Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 07.06.1993 Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se određuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način osiguravanja sredstava, način ostvarivanja prava kao i način isplate osiguranih sredstava za minimalne plaće radnicima i drugim fizičkim osobama koje imaju na to pravo zbog posljedica prouzročenih ratom protiv Republike Hrvatske. Prema odredbama ove Uredbe, korisnicima sredstava iz članka 2. točke 1. i 2. osiguravaju se sredstva za bruto minimalne plaće, a individualnim poljoprivrednicima za naknadu bruto minimalnih plaća (u daljnjem tekstu: plaća).

KORISNICI SREDSTAVA

Članak 2.

Korisnici sredstava prema odredbama ove Uredbe su:

1. organizacije, odnosno poslodavci, prema odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 25/92 - pročišćeni tekst),

2. fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr ), koji su uredno plaćali poreze i do prinose,

3. individualni poljoprivrednici koji su uredno plaćali poreze i doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, smatra se da su osobe iz točke 2. i 3. stavka l ovoga članka uredno platile poreze i doprinose ako su nastupile okolnosti iz članka 3. ove Uredbe.

UVJETI ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA

Članak 3.

Korisnicima sredstava iz članka 2. ove Uredbe osiguravaju se sredstva pod uvjetom da ne mogu obavljati svoju djelatnost zbog uvjeta i posljedica prouzročenih obrambenim ratom, kao što su:

- nemogućnost rada, odnosno obavljanja djelatnosti zbog potpunog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,

- nemogućnost rada, odnosno obavljanja djelatnosti zbog djelomičnog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,

- nemogućnost rada, odnosno obavljanja djelatnosti zbog drugih okolnosti prouzročenih obrambenim ratom (privremeno okupirano područje, prekinuta infrastruktura, komunikacije i sl.).

KORISNICI PRAVA NA ISPLATU PLAĆE

Članak 4. Korisnici prava na isplatu minimalne plaće, odnosno naknade minimalne plaće, prema odredbama ove Uredbe (u daljnjem tekstu: korisnici plaće) su:

1. radnici zaposleni u organizacijama, odnosno kod poslodavaca,

2. fizičke osobe koje obavljaju samostalno gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr.), te radnici kod njih zaposleni, 3. individualni poljoprivrednici.

UTVRĐIVANJE PRAVA KORISNIKA SREDSTAVA

Članak 5.

Prava korisnika sredstava na osiguranje sredstava i okolnosti navedene u članku 3. ove Uredbe, utvrđuje Županijsko poglavarstvo, prema sjedištu i prebivalištu korisnika. Prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju pisanoga zahtjeva korisnika sredstava iz članka 2. ove Uredbe. Korisnik podnosi zahtjev svaki mjesec u zadnjoj dekadi z.a prethodni mjesec Uz zahtjev prilaže i popis radnika i razloge nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno rada. Županijsko poglavarstvo zatražit će provjeru podataka navedenih u zahtjevu korisnika sredstava i to od Zavoda za platni promet, odnosno od organa uprave kod kojeg se vode podaci o prihodima i porezima građana. Županijskom poglavarstvu dužni su, na njegov zahtjev, davati podatke potrebne za rješavanje zahtjeva korisnika sredstava i drugi organi. Županijsko poglavarstvo odmah donosi odluku o pravu korisnika sredstava na osiguravanje sredstava za isplatu plaća. Odluka obavezno sadrži mjesec na koji se odnosi odluka, puni naziv korisnika iz članka 2. ove Uredbe, mjesto sjedišta, prebivališta, odnosno boravka korisnika, kratak opis razloga nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno rada iz članka 3. ove Uredbe, te popis svih korisnika prava na isplatu plaće kao i ukupni iznos sredstava za isplatu plaće, odnosno naknade. Odluka iz stavka 5. ovoga članka dostavlja se područnoj službi, odnosno ispostavi Zavoda za zapošljavanje, korisniku sredstava i Uredu za prognanike i izbjeglice Područne službe odnosno ispostave Zavoda za zapošljavanje, odmah dostavljaju odluke iz stavka 5. ovoga članka Središnjoj službi Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

OSIGURAVANJE SREDSTAVA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 6.

Sredstva za isplatu plaća po odredbama ove Uredbe osigurava Republika Hrvatska iz državnoga proračuna.

Članak 7.

Zavod za zapošljavanje - Središnja služba, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod), na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. ove Uredbe, podnosi zahtjev Ministarstvu financija za osiguravanje sredstava. Na zahtjev Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurava i doznačuje sredstva za korisnike iz članka 2. ove Uredbe na račun Zavoda.

Članak 8.

Korisnik kredita iz članka 2. ove Uredbe zakljućit će ugovor o kreditu kojim se utvrđuju obveze korisnika sredstava sa bankom koju odredi Zavod. Ugovor o kreditu zaključuju organizacije, odnosno poslodavci. Ugovor o kreditu, za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, za fizičke osobe i poljoprivrednike, od nosno organizacije ili za poslodavce, zaključuje Županijsko poglavarstvo, uz prethodnu odluku Županijske skupštine ili Gradske skupštine, prema mjestu sjedišta korisnika sredstava. Sredstva korisnicima iz članka 2. ove Uredbe odobravaju se u vidu kredita na rok od 180 dana, uz mogućnost odgode s kamatnom stopom u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Prilikom zaključenja ugovora o kreditu sa poslovnom bankom, korisnik sredstava iz članka 2. ove Uredbe dužan je na zahtjev banke dostaviti dokaze o osiguranju i mogućnostima otplate kredita.

Članak 9.

Nakon zaključenog ugovora o kreditu, Zavod doznačuje sredstva: 1. korisniku sredstava koji zapošljava više od pet radnika - izravno, odnosno na način kako je to u odluci Županijskoga poglavarstva određeno, 2. za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, odnosno fizičke osobe i individualne poljoprivrednike, na žiro-račun nadležne područne službe Zavoda za zapoš ljavanje. Korisnici sredstava koji zapošljavaju više od pet radnika, neposredno isplaćuju plaću korisniku plaće. Za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, odnosno fizičke osobe i individualne poljoprivrednike korisnika plaće, plaću isplaćuje Zavod za zapošljavanje, odnosno mjesno nadležne podrućne službe i ispostave, prema mjesku sjedišta, prebivališta ili boravišta korisnika plaće. Prilikom isplate plaće korisniku plaće isplatilac je obvezan obračunati i isplatiti doprinose s osnova plaće.

Članak 10.

Korisnici sredstava iz članka 2. ove Uredbe ostvaruju pravo na osiguravarije sredstava od dana kada su nastale okolnosti iz članka 3. ove Uredbe. Prestanak okolnosti iz članka 3. ove Uredbe utvrđuje Županijsko poglavarstvo.

Članak 11.

Korisnik plaće iz članka 4. ove Uredbe, dužan je raditi u drugoj organizaciji, odnosno kod drugoga poslodavca ako ga uputi Zavod, odnosno po zahtjevu Županijskoga po glavarstva i ako bude obuhvaćen radnom obvezom. Ako korisrlik plaće odbije raditi temeljem odredbe stavka 1. ovoga članka, prestaje mu pravo na isplatu plaće temeljem odredaba ove Uredbe. O odbijanju rada korisnika plaće, nadležna područna služba Zavoda za zapošljavanje, obavijestit će organizaciju, onosno poslodavca kod kojeg je zaposlen. Organizacija, odnosno poslodavac, obustavit će isplatu plaće korisniku, za vrijeme za koje je on odbio raditi, u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Ostvarivanjem prava po odredbama ove Uredbe korisniku plaće iz članka 4. ove Uredbe prestaje pravo na novčanu naknadu koju je stekao temeljem priznatoga statusa prognanika ili izbjeglice.

Članak 13.

Radnicima koji ostvaruju pravo na plaću prema odredbama ove Uredbe kao i radnicima prognanicima, te izbjeglicama koji zbog okolnosti i posljedica obrambenog rata nisu u mogućnosti raditi na svojim radnim mjestima, ne prestaje radni odnos dok postoje navedene okolnosti. Pravo na plaću osobama iz članka 4. točaka 2 i 3. ove Uredbe i pravo iz stavka 1. ovoga članka, ne priznaje se radnicima koji su na bilo koji način sudjelovali u neprijateljskim aktivnostima protiv Republike Hrvatske. Odluku o prestanku prava iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležno Županijsko poglavarstvo. Korisnik plaće dužan je vratiti svote novčanih primanja koje je ostvario protivno odredbama ove Uredbe.

KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM, kaznit će se za prekršaj organizacija, odnosno poslodavac koji koristi rad korisnika plaće protivno odredbi stavka 1. članka 11. ove Uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 200 DEM, kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji ili kod poslodavca.

Članak 15.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 200 DEM, kaznit če se za prekršaj korisnik plaće ako bude zatečen da radi u drugoj organizaciji, odnosno kod drugoga poslodavca, protivno odredbama stavka 1. članka 11. ove Uredbe.

Članak 16.

Iznosi novčanih kazni iz članaka 14. i 15. ove Uredbe revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

PRIJELAZNE I ZAKLlUČNE ODREDBE

Članak 17.

Zahtjevi podnijeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe koji nisu riješeni, riješit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i na činu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", broj 40/92)

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-02/93-01 /01

Urbroj : 5030105-93-5

Zagreb, 4. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.