može se obavljati do kraja mjeseca u kojem je odnosna imovina (sredstvo) prestala biti u funkciji.

Članak 4.

Ako se pojedino sredstvo (imovina) ne može nedvojbeno svrstati prema opisu dugotrajne imovine iz priložene tablice, razvrstava se u sličnu poziciju.

Članak 5.

Poduzetnik možg odlučiti da koristi uvečane amortizacijske stope radi višesmjenskoga rada.

Uvećane amortizacijske stope se mogu koristiti tako da se utvrđene stope:

a) za rad u dvije smjene povećaju za 25%

b) za rad u tri smjene povećaju za 50%.

Članak 6.

Poduzetnik može jednokratno otpisati sredstvo čiji je korisni vijek trajanja duži od jedne godine, a čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave ispod 200 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara.

Članak 7.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi upute za primjenu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:431-01/93-01/01

Urbroj : 5030114-93-2

Zagreb,11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: