Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 07.06.1993 Uredba o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta

Članak 1.

Oslobođeni su plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta za izgradnju stambenih, gospodarskih, poslovnih ili javnih objekata, i to:

- 100% kad zahtjev podnose

1. građani kojima su takvi objekti uništeni, u mjestima u kojima su uništeni, ako nisu sudjelovali u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske;

2. malodobno dijete kao i dijete na redovnom školovanju, čija su oba roditelja poginula u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u toj oružanoj agresiji:

3. osoba koja je ratni vojni ili civilni invalid domovinskog rata I., II. i III. grupe oštećenja organizma;

4. pravne i fizičke osobe kod izgradnje objekata za smještaj prognanika i izbjeglica;

5. pravne i fizičke osobe za izgradnju javnih objekata škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, sakralni objekti, domovi kulture i sl.) u mjestima u kojima su ti objekti uništeni u oružanoj agresiji;

- 75% kad zahtjev podnosi

1. osoba kojoj su poginula dva ili više članova obiteljskoga domaćinstva;

2. osoba čiji supružnik je poginuo u toj oružanoj agresiji, ako živi u obiteljskom domaćinstvu s predškolskim djetetom (usvojenikom), djetetom (usvojenikom) na redovnom školovanju ili s djetetom (usvojenikom) nositeljem obiteljske mirovine;

- 50% kad zahtjev podnosi

1. osoba čiji supružnik je poginuo u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u toj oružanoj agresiji;

2. ratrki vojni ili civilni invalid domovinskoga rata IV., V. i VI. grupe oštečenja organizma;

3. roditelj kojemu je dijete s kojim je živio u obiteljskom domaćinstvu poginulo u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili je smrtno stradalo kao žrtva u toj oružanoj agresiji;

- 25% kad zahtjev podnosi ratni vojni ili civilni invalid domovinskoga rata VII., VIII., IX. i X. grupe oštećenja organizma.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ove Uredbe, oslobođene su plaćanja naknade i kod izdavanja građevinske dozvole za objekte bespravno izgrađene poslije 1. sijećnja 1985. godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe članka 23. stavaka 7. i 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 34/91).

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta ("Narodne novine", br.40/92).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/93-01 /02

Urbroj : 5030105-93-2

Zagreb, 4. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.