Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 07.06.1993 Uputa za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 10. Zakona o utvrđivanju ratne štete ("Narodne novine", broj 61/9t.) ministar financija donosi

UPUTU

za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete

A. UPUTE I POSTUPAK

A.1 Cilj i namjene Upute

1. Ovom Uputom osigurava se jedinstveni postupak i metodologija za utvrđivanje ratne štete na teritoriji Republike Hrvatske.

Ratna šteta utvrđuje se po vrsti i veličini u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima, po teritorijalnom načelu - za naselja, općine, gradove, kotare, županije, kao i za cijelu Republiku, po sredstvima i dobrima, za gospodarske i društvene djelatnosti, za fizičke i pravne osobe.

2. Šteta se izražava u vrijednosti koja je potrebna da bi se oštećenja, uništenja i druge posljedice na imovini doveli u stanje prije njenog nastanka, ili nadoknadila vrijednost indirektne štete u trenutku nastanka i bliskoj budućnosti. Nematerijalna šeta izražava se u procjeni naknade koja bi se dodijelila osobi kojoj su nanijeti fizički ili psihički bol, ili strah. Sastavni dio ratne štete su i troškovi odnosno rashodi prouzročeni ratnim djelovanjem.

A.2 Vrste štete

3. Ratnom štetom obuhvaćeni su gubici nastali kao rezultat

a) ratnih (vojnih) djelovanja ili njihovih posljedica,

b) djelovanja neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija ili po njima kontroliranih ili podržavanih terorističkih i drugih jedinica,

c) zarobljavanja, držanja talaca, protjerivanja stanovništva i drugih ilegalnih aktivrrosti.

4. Utvrđuju se i procjenjuju slijedeće vrste šteta: direktna šteta, indirektna šteta, troškovi uzrokovani ratom i nematerijalna šteta nanijeta fizičkim osobama.

5. Direktna (neposredna) šteta jest ona šteta koja je neposredno nanesena sredstvu ili dobru i izražava se u novčanom iznosu potrebnom za njegovo dovođenje u prvobitno stanje. Ako je sredstvo, ili dobro uništeno, ili oteto (oduzeto), polazi se od nove nabavne (zamjenske) vrijednosti uništenog, ili otetog sredstva, ili dobra umanjene za amortizaciju (osim za spomenike kulture) i uvećane za vrijednost preostalog upotrebljivog materijala, ili opreme.

Direktna (neposredna) šteta na sredstvima i dobrima procjenjuje se na

a) osnovnim sredstvima (zemljište, objekti, oprema, dugogodišnji nasadi, osnovno stado i šume),

b) na obrtnim sredstvima (sirovine, reprodukcijski materijal, poluproizvodi, tekuća poljoprivredna proizvodnja, gotovi proizvodi, trgovačka roba),

c) na nepokretnim spomenicima kulture,

d) na pokretnim spomenicima kulture,

e) na spomenicima prirode,

f) na dobrima u domaćinstvu (osobna prijevozna sredstva, namještaj i dr.),

g) na prirodnom okolišu.

6. Indirektna (posredna) šteta procjenjuje se za izgubljenu dobit zbog smanjenog opsega obavljanja djelatnosti, izazvanog ratom, ali i zbog izgubljenog prirasta pojedinog privrednog dobra u dužoj budućnosti. Indirektna šteta procjenjuje se i za neostvarenu dobit za razdoblje nakon prestanka rata i to najdulje 5 godina nakon prestanka rata. Kod spomenika kulture i prirode indirektna šteta utvrđuje se ako se njihovim korištenjem ostvaruje dobit.

7. Troškovi ili rashodi uzrokovani ratom procjenjuju se za sve aktivnosti vezane za ratne štete i odnose se na: troškove obrane, troškove zbrinjavanja stanovništva, prognanika i izbjeglica, na dugove i financijske obveze u vezi s ratom, kao i druge specificirane troškove. Procjenjuju se i troškovi tehničke zaštite i obilježavanja spomenika kulture, troškovi evakuacije, smještaja, čuvanja i preventivne sanacije evakuiranih spomenika kulture, te troškovi povrata i ponovne montaže evakuiranih predmeta U troškove se ubrajaju i procijenjeni troškovi za period od 5 godina nakon datuma određenog kao datum prestanka rata.

8. Šteta nastala gubitkom života i zdravlja ljudi utvrđuje se za sve građane Republike Hrvatske, kao i strane gra đane sa prebivalištem ili boravištem u Republici Iirvatskoj Ova šteta može biti materijalna i nematerijalna.

Kod materijalne štete utvrđuje se gubitak u dijelu narodnog dohotka, troškovi budućih davanja društva za izgubljeno uzdržavanje osoba koje je pokojnik ili povrijeđeni građanin uzdržavao i buduća davanja društva za mirovinsku naknadu. Šteta se utvrđuje i za osobe koje su od rane, povrede, ozljede ili bolesti uzrokovane ratnim okolnostima umrle u roku od jedne godine od dana prestanka neprijateljstava.

Nematerijalna šteta koju su pretrpjeli građani utvrđuje se u slućaju:

- pogibije ili nestanka bračnog druga, djeteta ili roditelja, kao i kada:

- je osoba prisustvovala namjernom nanošenju povreda, mučenju ili silovanju njenog bračnog druga, djeteta ili roditelja,

- su osobi nanijete ozbiljne fizičke povrede, tako da je ostala kljasta, da je trajno ili privrerlkeno jako unakažena, da ima trajnu ili privremenu nemogućnost korištenja ili ograničenu mogućnost korištenja nekog tjelesnog organa, ekstremiteta, funkcije ili sustava,

- je osoba silovana, napadnuta ili mučena,

- je osoba bila uzeta kao talac ili je protupravno zatvorena u trajanju od preko tri dana ili je zadržavana kraće vrijeme pod okolnostima u kojima joj je život bio neposredno ugrožen,

- se na temelju osnovanog straha za vlastiti život osoba morala skrivati ili sklanjati od oružanih napada duže od tri dana,

- su osobi oduzeta sva ekonomska dobra čime je ozbiljno ugrožena egzistencija te osobe i njenog bračnog druga, djece ili roditelja, u slučajevima kad joj nije bilo dostupna pomoć njene vlade ili drugih institucija,

- je osoba bila prisiljena raditi za potrebe neprijatelja pod teškim životnim i psihičkim uvjetima (prisilni rad), i u drugim slučajevima vezanim za nematerijalne štete.

A.3 Područja i jedinice popisa i procjene

9. Šteta se popisuje i procjenjuje u teritorijalnim jedinicama - naseljima, općinama, gradovima, kotarima i županijama, neovisno o sjedištu, prebivalištu ili boravištu vlasnika imovine. Šteta se popisuje i procjenjuje za pravne i fizičke osobe.

Posebno se popisuje, procjenjuje i iskazuje šteta na sredstvima i dobrima koja su locirana izvan teritorija Republike Hrvatske (oteta imovina), a njeni vlasnici imaju sjedište, prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju štetu utvrđuje Županijska komisija za sve pravne i fizičke osobe s njenog područja. Usporedo, gospodarski sustavi navedeni u točki 17. procijenit će i iskazati otetu imovinu svog sustava.

A.4 Komisija za utvrđivanje ratne štete

10. U cilju učinkovitog utvrđivanja ratne štete župan osniva Županijsku komisiju za popis i procjenu ratne štete. Odluku o imenovanju Županijske komisije župan dostavlja Republičkoj komisiji za popis i procjenu ratne štete. Županijska komisija nadležna je i odgovorna za organizaciju procjene i popisa ratne štete u županiji.

11. U cilju: nastavljanja rada na popisu i procjeni ratne štete, a po ocjeni konkretne situacije na dotičnom području i u cilju sačuvanja neprekidnosti rada stručnih djelatnika, župan može dosadašnje općinske komisije za popis i procjenu ratne štete imenovati kao Županijsku komisiju, ili imenovati novu Županijsku komisiju. Po potrebi, župan osniva i jednu ili više stručnih komisija za pojedina područja županije, naselja, općine, gradove, kotareve i pojedina stručna područja (gospodarska područja, društvene djelatnosti).

Strućne komisije u poduzećima, zadrugama i sl. nastavljaju radom, ili se osnivaju tamo gdje je to potrebno.

12. Stručne komisije odgovorne su Županijskoj komisiji za savjesno, stručno i blagovremeno izvršenje popisa i procjene ratne štete. Radi toga Županijska komisija utvrduje stručnim komisijama

a) djelokrug rada - teritorij,

b) rokove za izradu procjene i

c) materijalne i tehničke uvjete za izradu procjene, i njihov rad u cjelini.

13. Stručne komisije su sastavljene od odgovarajućih kvalificiranih stručnjaka koji će po potrebi proći obuku (instruktivni seminar) radi osiguranja jedinstvenog načina rada.

Obzirom na veliku raznorodnost ratnih šteta, stručne komisije pokrivaju sljedeća područja:

- gradevinske štete

- štete na opremi (osnovna sredstva)

- štete u poljoprivredi, na zemljištu, na dugogodišnjim nasadima, šumama i stočnom fondu

- štete na obrtnim sredstvima

- štete na rudnom blagu

- troškove iz područja zdravstva i socijalne zaštite

- sve druge vrste troškova

- štete načinjene gubilkom života i zdravlja ljudi.

Gdje je potrebito jedna strućna komisija može pokrivati više srodnih područja.

14 Posebne komisije procjenjuju štetu na sredstvima i dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku. Posebne komisije imenuje republička komisija. Posebne komisije osnivaju potreban broj stručnih komisija. Posebne komisije i Županijske komisije dogovaraju se (po potrebi) o razgraničenju područja djelovanja i vrste štete koju utvrđuju, kako se ista šteta ne bi iskazivala više puta. Ovo se posebno odnosi na usuglašavanje popisa i procjene između velikih gospodarskih i infrastrukturnih sustava i teritorijalnih jedinica.

15. Štetu na nepokretnim i pokretnim spomenicima kulture procjenjuje Posebna komisija imenovana na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture. Ta Posebna komisija sastoji se od Centralne komisije i sedam Posebnih područnih komisija Posebna komisija za spomenike kulture utvrđuje štetu bez obzira na vrstu vlasništva.

16. Štetu na spomenicima prirode procjenjuje Posebna komisija imenovana na prijedlog zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva graditelistva i zaštite okoliša. Posebna komisija za spomenike prirode ima svoje Posebne područne komisije.

17. Štetu na velikim gospodarskim i drugim sustavima procjenjuju Posebne komisije imenovane na prijedlog tih sustava, od strane Republičke komisije. Pod velikim sustavima u smislu ove Upute smatraju se:

- Industrija nafte - INA

- Hrvatska elektroprivreda

- Hrvatska pošta i telekomunikacije

- Hrvatska vodoprivreda

- Hrvatske ceste

- Hrvatska radiotelevizija

- Hrvatske šume

- Hrvatske željeznice

- Jadrolinija

- Hrvatska vojska (HV)

- Hrvatska policija (MUP).

18. Republička komisija:

a) izrađuje zbrojno izvješće o procjeni i popisu ratne štete za Republiku Hrvatsku,

b) objedinjuje i koordinira rad županijskih i posebnih komisija za procjenu štete,

c) utvrđuje i usvaja jedinstvene cijene za obračun šteta putem Posebne komisije eksperata za cijene i objavljuje te cijene u posebnom biltenu Republičke komisije,

d) usvaja detaljni način izračunavanja indirektne štete,

e) utvrđuje jedinstvene obrasce za procjenu štete (obrasci Š-01 do Š-08) i odgovarajuće pomoćne obrasce,

f) utvrđuje cijene i popis stvari kućanstva koji ulazi u proračun globalne procjene šteta na predmetima kućanstva.,

g) kontrolira i verificira procjene štete županijskih i posebnih komisija i donosi konačnu odluku o njenoj visini,

h) utvrđuje rokove za poćetak i završetak rada po ovoj Uputi,

i) podnosi izvješće o svom radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske.

l 9 Županijska komisija:

a) objedinjuje i koordinira rad stručnih komisija za popis i procjenu štete,

b) izrađuje zbrojno izvješće o procjeni štete za županiju,

c) kontrolira procjene štete stručnih komisija, i njihova zbrojna izvješća,

h) utvrđuje rokove za početak i završetak rada za pojedine dijelove posla na teritoriji županije,

i) podnosi zaključno izvješće o utvrđenoj šteti Republičkoj komisiji.

A.5 Obveze ministarstava i drugih organa uprave

20. Državna ministarstva, ministarstva, zavodi i drugi organi uprave sudjeluju u popisu i procjeni ratne štete. Zadaci i uloga tih organa jesu:

- predlaganje članova posebnih komisija za popis i procjenu ratne štete,

- sudjelovanje u radu i koordinacija rada posebnih komisija i vođenje brige da se zadaci izvrše u roku,

- osiguranje značajnih podataka za procjenu štete (na pr. cijene),

- utvrđivanje i prikazivanje posebnih državnih troškova, odnosno rashoda vezanih za ratne štete,

- utvrđivanje svodne indirektne štete za djelatnosti koje spadaju u djelokrug ministarstva,

- iskazivanje vrijednosti radova i strukture troškova nestalih radi urgentnih mjera poduzetih za sprečavanje daljnjih destrukcija uzrokovanih ratnim razaranjem,

- izrada zaključnog prikaza ratnih šteta za svoj djelokrug (područje) rada,

- pribavljanje relevantnih podataka i činjenica potrebnih Republičkoj komisiji za završnu ocjenu

Pored ovih zadataka, ministarstva osiguravaju i niže navedene podatke.

21. Ministarstvo obrane predlaže cijene za osobne i materijalne troškove Hrvatske vojske odnosno njenih preteča, cijene vojne opreme, naoružanja i svih sredstava oštećenih ili uništenih u ratu, kao i troškove vezane uz ratna djelovanja.

22 Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže jedinstvene cijene osobnih i materijalnih troškova policijskih jedinica u Vezi s ratom.

23. Ministarstvo financija predlaže jedinstvene cijene troškova rada komisija za procjenu štete.

24. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša predlaže jedinstvene cijene građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova za popravak i sanaciju oštećenih objekata i cijene izgradnje etalonskih tipova novih stambenih objekata. U postupku procjene štete po troškovničkom pristupu stručne komisije koriste za proračun štete standardne kalkulacije za radove u visokogradnji i cestogradnji koje izdaje Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb.

Ovo ministarstvo predlaže i jedinstvene cijene za utvrđivanje štete na spomenicirna prirode.

25 Ministarstvo gospodarstva predlaže jedinstvene cijene za štete na opremi iz područja industrije, brodogradnje, energetike i trgovine.

26. Ministarstvo turizma koordinirat će rad na izradi skupnog prikaza ratnih šteta u turizmu, društvenog i pri vatnog sektora, te utvrđivati cijene i podatke vezane za ovu činjenicu.

27. Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za zaštitu spomenika kulture, predlaže cijene za specifične radove na nepokretnim spomenicima kulture koji nisu navedeni u standardnoj građevinskoj kalkulaciji, kao i korekcije cijena radova koji su navedeni u kalkulaciji, a specifični su za spomenike kulture. Ovo ministarstvo predlaže cijene za sve radove sanacije odnosno restauriranje pokretnih spomenika kulture i cijene za procjenu uništenih ili nestalih spomenika kulture.

28. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva predlaže jedinstvene jedinične cijene za dugogodišnje nasade, za šume i divljač, za stočni fond, perad i ribu i za tekuću poljoprivrednu proizvodnju (žitarice, industrijsko i drugo bilje, livade, pašnjaci, rasadnici i voće). Temeljem utvrđenih ratnih šteta vrši proračun gubitaka budućeg prirasta drvne mase u šumama.

29. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza predlaže jedinstvene cijene za štete na sredstvima pomorskog i riječnog prometa, na motornim cestovnim i tračničkim vozilima i drugim sredstvima prometa i veza kao i cijene za željezničku infrastrukturu i opremu.

30. Ministarstvo pravosuđa predlaže jedinstvene cijene za nematerijalnu štetu zbog gubitka života i zdravlja ljudi.

31. Ministarstvo uprave predlaže postupak, utvrđivanje troškova i cijena za štete nastale ovoj djelatnosti.

32. Ministarstvo rada i socijalne skrbi predlaže jedinstvene cijene usluga za zbrinjavanje stanovništva:

- za evakuaciju stanovništva

- za privremeni smještaj

- za prehranu

- za opskrbu pitkom vodom

- za rasvjetu i gorivo

- za naknade plaća na teret fonda zdravstvenog osiguranja

- za jedrtokratne novčane pomoći

- za identifikaciju poginulih, pogrebe i posmrtne pripomoći

- za druge ovdje nespecificirane usluge.

33. Ministarstvo zdravstva predlaže jedinstvene cijene zdravstvenih usluga s kojima se izračunavaju troškovi za:

- cijepljenje i druge preventivne mjere

- lijekove

- ortopedska pomagala

- ambulantno liječenje

- bolničko liječenje

- rehabilitaciju

- formiranje privremenih ambulanti i bolnica

- higijensko-sanitarne usluge

- sve ostale ovdje nespecificirane medicinske usluge.

34. Zavodi i drugi organi uprave i samouprave učestvuju u popisu i procjeni ratne štete prema zahtjevu Republičke komisije.

35. Državni zavod za statistiku osigurava odnosno obrađuje neophodne statističke podatke potrebne za rad Republičke komisije i stručnih komisija. Ovo se naročito odnosi na područje cijena i uputa za svođenje vrijednosti ratnih šteta na željene vrijednosti u pojedinom razdoblju ili danu, na podatke za utvrđivanje jedinstverkili cijena rada, usluga, materijala i naknade, koji služe za proračun pojedinih segmenata ratne štete u cjelini.

A.6 Cijene za utvrđivanje ratne štete

36. Vrijednost ratnih šteta procjenjuje se za rardoblje koje počinje s 15. kolovoza 1990 godine, a završava s danom prestanka ratnih razaranja, tj. danom koji se službeno odredi.

Vrijednost ratnih šteta utvrđuje se u cijenama na dan 31. prosinca 1990. godine i izražava u hrvatskim dinarima (HRD).

37. Koliko se za neki segment procjene ne raspolaže cijenom na dan 31. prosinca 1990, šteta se procjenjuje na dan procjene i svodi određenim općim koeficijentom na dan 31. prosinca 1990. godine.

Ako se neka vrsta štete iskazuje u stranoj valuti, za ob račun se primjenjuje srednji tečaj te valute na dan 31. prosinca 1990. (1. DEM = 7 HRD, 1 USD = 10,657 HRD)

38. Metodologija procjene, primjene cijena kao i jedinstveni cjenici sastavni su dio ove Upute. Cjenike objavljuje Ministarstvo financija u Biltenima Republičke komisije.

A.7 Postupak prijavljivanja štete

39. Šteta se procjenjuje komisijski, direktnirn pregle dom ili uvidom. Šteta se utvrđuje po prijavi oštećenog (pravne ili fizičke osobe) Županijskoj komisiji, ali se možc utvrđivati i po službenoj dužnosti (odsutnost ili smrt prijavitelja). Inicijativu i brigu vodi općina U takvoin slučaju štetu prijavljuje osoba koja ima saznanja o pričinjenoj šteti. Svi građani Republike Hrvatske i sve pravne osobe dužne su prijaviti počinjenu im cjelokupnu ratnu štetu. Pravne i fizičke osobe drugih država prijavljuju ratnu štetu Županijskoj komisiji.

Prijave ratnih šteta vrše se na obrascima Š-09 i Š-10, koja odgovaraju međunarodnina standardirna. Dužnost prijave po ovim obrascima pripada svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koja je već prijavila dosadašnju štetu, kao i novonastalu.

40. Neznatna šteta na imovini i dobrima ne prijavljuje se. Najmanji iznos štete koji se može prijaviti iznosi za fizičke osobe 7.000 HRD (odnosno protuvrijednost od 1000 DEM na dan 31. prosinca 1990.). Postupak procjene ratne štete za pravne osobe neće se obaviti ako su troškovi postupka procjene viši od same štete.

41. Svi dokumenti za procjenu štete izrađuju se na jedinstvenim obrascima koje propisuje Republička komisija (vidi priloge ovoj Uputi), a izrađuju se u tri primjekka, osim za nepokretne i pokretne spomenike kulture, za koje se izrađuju u četiri primjerka. Temeljem pripremljene dokumentacije izrađuje se zbrojno izvješće o šteti za teritorij pojedine županije i zbrojno izvješće o šteti za teritorij pojedine općine (grada). Njih izrađuje Županijska komisiia, stručna komisija ili organizacija kojoj to županija povjeri. Za velike gospodarske sustave izrađuju se zbrojna izvješća, koja prikazuju štetu za te sustave. Izvješća velikih gospodarskih sustava za teritorij pojedine županije sastavni su dio izvješća te županije.

42. Ministarstva koja prema ovoj Uputi predlažu osnivanje Posebnih komisija ovlaštena su uz odobrenje Republičke komisije, na osnovi ove Upute, propisati dopunske, detaljnije upute koje služe radi prikikpljanja dopunskih podataka za vlastite potrebe. Ove upute i dobiveni podaci sastavni su dio jedinsevene metodologije i dokumentacije o ratnoj šteti.

A.8 Organizacija podataka o procjeni štete

43. Za područje općine (grada) prikupljeni podaci slažu se sređeni u registratore. Od tri primjerka pupunjenog obrasca, jedan ostaje odnosno predaje se oštećenom, jedan ostaje u županiji, a jedan se predaje Republičkoj komisiji. Prvo se razdvoje kopije istovrsnih obrazaca. Zatim se slaže dokumentacija koja ostaje županiji i dokumentacija koja će se predati Republičkoj komisiji. Ove dvije dokumentacije su identične. Obrasci se slažu ovim redom

a) obrasci za pravne osobe po djelatnostima, a unutar djetatnosti po abecednom redu organizacija,

b) obrasci za fizičke osobe i to po uzlaznom slijedu širini naselja, a unutar naselja bilo po abecednom redu bilo po adresama objekata.

Klasifikacija djelatnosti navedena je u prilogu 4 ove Upute. Svi obrasci jednog pravnog subjekta ili jedne fizičke osobe u jednoj općini (gradu) slažu se u jedan registrator Obrasci Š-08 na kojima se iskazuje nematerijalna šteta članova jedne porodice slažu se jedni do drugih.

Na unutarnjoj stranici svakog registratora mora biti naveden njegov sadržaj. Registratori se numeriraju na hrptu na kojem se ispisuje naziv županije, općine (grada) i tekst ratna šteta.Po potrebi, dodaju se i druge oznake raspoznavanja.

U prvi registrator pojedine općine (grada) ulažu se rješenja o imenovanju stručnih komisija. Potrebno je priložiti i karakteristične fotografije ratnih razar-anja (13 x 18 cm ili 9 x 13 cm) s kratkom identifikacijom objekata i brojem obrasca s procjenom štete za taj objekt. U ovom registratoru daje se i popis svih naselja s njihovink šiframa i nazivom. U popisu se označava koja naselja su gradskog, a koja seoskog karaktera. Potrebno je priložiti i zemljovid s označenim granicama naselja, općina, gradova, kotara i županije.

Posebnu cjelinu kz dokumentaciji čine fotodokumentacija (opsežnija od one iz prethodnog stavka) i videodokumentacija. U fotodokumentaciji oštećeni ili uništeni objekti moraju biti identificirani nazivom, datumom snimke i brojem obrasca dokumentacije u kojoj je izvršena procjena štete. Za značajne gospodarske objekte i spomenike kulture potrebno je (po mogućnosti) prikazati slike objekata prije razaranja (arhivske snimke), nakon razaranja i nakon obnove, ako je objekt obnovljen.

A.9 Završno izvješće

44. Završno izvješće o ratnim štetama izrađuje se za općinu, grad, županiju, veliki gospodarski sustav i Republiku.

Završno izvješće sastoji se od analitičko-informacijskog dijela i dokurnentacijskog dijela. U analitičko-informacijskom dijelu prikazuju se gospodarske i druge posljedice ratnih djelovanja, a dokumentacijski dio sadrži detaljne podatke - dokumentaciju o svim štetama (obrasce, pomoćne obrasce, proračune, dodatnu dokumentaciju) za sve pravne i fizičke osobe. Načelni sadržaj analitičko-informacijskog dijela je sljedeći

I. Uvod

I. Stanje i karakteristike razvitka prije rata

1. Prirodni i demografski uvjeti razvitka

2. Stanje gospodarstva i njegove strukturne karakteristike

3. Osnovni proizvodni kapaciteti u gospodarstvu

4. Stanje i kapaciteti javnih djelatnosti

5. Ostale karakteristike razvitka.

II. Ratna razaranja i posljedice

1. Osnovne karakteristike ratnih razaranja (teritorij, vrijeme, način)

2. Svodni prikaz ratnih razaranja (prirodni resursi, stanovništvo, gospodarstvo, javne službe, ostalo)

3. Gubitak osnovnih proizvodnih i infrastrukturnih kapaciteta i promjene u strukturi gospodarstva

4. Problematika izbjeglica, prognanih i odbjeglih

5. Gubici kulturnog nasljeđa i neprocjenjivih prirodnih resursa

6. Ostala obilježja rata i razaranja

III. Obnova u toku razaranja

1. Napori i inicijative za sanaciju stanja u toku rata .

2. Efekti sanacija (gospodarski kapaciteti, javne djelatnosti, stambeni fond, privatno gospodarstvo, infrastruktura)

3. Ocjena uloženih vlastitih sredstava, krediti, donacije, humanitarna pomoć - po elementima t.2).

IV. Projekti u realizaciji

Navesti značajnije projekte obnove u toku.

V. Zaključak

45. Veliki gospodarski sustavi izrađuju završno izvješće koje u načelu slijedi sadržaj naveden u prethodnoj točki uzimajući u obzir specifičnosti sustava.

Tvrtke također izrađuju završno izvješće čiji sadržaj utvrđuju sami.

A.10 Završne odredbe

46. Rokovi. Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje ratne štete nastale prije stupanja na snagu ove Upute je 90 dana od njenog stupanja na snagu. Rok za podnošenje prijave ratne štete nastale nakon stupanja na snagu ove Upute je 90 dana od nastanka štete.

Županijske i posebne komisije dužne su predati Republičkoj komisiji završno izvješće o utvrđivanju ratne štete u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Upute. Uz izvješće predaje se i jedan primjerak potpune dokumentacije.

U međuvremenu, po potrebi, Republička komisija može zahtijevati izrade izvješća o dosad učinjenim štetama.

Nakon roka od 6 mjeseci, eventualne nove štete, također će se evidentirati i procijeniti, te će se o tome sačiniti novo izvješće.

Za područja u kojima nije uspostavljena legalna vlast Republike Hrvatske na dan stupanja na snagu ove Upute, rokovi se produžuju za onoliko vremena za koliko vlast Republike Hrvatske nije bila uspostavljena nakon stupanja na snagu ove Upute.

Županije koje u roku ne predaju kompletnu dokumentaciju gube mogućnost da o šteti na njihovom podrućju Republička komisija blagovremeno izvijesti Sabor i Vladu Republike Hrvatske, što može izazvati daljnje posljedice.

47. Žalbe. Žalba prijavitelja na utvrđenu visinu štete nije dopuštena. Prijavitelj ima pravo prigovora samo u slučaju ako je stručna komisija propustila popisati neku od šteta koja bitno utječe na konačni rezultat procjene. Županijska komisija može zatražiti reviziju ukupno utvrđene štete u županiji ili njenom dijelu od Republičke komisije i od stručne institucije. Revizija (provjera) se provodi na slučajno odabranim uzorcima.

48. Strućne, županijske i posebne komisije dužne su procjenu ratne štete obaviti stručno, objektivno i savjesno, imajući u vidu predviđene tuzemne i inozemne provjere. Svako neistinito, nesavjesno i neobjektivno prikazivanje ratne štete povlaći odgovornost.

49. Popis i procjenu direktnih šteta na objektima, opremi i drugim osnovnim sredstvima i obrtnim sredstvima u društvenom, državnom, zadružnom i privatnom vlasništvu i spomenicima kulture, te indirektne štete u društvenom, privalnom vlasništvu i imovini fizičkih osoba koje su ut vrdile i procijenile dosadašnje općinske komisije i posebne komisije za popis i procjenu ratnih šteta velikih sustava iskazuju se sukladno obrascima koji su sastavni dio ovih Uputa i usklađuju se s metodologijom propisanom ovim uputama.

Obzirom, da je popis i procjena dosadašnjih ratnih šteta izvršena postupkom i prema obrascima koji su gotovo istovjetni prezentiranim ovim Uputama, smatra se, da je postignuta neprekidnost rada na ovom značajnom zadatku. No, pored toga komisije trebaju izvršiti provjeru dosad popisanih šteta. Metodologija u ovoj Uputi, u najvećem dijelu, usuglašena je s međunarodnom i njenim standardima, te upotpunjena dijelovima koji se odnose na nematerijalne i indirektne štete.

U dijelu postupka popisa i procjene ratne štete, gdje je to moguće, primijenit će se postupak globalne procjene.

Republička komisija može temeljem ove Upute provesti i inicirati djelomičan popis i procjenu štete zavisno o potrebama obnove.

Republička komisija će putem Biltena blagovremeno prezentirati potrebne dodatne upute i priopćenja.

50. Sastavni dio ove Upute su prilozi:

1. METODE PROCJENE, PRIPREMA I OBRADA PODATAKA

2. UTVRĐIVANJE KATEGORIJE OŠTEĆENJA OBJEKATA

3. NOMENKLATURA SREDSTAVA I DOBARA

4. TABLICA AMORTIZACIJSKIH KOEFICIJENATA

5. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

6. OBRASCI ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RATNE ŠTETE.

Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 422-03/93-01 /26

Urbroj : 513-04/93-2

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

B. PRILOZI
PRILOG 1
METODE PROCJENE ŠTETE, PRIPREMA I OBRADA PODATAKA
1.1 Građevinski objekti
Za procjenu štete na oštećenim građevinskim objektima (obrazac Š-01) primjenjuju se tri metode:

A) metoda globalne procjene, za objekte bruto površine do 500 m2. Prilikom uvida štete na objektu potrebno je izvršiti kategorizaciju objekata prema stupnju oštećenja (od 1 do 6), prilog 1. Svakoj kategoriji oštećenja i svakom konstruktivnom tipu zgrade p
Koeticijente iz prethodnog stavka utvrđuje Institut građevinarstva Hrvatske na osnovu standardne kalkulacije, rezultata vlastitih istraživanja i procjene tima eksperata.

B) metoda procjene gradevinskih sklopova, za stambene objekte bruto površine veće od 500 m2. Prilikom uvida štete na objektu ocjenjuju se postoci oštećenja pojedinih građevinskih sklopova (stropova, nosivih zidova, krovišta i dr). Množenjem postotka ošteć
Cijena etalonskih objekata za primjenu metode globalne procjene i metode procjene građevinskih sklopova utvrđuje se za šest različitih karakterističnih konstruktivnih tipova objekata. Za ostale konstruktivne tipove etalonska cijena utvrduje se interpolaci

C) metoda troškovnika, za industrijske i druge objekte, korištenjem stavki i cijena iz publikacija Instituta građevinarstva Hrvatske "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" i "Standardna kalkulacija radova u cestogradnji". Za s
Za velike stambene zgrade šteta se izračunava za svaku oštećenu stambenu jedinicu (stan) na pomoćnim obrascima, a na obrascu Š-01 unose se zbrojni podaci za cijelu zgradu. Pod jednom zgradom smatra se jedna arhitektonska cjelina, neovisno o tome koliko im
Za procjenu štete za uništeni građevinski objekt visokogradnje šteta se procjenjuje proračunom nabavne vrijednosti novog sredstva uz umanjenje za iznos amortizacije (osim za spomenike kulture). Od tako dobivenog iznosa odbija se vrijednost spašenog materi
Uništeni građevinski objekti niskogradnje procjenjuju se postupkom iz prethodnog stavka, s tim da se kao vijek trajanja tih objekata uzima vrijeme navedeno u tablici u prilogu 3.
1.2 Oprema, sredstva ili dobra
Procjena štete za oštećenu ili uništenu opremu, sredstva ili dobra (obrasci Š-02, Š-03 i Š-04) provodi se primjenom jediničnih cijena propisanim u Biltenu Ministarstva financija. Ukoliko cijene nisu definirane Biltenom mogu se primijeniti tržne cijene pre
1.3 Spomenlci kulture i prirode
Procjena štete za nepokretne spomenike kulture provodi se na obrascima Š-05, a procjena štete za pokretne spomenike kulture na obrascima Š-06. Obrasci su tiskani na prvoj stranici omota formata A3. Za uništene nepokretne i pokretne spomenike kulture ne pr
Procjena štete za spomenike prirode provodi se na obrascima Š-05.
1.4 Troškovi
Troškovi u vezi s ratom i ratnim razaranjima koje je imala tvrtka, društvo, općina, grad ili županija prikazuje se na obrascu Š-07. Svaka od stavki mora imati specifikaciju, obrazloženje ili drugu dokumentaciju (mjerne jedinice, količine, jedinične cijene
1.5 Indirektna ili posredna šteta
Indirektna ili posredna šteta javlja se prvenstveno kao posljedica direktne štete, ali i tamo gdje je nema, a očituje se u izmakloj dobiti ("izmakloj koristi"). Indirektna šteta utječe i na umanjenje poslovnih rezultata u budućnosti. Do umanjenj
Indirektna šteta izračunava se na razini gospodarske grane u odgovarajućem ministarstvu. Na razini ministarstva iskazat će se odnosno procijeniti na razini općina i indirektna šteta fizičkih osoba koje se bave turističkom djelatnošću.
Indirektnu štetu prikazuju i veliki gospodarski i drugi sustavi. Indirektnu štetu iskazuju i sve pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost (obrtnici).
1.6 Priprema i obrada podntaka
Popunjavanje obrazaca. Za svaki građevinski objekt popunjava se po jedan obrazac Š-01 (u tri primjerka). Za istovrsnu opremu ili ostala sredstva ili dobra (obrasci Š-02, Š-03 i Š-04) mogu se podaci kondenzirati tako, da se popuni jedan obrazac za svu slič
Kontrola podataka Prije izrade tablica s rezultatima proračuna ratne štete potrebno je načiniti kontrolu svih podataka unijetih u obrasce. U kontroli se ispituju logičke veze podataka, a kontrolira se i red veličine cijelih i realnih brojeva i tekst. Usta
Izrada tablica s rezultatima proračuna. Tablice s rezultatima proračuna izrađuju se nakon što su podaci o šteti prikupljeni i unijeti u obrasce Š-01 do Š-08. Za točnost i ispravnost podataka u obrascima odgovorne su stručne, županijske i posebne komisije.
Nazivi tablica jesu:
Tablica 1. Zbrojni pregled šteta po vrstama sredstava i vlasništvu
Tablica 2. Pregled šteta u društvenoj i državnoj djelatnosti
Tablica 3. Pregled šteta po tvrtkama
Tablica 4. Direktna šteta po naseljima i vlasništvu
Tablica 5. Pregled šteta po vrstama i skupinama sredstava
Tablica 6. Pregled šteta na zgradama, stanovima. poslovnom prostoru i domaćinstvima
Tablica 7. Pregled šteta na nepokretnim spomenicima kulture
Tablica 8. Pregled šteta na pokretnim spomenicima kulture
Tablica 9 Troškovi tvrtki, jedinica lokalne uprave i samouprave i organizacija
Tablica 10 Pregled šteta na građevinskim objektima po naseljima
Tablica 11. Pregled šteta na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu
Tablica 12. Pregled šteta načinjenih gubitkom života i zdravlja ljudi
Sadržaj tablica Tablica 1.
Tablica prikazuje zbrojni pregled šteta po vrstama sredstava i vlasništvu. U tablici je u stupcima prikazana: a) šteta na privatnim sredstvima grupirana po oštećenim i uništenim sredstvima te ukupna šteta, b) šteta na društvenim i državnim sredstvima grup
Tablica 2.
Tablica prikazuje štete u društvenoj i državnoj djelatnosti. U tablici je u stupcima prikazana a) indirektna šteta, b) troškovi, c) šteta na uništenim sredstvima, d) šteta na oštećenim sredstvima, e) ukupna šteta tj. zbroj a) do d), f) broj tvrtki i g) na
Tablica 3.
U tablici su prikazane štete po tvrtkama. U stupcima je prikazana a) indirektna šteta, b) troškovi, c) šteta na uništenim sredstvima, d) šteta na oštećenim sredstvima, e) ukupna šteta tj. zbroj a) do d), f) matični broj registra tvrtke i g) naziv tvrtke. 
Tablica 4.
U tablici su u stupcima prikazane štete na sredstvima u privatnom i društvenom vlasništvu iskazane kao ukupna šteta, te šteta na uništenim i oštećenim sredstvima, te ukupna šteta iskazana kao zbroj oštećenih i uništenih sredstava, ukupno 9 stupaca. U dese
Tablica 5.
U tablici su prikazane štete po vrstama i skupinama sredstava. U stupcima je za sredstva u privatnom vlasništvu prikazana šteta za oštećena i uništena sredstva te ukupno, zatim šteta za društveno i državno vlasništvo za oštećena i uništena sredstva te uku
Tablica 6.
U tablici su prikazane štete na stambenom fondu i to na zgradama, stanovima i poslovnom prostoru u stambenim zgradama, kao i u domaćinstvima. U stupcima je prikazan ukupan broj popisanih stambenih zgrada, ukupan broj stanova u tim zgradama i ukupna površi
Tablica 7.
U tablici su prikazane štete na nepokretnim spomenicima kulture. U stupcima je prikazana šteta na oštećenim i uništenim sredstvima i ukupno, šitra objekta u popisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, šifra za vezu s obrascem Š-06 za pokretne spomenike ku
Tablica 8.
U tablici su prikazane štete na pokretnim spomenicima kulture. U stupcima je prikazana šteta na oštećenim i uništenim sredstvima i ukupno, šifra objekta u popisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, šifra za vezu s obrascem Š-05 za nepokretne spomenike ku
Tablica 9.
U tablici su prikazani ukupni troškovi uzrokovani ratom za sve tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave i ostale organizacije U redovima je navedena vrsta troškova prema nomenklaturi (prilog 3), prema šiframa od 9110 do 9550, ukupno 23 stavke. Prikazu
Tablica 10.
U tablici su prikazane štete na građevinskim objektima. U stupcima su prikazani iznos štete, kategorija oštećenja objekta, bruto površina, adresa objekta, prezime i ime (tvrtka) i redni broj obrasca U redovima su poimenično navedene sve osobe (tvrtke) koj
Tablica 11.
U tablici su prikazane štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu U stupcima je prikazana ukupna šteta te šteta na uništenim i oštećenim sredstvima, adresa objekta, prezime i ime (tvrtka) vlasnika i redni broj obrasca. U redovima su poimenično nav
Tablica 12.
U tablici su prikazane štete načinjene gubitkom života i zdravIja ljudi. U stupcima su prikazani: materijalna, nematerijalna i ukupna šteta, dob građanina, šitra ozljede (smrti), jedinstveni matični broj građanina, adresa, prezime i ime građanina i redni 
1.7 Obrasci
Pretraživanje podataka. Za sve obrasce Š-01 do Š-08 mora biti moguće pretraživanje podataka po parametrima: a) vlasnik objekta ili sredstva, b) adresa, c) naselje, d) redni broj obrasca.
Obrasci Š-01, Š-02, Š-03, Š-04, Š-05, Š-06, Š-07 i Š-08 su obvezni obrasci za procjenu ratne štete. Pomoćni obrasci su obrasci Š-09 i Š-10 i više pomoćnih obrazaca kao podloga obrascima Š-01 do Š-08. Obrasci su sastavni dio ove Upute. Pomoćne obrasce koji
Obrazac Š-01 Štete na građevinskim objektima
Obrazac Š-02 Štete na opremi u društvenom i državnom vlasništvu
Obrazac Š-03 Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu
Obrazac Š-04 Štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu
Obrazac Š-05 Štete na nepokretnim spomenicima kulture
Obrazac Š-06 Štete na pokretnim spomenicima kulture
Obrazac Š-07 Troškovi i štete na društvenom i državnom vlasništvu
Obrazac Š-08 Štete načinjene gubitkom života i zdravlja ljudi
Obrazac Š-09 Prijava štete, sumarni pregled broja obrazaca u tvrtki
Obrazac Š-010 Prijava štete za fizičke osobe (građane)
Obrazac Š-11 Prosječne cijene za procjenu šteta
Obrazac Š-01POM Obračun troškova za popravak oštečenog objekta
Obrazac Š-02POM-A Obračun troškova za popravak oštećene opreme
Obrazac Š-02POM-B Obračun troškova za popravak uništene opreme
Obrazac Š-03POM Obračun troškova za popravak oštećenih sredstava lobrtna sredstva, zemljište, dugogodišnji nasadi, šume i divljač, stoĆni fond, perad i riba), neovisno o vlasništvu
Obrazac Š-04POM Proračun indirektne štete za fizičke osobe (obrtnike)
Obrazac Š-07POM Proračun indirektne štete za pravne osobe.
1.8 Upute ze popunjavanje obrazaca
Obrazac Š-01 - prva stranica
Popunjava se velikim ili malim slovima.
Županija: upisati šifru županije.
Vlasnik objekta (tvrtka ili prezime i ime): upisuje se tvrtka ili prezime i ime privatnog vlasnika objekta.
Matični broj registra: za pravne osobe upisuje se matiĆni broj registra. Za fizičke osobe upisuje se "0000000".
Adresa vlasnika: upisuje se adresa vlasnika, a ne adresa objekta.
Djelatnost: upisati jedan od brojeva od 1 do 14 za pravne osobe, ili "00" za fizičke osobe.
Općina (grad): upisati šifru općine (grada).
Naselje: upisati šifru naselja.
Adresa objekta: upisuje se adresa objekta.
Tip prorađuna: upisati slova "T" ili "S" ili "G", za troškovnički, sklopovski ili globalni proračun.
Tip objekta: upisuje se "P" za prizemni, "J" za jednokatni, a "V" za višekatni objekt.
Tip konstrukcije: upisuje se jedan od tipova prema legendi u obrascu Š-01 (brojevi od 101 do 303).
Šifra objekta: upisati broj iz priloga 3 (Nomenklatura sredstava i dobara).
Bruto površina: upisuje se bruto površina objekta (tlocrtna površina puta broj katova). Podrum i iskorišteni tavanski prostor računaju se s koeficijentom 0,50.
Bruto površina podruma: upisuje se površina, a ako nema podruma nula.
Godina izgradnje : upisuje se godina dovršenja objekta, a ako nije poznata, približna godina izgradnje prema najboljem znanju komisije.
Vlasništvo: upisuje se pravni status vlasništva na dan podnošenja prijave. Upisati "D" za društveno vlasništvo. "T" za tvrtke u pretežno privatnom vlasništvu, "R" za državno vlasništvo ("republičko", i za javno podu
Upisati "S" za vlasništvo stranih pravnih i fizičkih osoba. Pod strancima smatraju se sve pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, kao i sve fizičke osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.
Za velike stambene zgrade u kojima postoji etažno vlasništvo (društveno, državno i privatno) upisuje se ona šifra koja odgovara većem udjelu u ukupnoj šteti na zgradi.
Oštećen - Uništen : upisati "0" za oštećen (kada je kategorija oštećenja 1 do 5), a "U" za uništen (kada je kategorija oštećenja 6) Vidi prilog 2.
Kategorija oštećenja: to je kategorija oštećenja iz priloga 2. Upisuje se neovisno o tome na koji se način izračunava šteta (globalno, sklopovski ili troškovnički). Upisuju se brojevi 1 do 6.
Broj stanova - ukupno: upisati ukupni broj stanova u zgradi.
Površina: ukupno netto površina stanova u zgradi (ne mora se mjeriti, već se procjenjuje).
Broj domaćinstava: ukupni broj domaćinstava koji je živio u zgradi.
Broj osoba: ukupni broj osoba koji je živio u zgradi.
Broj stanova oštećenih i uništenih: upisati broj stanova.
Površina: upisati netto površinu oštećenih i uništenih stanova.
Broj domaćinstava: upisati broj domaćinstava u oštećenim i uništenim stanovima.
Broj osoba: upisati broj osoba koji je živio u oštećenim i uništenim stanovima.
Poslovni prostor: upisati netto površinu oštećenog i uništenog poslovnog prostora.
Obrazac Š-01 - druga stranica
U odgovarajuće rubrike upisuju se šifre koje označuju tip pojedinog sklopa i pojedine podgrupe. Šifre su dane na obrascu Š-01 strana 2. Pokraj šifri upisuje se postotak oštećenja pojedinog sklopa prema nalazu komisije.
Obrasci Š-02, Š-03 i Š-04
Ovi se obrasci popunjavaju po istom načelu kao obrazac Š-01, pa dodatna objašnjenja nisu potrebna. Troškovi popravka oštećene opreme obračunavaju se na pomoćnim obrascima uz korištenje jedinstvenih cijena. Ovi troškovi ne smiju biti veći od iznosa za naba
Obrazac Š-05
Obrazac se popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01. Dopunske upute za popunjavanje pojedinih rubrika i dopunskih obrazaca propisuje Posebna komisija.
Obrazac Š-06
Obrazac se popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01. U obrazac se, međutim, unose samo sumarni podaci za sve pokretne spomenike kulture, za cjelinu koja se nalazi u jednom objektu (napr. jednom spomeniku kulture). U pomoćnim obrascima dokumentiraju se s
Obrazac Š-07
Ovaj se obrazac popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01, da dodatna objašnjenja nisu potrebna. Troškovi se izračunavaju na pomoćnim obrascima uz korištenje jedinstvenih cijena.
Obrazac Š-08
U obrazac se upisuju podaci prema uputi uz obrazac. Osim osobnih podataka upisuju se i podaci o uzdržavanim osobama koje su članovi obitelji osobe: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojena djeca, pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i usv
Kao dokaz smrti prilaže se izvod iz matične knjige umrlih. Za osobe s oštećenjima organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima predvidenim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilaže se
Za nestale osobe, za koje je postupak proglašenja nestalim okončan, upisuje se pod šifra štete "U" ("umro"). Za nestale osobe za koje se smatra da su nestale, ali sudski postupak proglašenja nestalim nije proveden ili okončan upisuje s
Visina nematerijalne štete zbog gubitka života i zdravlja ljudi određuje se prema naknadama koje u Biltenu objavljuje Ministarstvo financija. Radi utvrđivanja visine naknade za nematerijalnu štetu u ukupnoj šteti načinjenoj gubitkom života i zdravlja ljud
Šteta je ovisna o dobu, spolu, stručnoj spremi i zaposlenosti osobe, o postotku invaliditeta i broju, dobi i spolu uzdržavanih osoba. Materijalna šteta se proračunava automatskim postupkom koji propisuje Institut građevinarstva Hrvatske prema metodologiji
Štetu na obrascu Š-08 prijavljuju fizičke osobe u onoj općini (gradu) u kojoj imaju prebivalište ili boravište, neovisno o tome gdje se događaj u kojem je šteta nastala zbio. Za pripadnike Hrvatske vojske šteta se prijavljuje prema mjestu prebivališta oso

PRILOG 2
UTVRĐIVANJE KATEGORIJE OŠTEĆENJA OBJEKATA
Niže navedeni opisi oštećenja zgrada u ratnim razaranjima služe za globalnu procjenu ratne štete u smislu Upute a primjenjuju se na obiteljske i gospodarske zgrade veličine do 500 m2 bruto površine. Za veće stambene, poslovne i gospodarske zgrade kao i za

KATEGORIJA
1    2            3    4                5    6
Objekti podobni za       Privremeno neupotreb-      Neupotrebljivi ob-
upotrebu nakon popra-  ljivi objekti              jekti
vaka

Kategorija 1.
Objekt nije direktno pogođen projektilom. Manja oštećenja fasadne žbuke od metaka ili šrapnela. Stakla razbijena do 50% ukupne površine. Pokrov djelomično oštećen i rastrešen. Manje štete na građevinskoj stolariji. Oprema zgrade lakše oštećena. Stabilnost
Kategorija 2.
Objekt pogođen jednim projektilom manjeg kalibra u krov ili zid. Više projektila eksplodiralo u okolici objekta. Znatno oštećeno pročelje, koje treba u cijelosti obnoviti. Stakla u cijelosti razbijena. Znatno rastrešen pokrov. Oštećeni dimnjaci. Građevins
Kategorija 3.
Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Djelomično urušena krovna konstrukcija. Pokrov gotovo u potpunosti uništen ili pao. Proboji pročelja i stropova na više mjesta, ali nema velikih trajnih deformacija stropova i zidova. Pregrađni
Kategorija 4.
Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Požar u zgradi je blagovremeno lokaliziran. Krovište srušeno. Pokrov uništen. Proboji pročelja i monolitnih stropova na više mjesta uz deformacije koje ne ugrožavaju nosivost i stabilnost. Jeda
Kategorija 5.
Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Požar u zgradi nije blagovremeno lokaliziran, ali nije dublje oštetio nosive zidove. Krovište srušeno ili izgorjelo. Pokrov uništen. Proboji pročelja i monolitnih stropova na više mjesta uz def
Kategorija 6.
Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka ili uništen minama postavljenim u zgradu. Požar u zgradi nije blagovremeno lokaliziran. Požar je uništio krovište i stropne konstrukcije. Velike detormacije ili urušavanja stropova. Nosivi zidov

PRILOG 3
NOMENKLATURA SREDSTAVA I DOBARA
                                                Mjerna
Šifra      Naziv sredstava - dobara                            jedinica
0        ZEMLIŠTE
0100 Poljoprivredno zemljište                                  ha
0110 Obradivo poljoprivredno zemljište                         ha
0120 Ostalo poljoprivredno zemljište                              ha
0200 Šumsko zemljište                                  ha
0300 Gradevinsko zemljište                                   ha
0400 Ostalo zemljište                                      ha
1 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
10               Hidrograđevinski objekti
1010 Brane i nasipi - kod hidroelektrana, hidrotehničkih melioracija,uređenja bujica, regulacije vodotoka,morskih solana i sl.                                 m3
1020Kanali - hidroelektrana,plovni,za dovod i odvod vode u industriji,kod termoelektrana,kod hidrotehničkih melioracija i sl.                                 m1
1030 Bazeni - u industriji,fiskulturni, za kupanje,ostali, osim ribnjaka            m2
1040 Tuneli i cjevovodi za dovod i odvod vode - dovodni i odvodni tuneli i cijevi pod tlakom kod hidroelektrana,tuneli i cijevi u industriji,šahtovi pod tlakom kod hidroelektrana i sl.        m1
1050 Osiguranje obala - kamenom, zidom i drugim materijalom,osiguranje i uređenje obala u gradovima m1
1060 Vanjski vodovod - vodovodi, dovodi i razv.mreža                  m1
1061 Kaptažne građevine,vodovodni spremnici,crpne stanice,objekti za pročišćavanje vode i drugi objekti m3
1070 Vanjska kanalizacija - kanali I kolektori                         m1
1071 Objekti za pročišćavanje otpadnih voda                      kom
1099 Nespomenuti hidrograđevinski objekti kom
11 Prometni objekti
1111 Željezničke pruge normalnog kolosijeka m1
1112 Ostale pruge - željezničke pruge uskog kolosijeka, industrijske I šumske pruge , stanični kolosjeci I tramvajske pruge                                      m1
1120  Željeznički mostovi,nadvožnjaci, podvožnjaci i vijadukti             m1
1131  Autoceste                                        m1
1132  Magistralne ceste                                    m1
1133  Regionalne ceste                                 m1
1134  Lokalne ceste                                      m1
1135 Nekategorizirane ceste - šumske , u tvorničkom I bolničkom krugu I sl.      m1
1140 Cestovni mostovi,nadvožnjaci,podvožnjaci i vijadukti                   m1
1150 Ulice i trgovi - sve vrste ulica i trgova bez obzira na zastor gornjeg stroja       m2
1160  Tuneli i galerije na željeznićkim prugama i cestama                   m1
1180  Operativne obale - luke s lukobranima                          m1
1191  Zrakoplovne piste                                    m2
1199  Nespomenuti prometni objekti                               kom
12-13 Elektroenergetskl I ostall transportni objekti
1210  Elektroenergetski vodovi i mreže -
dalekovodi el. mreža za željeznicu,tramvaje i trolejbuse,zračni I kabelski vodovi jake i slabe struje s uličnom rasvjetom i sl.                                     m1
1220 TT linije,kabeli,kabelske kanalizacije, SS linije i SS kanalizacije            m1
1230  Transformatorske stanice                             kom
1310  Nahovodi,plinovodi,parovodi i cjevovodi m1
1320  Žičare - viseće i lančane žičare,jamske, sportske uspinjače i sl.            m1
1399  Nespomenuti elektroenergetski I ostali transportni objekti                kom
14 - 17 Privredne zgrade I objekti
1410 Istražne bušotine                                 m1
1420 Eksploatacija okna , hodnici , uskopi, niskopi I jamske prostorije            m3
1422 Otkrivke                                          m3
1426 Eksploatacijske bušotine                              m1
1510 Industrijske proizvodne zgrade (osim hala I hangara)- proizvodne zgrade uključujući I termoelektrane I hidroelektrane  m2
1520 Hale I hangari u svim djelatnostima                            m2
1530 Industrijske peći , sušilice I dimnjaci - zidane ciglane , zidane vapnenice , peći u industriji vatrostalnog materijala , visoke peći , sušionice , peći u tvornicama cementa , tvornički
dimnjaci                                            m3
1540 Silosi , hladnjače , spremnici I cisterne u svim djelatnostima              m3
1550 Skladišta proizvoda , materijala I oruđa za rad u svim djelatnostima           m2
1610 Staje za krupnu I sitnu stoku I svinjci                          m2
1620 Peradarnici                                        m2
1645 Ribnjaci I mrijestilišta                                 m2
1650 Zgrade I objekti u šumarstvu -šumarske , lugarske I lovačke kuće , kuće za drvosječe , šupe I dr m2 1710 Zgrade željezničkog prometa - kolodvori, remize , garaže I druge vrste zgrada ( osim 1520) m2
1720 Zgrade vodenog I zračnog prometa ( osim 1520)                   m2
1730 Zgrade cestovnog I gradskog prometa ( osim 1520)                 m2
1740 Zgrade I objekti Hrvatskih pošta I telekomunikacija                    m2
1751 Zgrade u trgovini - trgovačke robne kuće, prodavaonice , izložbeni paviljoni , kiosci, ljekarne I sl
                                                m2
1754 Hoteli                                          m2
1755 Moteli , odmarališta I druge zgrade ugostiteljstva I turizma               m2
1771 Zgrade I objekti za obrtništvo                              m2
1772 Zgrade I objekti za komunalnu djelatnost  - zgrade toplana , plinara , javnih vodovoda I kanalizacije, tržnica , javnih parkova , objekti na grobljima , javne garaže I sl .       m2
1780 Upravne zgrade privrednih poduzeća                            m2
1799 Nespomenuti privredni objekti                               m2
18 - 19 Izvanprivredne zgrade I objekti
1810  Stambene zgrade                                 m2
1814  Vikendice                                        m2
1821  Školske zgrade                                      m2
1822  Zgrade za znanstvenoistraživačku djelatnost                       m2
1823  Zgrade za znanstveno-nastavnu djelatnost                     m2
1831  Zgrade I objekti za kulturu I umjetnost - domovi kulture, kazališta, filmski studij, kinematografi , knjižnice , čitaonice                                       m2
1832  Zgrade I objekti za informacije - zgrade istraživačke I novinske djelatnosti , zgrade HTV I studij m2
1833  Zgrade za muzeje I zbirke                                m2
1840  Zgrade za zdravstvenu zaštitu - bolnice , klinike, klimatska I kupališna lječilišta , zdravstveni domovi I stanice , poliklinike I ambulante                           m2
1850  Zgrade za društvenu I socijalnu zaštitu - jaslice , vrtići, domovi za defektnu djecu, domovi za invalide, domovi umirovljenika , đački I stud. domovi                  m2
1860 Fiskulturne zgrade I objekti - zgrade , stadioni I sportski tereni            m2
1870 Zgrade društveno političkih zajednica I organizacija                   m2
1893 Skloništa                                     m2
1899 Nespomenuti objekti u izvanprivrednim djelatnostima                    m2
1910 Stambene zgrade u izgradnji                                m2
1920 Ostali objekti u izgradnji                             m2

2 OPREMA
2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja                     kom
2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene                        kom
2500 Specijalni i specifični strojevi, uređaji i postr.                     kom
2600 Sredstva transporta i veza                             kom
2610 Specifična sredstva željezničkog prometa                      kom
2620 Specifična sredstva i uređaji pomorskog prometa kom
2630 Specifična sredstva i uređaji unutrašnje plovidbe kom
2640 Specifični uređaji zračnog prometa                         kom
2650 Cestovna transportna vozila osim zaprežnih                     kom
2660 Sredstva veze                                       kom
2670 Ostali uređaji i sredstva transporta i veza                        kom
2700 Krupni alat, instrumenti, laboratorijska oprema,
pogonski, poslovni i neposlovni inventar                            kom
2900 Ostala nespomenuta oprema                             kom

3 DUGOGODIŠNJI NASADI
3800 Dugogodišnji nasadi                                    ha
3810 Voćnjaci                                          ha
3820 Vinogradi                                     ha
3830 Hmeljnici                                     ha
3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji                              ha

4 ŠUME I DIVLJAČ
4100 Šume                                            ha
4110 Šume listača                                        ha
4120 Šume četinjača                                       ha
4200 Divljač                                          kom

5 STOČNI FOND, PERAD I RIBA
5910 Konji, mule, magarci, mazge                                kom
5920 Goveda i bivoli                                      kom
5921 Goveda za priplod                                 kom
5922 Ostala goveda                                       kom
5930 Svinje                                           kom
5931 Svinje za priplod                                     kom
 5932 Ostale svinje                                       kom
5940 Ovce i koze                                        kom
5941 Ovce i koze za priplod                                   kom
5942 Ostale ovce i koze                                 kom
5950 Perad                                           kom
5960 Košnice pčela                                       kom
5970 Riba                                            tona

6 OBRTNA SREDSTVA
6100 Sirovine, reprod. materijal, sitni inventar, sir. nafta
6200 Poluproizvodi i nedovršeni proizvodi
6300 Tekuća poljoprivredna proizvodnja                         tona
6310 Žitarice                                          zona
6320 Industrijsko bilje                                     tona
6330 Povrtlarsko bilje                                     tona
6340 Stočno krmno bilje                                 tona
6350 Livade i pašnjaci                                     tona
6360 Rasadnici                                     tona
6370 Voće                                            tona
6380 Grožđe                                           tona
6390 Ostalo                                           tona
6400 Gotovi proizvodi
6500 Trgovačka roba

7 SPOMENICI KULTURE I PRIRODE
7100 Spomenička područja i cjeline                               kom
7110 Povijesno memorijalna područja                           kom
7120 Naselja i dijelovi naselja                                 kom
7130 Kompleksi i grupe povijesnih građevina                           kom
7140 Arheološki lokaliteti                                   kom
7150 Nacionalni parkovi                                 kom
7160 Parkovi prirode                                      kom
7170 Rezervati i krajolici                                   kom
7200 Pojedinačni nepokretni spomenici kulture                      m2
7210 Povijesno memorijalni spomenici                          m2
7220 Civilne grđevine                                      m2
7230 Vojne i obrambene građevine                                m2
7240 Gospodarske građevine                                   m2
7250 Sakralne građevine                                 m2
7260 Grobne građevine                                  kom
 7270 Javna plastika i urbana oprema                              kom
7280 Arheološki spomenici                                    kom
7290 Park, perivoj, rezervat, krajolik                             kom
7300 Pokretni spomenici kulture                             kom
7310 Arheološki                                     kom
 7320 Povijesni                                     kom
7330 Slikarstvo i kiparstvo                                   kom
7340 Primijenjena umjetnost i umjetni obrt                           kom
7350 Etnografski                                        kom
7360 Knjige i arhivalije                                    kom
7370 Oružje                                           kom
7380 Tehnički                                          kom
7390 Ostali                                           kom ( * * )

 8 OSTALA SREDSTVA I DOBRA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
8010 Motorna osobna i teretna cestovna vozila                      kom
8020 Čamci, brodice i dr.                                    kom
8030 Kućanski aparati i namještaj
8040 Ostala sredstva i dobra
8040 Zlato, novac, dragocjenosti, vrijednosni papiri
8040 Umjetničke slike i drugi umjetnički predmeti
8040 Dokumentacija
8040 Knjige i arhivalije
8040 Osobne stvari i odjeća
8040 Ostalo (Grobnice i dr.)

9 TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETOM, INDIREKTNA ŠTETA I ŠTETA NAČINJENA GUBITKOM ŽIVOTA I ZDRAVLJA LJUDI

Troškovi obrane
9110 Troškovi na privremenim mjerama obrane
9120 Troškovi obrane
9130 Troškovi rada strojeva, vozila i mehanizacije

Troškovi zbrin)avanja pućenstva
9210 Evakuacija pučanstva
9220 Troškovi privremenog smještaja
9230 Troškovi prehrane
9240 Troškovi opskrbe pitkom vodom
9250 Troškovi rasvjete i ogrjeva

Troškovi zdravstvene zaštite
9310 Cijepljenje i druge preventivne mjere
9320 Lijekovi
9330 Ortopedska pomagala
9340 Troškovi ambulantnog liječenja
9350 Troškovi liječenja u bolnici
9360 Troškovi rehabilitacije
9370 Troškovi osnivanja privremenih ambulanti i bolnica
9380 Cijepljenje i evakuacija stoke i peradi
9390 Troškovi održavanja higijensko sanitarnih uvjeta

Novčana davanja
9410 Naknade plaća na teret fonda zdravstvenog osiguranja
(* *)Šitre u zagradi ne mogu se upisivati u obrasce Š05 i Š-06

9420 Jednokratne novčane pomoći iz društvenih fondova
9430 Troškovi identifikacije, pogreba i posmrtne pripomoći

Ostali troškovl
9510 Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara
9520 Troškovi raščišćavanja ruševina
9530 Troškovi raščišćavanja i asanacije terena lokoliša)
9540 Troškovi rada komisija za procjenu štete
9600 Indirektna šteta
9900 Štete načinjene gubitkom života zdravlja i Ijudi

PRILOG 4
TABLICA AMORTIZACIJSKIH KOEFICIJENATA ZGRADE

Postoci kojima treba umanjiti novu vrijednost stambenih i ostalih , zgrada zbog starosti i dotrajalosti

Godina vjerojatnog trajanja gradevine
Godina do                                        120
starosti    20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   i više
5    12   8    5    4    3    3    3    2    2    2    2
10   30   18   12   10   8    6    5    5    4    4    3
15   52   30   21   16   12   10   9    8    7    6    5
20   80   44   30   22   18   14   12   11   10   8    8
25       61   41   30   23   19   16   14   12   11   10
30       80   52   38   30   24   21   18   16   14   12
35           65   48   37   30   25   22   19   17   15
40           80   58   44   36   30   25   22   20   18
45               68   52   42   35   30   26   23   21
50               80   61   48   41   34   30   26   23
55                   71   55   47   39   34   30   27
60                   80   64   52   44   38   34   30
65                       72   59   49   43   37   33
70                       80   65   54   48   42   37
75                           72   61   52   46   41
80                           80   66   58   50   44
85                               73   63   54   48
90                               80   68   59   52
95                                   74   64   56
100                                   80   70   61
105                                       74   65
110                                       80   70
115                                           75
1201)                                          80

1) Za građevine koje su prema ovoj tablici svoj vjerojatni vijek trajanja prošle uzima se otpis od najviše 30%

OPREMA
AMORTIZACIJSKE STOPE ZA OPREMU

Godine vjerojatnog trajanja opreme
        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Godišnji
otpis
upostocima   100   50   33   25   20   16,6  14,3  12,5  11,1  10

Za uništenu opremu šteta se može proračunati i prema slijedečim pravilima:
                        priznaje se šteta kao za
ako je starost opreme              vrijednost

1. nova ili do 1/3 vijeka trajanja       nove opreme
2. 1/3 do 2/3 vijeka trajanja 70%        nove opreme
3. 2/3 do 1/1 vijeka trajanja 40%        nove opreme
4. veća od vijeka trajanja 30%     nove opreme

Kod uporedivanja razlićitih strojeva iste namjene osnovicu čini upoređivanje jednakih proizvodnih kapaciteta.


PRILOG 5

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

Gospodarske djelatnosti
1. Industrija i rudarstvo
2. Poljoprivreda i ribarstvo
3. Šumarstvo
4. Vodoprivreda
5. Građevinarstvo
6. Promet i veze
7. Trgovina
8. Ugostiteljstvo i turizam
9. Obrtništvo
10. Stambeno-komunalne djelatnosti
11. Financijske i druge usluge
Društvene djelatnosti
12. Obrazovanje, znanost i kultura
13. Zdravstvo i socijalna zaštita
14. Jedinice lokalne uprave i samouprave i ostale organizacije


PRILOG 6
OBRASCI ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RATNE ŠTETE

Osnovni obrasci
Prilog 6/1 Obrazac Š-01 Štete na građevinskim objektima
Prilog 6/2 Obrazac Š-02 Štete na opremi u društvenom i priavnom vlasništvu
Prilog 6/3 Obrazac Š-03 Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu
Prilog 6/4 Obrazac Š-04 Štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu
Prilog 6/5 Obrazac Š-05 Štete na nepokretnim spomenicima kulture
Prilog 6/6 Obrazac Š-06 Štete na pokretnim spomenicima kulture
Prilog 6/7 Obrazac Š-07 Troškovi i indirektne štete na društvenom I državnom vlasništvu
Prilog 6/8 Obrazac Š-08 Štete načinjene gubitkom života i zdravlja Ijudi

Pomoćnl obrascl

Prilog 6/9 Obrazac Š-09 Prijava štete - sumarni pregled broja obrazaca u poduzeču
Prilog 6/10 Obrazac Š-10 Prijava štete za fizičke osobe (gradane)
Prilog 6/11 Obrazac Š-11 Prosječne cijene za procjenu šteta
Prilog 6/12 Obrazac Š-01 POM Obračun troškova za popravak oštećenog objekta
Prilog 6/13 Obrazac Š-02P0M-A Obračun troškova za popravak oštećene opreme
Prilog 6/14 Obrazac Š-02P0M-B Obračun troškova za uništenu opremu
Prilog 6/15 Obrazac Š-03P0M Procjena štete na obrtnim sredstvima, zemljištu, dugogodišnjim nasadima, na šumama i divljači, na stočnom fondu, peradi i ribi
Prilog 6/16 Obrazac Š-04P0M Proračun indirektne štete za fizičke osobe
Prilog 6/17 Obrazac Š-07P0M Proračun indirektne štete za pravne osobe

PRILOG 6/1
Š-01          Štete na građevinskim objektima     1/2
Broj obrasca:  
Vlasnik objekta ime/tvrtka
Matični broj regisstra
Županija:
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Naselje
Adresa objekta
Tip proraČuna  
UKUPNO U OBJEKTU
Tip objekta   
Broj stanova
Tip konstrukcije
Površina stanova
Šifra objekta, 
Broj domaćinstava
Bruto površina
Broj osoba
Bruto povrina podruma
OŠTEĆENO I UNIŠTENO
Godina izgradnje
Broj stanova
Vlasništvo
Površina stanova
Status vlasnika 
Broj domaćinstava
Kategorija oštećenja  
Broj osoba
Oštećen - uništen    
Poslovni prostor m2       
Način nastanka štete el
ŠTETA u 000 HRD I I I I I I I I I I I
Djefatnost:               Tip proračuna:                 Tip konstrukcije:
01- Industrija i rudarstvo T - troškovnički proračun (ispunite 801str.1)) 101AB skeletna konstrukcija
02- Poljoprivreda i ribarstvo S - proračun po sklopovima (ispunite Š01str.1i 2) 102AB skelet sa jezgrom
03- Šumarstvo  G - globalni proračun i procjena (ispunite Š 01str.1)  103ABskelet sa zidovima
04- Vodoprivreda            Tip objekta:              104Ćelični skelet
05- Građevinarstvo           J- jednokatni              201Kameno zide,suhozid
06- Promet i veze            V - višekatni              202Kameno zide,slaba gradnja
07- Trgovina              P - prizemni              203Kameno zide,dobra gradnja
08- Ugostiteljstvo i turizam                          204Betonsko zide
09- Obrtništvo         Šifra objekta: vidjeti prilog 3Upute      205Obično ziđe,drveni strop
10- Stambeno komunalne djelatnosti       Bruto površina: u m2  206Zide sa hor.serklaiima,AB strop
11- Financijske i druge usluge     Bruto pov. podruma: u m2    207Zide sa hor.i vertserkl.,ABstrop
12- Obrazovanje,znanost i kultura                        208Zide armirano
13- Zdravstvo i socijalna zaštita    Vlasništvo:               211AB zidovi
14- Zajednice lokalne samouprave D - društveno,                212Krupnopanelni sistemi
00- Građani                               T - tvrtke u privatnom vlasništvu
213Plinobetonsko ziđe
                R - drfavno (repubiičko)        221 Mješovita gradnja
                P - privatno              301 Ziđe od črepića
                M - mješovito              302 Drvena zgrada starog tipa
Status vlasnika:                            303 Drvena zgrada,suvremena
D - domaći                               Kategorija oštećenja:
S - stranci                               1do 6,vidjeti prilog 2Upute

Oštećen - Uništen:
0- oštećen objekt
U - uništen objekt
DATUM                      ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 6/1

Š-01          Štete na građevinskim objektima     2/2

Naziv sklopa      Tip sklopa               Oštećenje
1 . Temelji
2 . Nosivi zidovi I stupovi
3 . Stropovi
4 . Stubište
5 . Krovna konstrukcija
6 . Pokrov
7 . Pregradni zidovi
8 . Podovi
9 . Fasada
10 . Prozori
11 . Vrata
12 . Stakla
13 . Limarija
14 . Vodovod I kanalizacija
15 . Električna instalacija
16 . Centralno grijanje
17 . Ostali građevinski radovi
18 . Ostali završni radovi1.Temelji:
01 Zidani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe od opeke
02 Zidani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe od kamena
03 Betonirani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe
04 Zidani temelji samci od opeke    
05 Betonirani temelji samci   
06 Armirani betonski temelji samci
07 Armirno betonske temeljne grede   
08 Armirano betonska tomeljna ploča

2.Nosivi zidovi i stupovi:       01           02       03
01 A B.skelet sa zidovima ispune    2.4- 4.2m    4.2- 5.4m        5.4- 6.2m
02 Čelični skelet            2.4- 4.2m    4.2- 5.4m        5.4- 6.2m
03 Kameno ziđe         40cm      50cm          60cm
04 Betonsko ziđe            20cm      25cm          30cm
05 Ziđe od opeke            25cm      30cm          38cm
06 Ziđe s horiz.serklaiima       25cm      30cm          38cm
07 Ziđe s horiz.i vort.serklaiima    25cm      30cm          36 cm
08 Ziđe od betonskih blokova      20cm      25cm
09 Ziđe od plinobetonskih blokova    20cm      25cm          30cm
10 Armirano betonski zidovi
11 Krupno panelni sustavi
12 Drveni zidovi            18cm      20cm          24cm
13 Laki montažni zidovi     12cm      14cm          18cm

3.Stropne konstrukcije:     01       02           03
01 Drveni grednik            2.4- 3.6m    3.6- 4.8m    4.8- 5.6m
02 Armirano betonska ravna plođa    2.4- 4.2m    4.2- 5.4m    5.4- 6.2m
03 Armirano betdnska rebrasta ploća   2.4- 4.2m    4.2- 5.4m    5.4- 6.2m
04 Polumontažni betonski strop do 3m      preko 3m
05 Polumont strop od opek
elemenata                do 3m      preko 3m
06 Montažni strop            2.4- 4.2m    4.2- 5.4m    5.4- 6.2m
07 Mont.strop od lakoagregatnih
ploča                  3- 4m      4- 5m

4.StubiŠte:
01 A.B.
02 Drveno
03 Čelično
04 Montažno betonsko

5.Krovna konstrukcija:     01       02       03
01 Drveno krovište           2.4-4.2m    4.2- 5.4m    5.4- 6.2m
02 Krovište od betonskih nosača 15- 21m 22- 31m
03 Krovište od čeličnih nosača 15- 21m 22- 31m

6. Pokrov:
01 Biber crijep
02 Utorene crijep
03 Žljebnjaci
04 Valovite salonit pločo
05 Salonit ploče Kaštelanka
06 Eternit ploče
07 Šindra
08 Pocinčani lim
09 Bakreni lim
10 Alumlnijske profilirane ploče
11 Ravni prohodni krov
12 Ravni neprohodni krov
13 Termoizolacija krovišta

7. Pregradni zidovi:
01 Od opeke
02 Od betonskih blokova
03 Od plinobetonskih blokova
04 Od drveta

8 Podovi :
01 Cementna glazura
02 Parket
03 Brodski pod
04 Keramičke pločice
05 Teraco pod
06 Kamene ploče
07 Tekstilni podovi

9. Fasada:
01 Žbukana
02 Žbukana tormofasada
03 Toplinska
04 Od fasadne opeke
05 Od kamenih ploča
06 Ventilirnna od opeke
07 Ventilirann od azb. cem. ploča ,
08 Ventilirana od kamenih ploča
09 Od mont fasadnih elemenata

10. Prozori:
01 Drveni
02 Metalni
03 Od eloksiranog aluminija
04 Dvostruko ostakljenje
05 ostakljenjo IZO staklom

11. Vrata:
01 Puna vrata
02 Ostakljena vrata
03 Staklene stijene

12 Stakla:
01 jednostruka
02 dvostruka
03 IZO

13.Limeni opšavi I žljebovi
01 Od pocinčanog limn
02 Od bakrenog lima
03 Od aluminijskog lima


DATUM              ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/2

Š-02      Štete na opremi u društvenom i državnom vlasništvu i privatnih tvrtki

Broj obrasca:
Vlasnik objekta ime/tvrtka
Matični broj registra
Županija
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Vlasništvo:
Naselje
Status vlasnika:
Adresa objekta


OŠTEČENO        UNIŠTENO        OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD
2300          2560
2400          2660
2500          2670
2600          2700
2610          2900
2620
2630          UKUPNO
2640          S V E U K U P N O

Šitra opreme
2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja
2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene
2500 Specijalni i specfični strojevi, uređaji postrojenja
2600 Sredstva transporta i veze
2610 Specifična sredstva željezničkog prometa
2620 Specifična sredstva i uređaji pomorskog prometa
2630 Specfična sredstva i uređaji unutrašnje plovidbe
2640 Specifični uređaji zračnog prometa
2650 Cestovna transportna vozila
2660 Sredstva veze
2670 Ostali uređaji i sredstva transporta i veze
2700 Krupni alat, instrumenti, laboratorijska oprema,pogonski poslovni i neposlovni inventar
2900 Qstala nespomenuta oprema

Djelatnost
01 Industrija i rudarstvo
02 Poljoprivreda i ribarstvo
03 Šumarstvo
04 Vodoprivreda
05 Građevinarstvo
06 Promet i veze
07 Trgovina
08 Ugostiteljstvo i turizam
09 Obrtništvo
10 Stambeno komunalne djelatnosti
11 Financijske i druge usluge
12 Obrazovanje, znanost i kultura
13 Zdravstvo i socijalna zaštita
14 Zajednice lok. samouprave

Vlasništvo
D - društveno
R - državno (republičko)
T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika
D - domaći
S - stranac
DATUM          ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/3

Š-03  Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu i privatnlh tvrtki    1/2

Broj obrasca:
Vlasnik objekta ime/tvrtka
Matični broj registra
Županija
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Vlasništvo:
Naselje
Status vlasnika:
Adresa objekta

OŠTEČENO        UNIŠTENO        OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD
OBRTNA SREDSTVA
6100          6360
6200          6370
6300          6380
6310          6390
6320
6330          6400
6340          6500
6350          SVEUKUPNO


Šifre obrtnih sredstava:
6100 Sirovine, reprodukcijski materijal i sitni inventar
6200 Poluproizvodi i nedovršena proizvodnja
6310 Žitarice
6320 Industrijsko bilje
6330 Povrtlarsko bilje
6340 Stočno krmno bilje
6350 Livade i pašnjaci
6360 Rasadnici
6370 Voće
6380 Grožđe
6390 Ostalo
6400 Gotovi proizvodi
6500 Trgovačka roba

Djelatnost
01 Industrija i rudarstvo
02 Poljoprivreda i ribarstvo
03 Šumarstvo
04 Vodoprivreda
05 Građevinarstvo
06 Promet i veze
07 Trgovina
08 Ugostiteljstvo i turizam
09 Obrtništvo
10 Stambeno komunalne djelatnosti
11 Financijske i druge usluge
12 Obrazovanje, znanost i kultura
13 Zdravstvo i socijalna zaštita
14 Zajednice lok. samouprave

Vlasništvo
D - društveno
R - državno (republičko)
T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika
D - domaći
S - stranac
DATUM                      ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 613

Š-03  Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu i privatnih tvrtki    2/2

OŠTEČENO        UNIŠTENO        OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD

ZEMLJIŠTE        4120
0100          4200
0110          STOKA
0120          5910
0200          5920
0300          5921
0400          5922
NASADI     5930
3800          5932
3810          5932
3820          5940
3830          5941
3840          5942
ŠUME          5950
4100          5960
4110          5970

Zemljište:
0110 Obradivo poljoprivredno zemljište
0120 Ostalo poljoprivredno zemljište
0200 Šumsko zemljište
0300 Građevinsko zemljište
0400 Ostalo zemljište

Dugogodišnji nasadi:
3800 Dugogodišnji nasadi
3810 Voćnjaci
3820 Vinogradi
3830 Hmeljnici
3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji

Šume i divljač:
4110 Šume listača
4120 Šume četinjača
4200 Divljač

Stočni tond, perad i riba:
5910 Konji, mule, magarci, mazge
5921 Goveda za priplod
5922 Ostala goveda
5931 Svinje za priplod
5932 Ostale svinje
5941 Ovce i koze za priplod
5942 Ostale ovce i koze
5950 Persad
5960 Košnice pčela
5970 Riba

DATUM          ČLANOVI KOMIStJE

PRILOG 6/4

Š-04              Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu građana

Broj obrasca:
Vlasnik objekta ime/tvrtka
Matični broj registra
Županija
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Vlasništvo:
Naselje
Status vlasnika:
Adresa objekta


OŠTEČENO        UNIŠTENO        OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD
OBRTNA SREDSTVA
6100          6360
6200          6370
6300          6380
6310          6390
6320
6330          6400
6340          6500
6350          SVEUKUPNO

Šifre obrtnih sredstava:
6100 Sirovine, reprodukcijski materijal i sitni inventar
6200 Poluproizvodi i nedovršena proizvodnja
6310 Žitarice
6320 Industrijsko bilje
6330 Povrtlarsko bilje
6340 Stočno krmno bilje
6350 Livade i pašnjaci
6360 Rasadnici
6370 Voće
6380 Grožđe
6390 Ostalo
6400 Gotovi proizvodi
6500 Trgovačka roba

Vlasništvo
D - društveno
R - državno (republičko)
T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika
D - domaći
S - stranac

Djelatnost : 00

DATUM          ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 6/4

Š-04      Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu građana    2/3


OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD

OPREMA
2300
2400
2500
2600
2700
2900
OSTALA SREDSTVA I DOBRA
8000
8020
8030
8040
INDIREKTNA ŠTETA
9600


Šifre opreme:
2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja
2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene
2500 Špecijalni i specifični strojevi, uređaji i postrojenja
2600 Sredstva transporta i veze
2700  Krupni alat instrumenti laboratorijska oprema, pogonski, poslovni i neposlovni inventar
2900 Ostala nespomenuta oprema

Šlfre ostalih sredstava i dobara:
8010 Osobna cestovna vozila
8020 Čamci i brodice
8030 Kućanski aparati i namještaj
8040 Ostala sredstva i dobra, osobne stvari
9600 Indirektna šteta

DATUM          ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 614

Š-04  Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu gradana        3/3

OŠTEČENO        UNIŠTENO        OŠTEĆENO        UNIŠTENO
KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD KOL. U 000 HRD
ZEMLJIŠTE            4120
0100              4200
0110              STOKA
0120              5910
0200              5920
0300              5921
0400              5922
NASADI         5930
3800              5932
3810              5932
3820              5940
3830              5941
3840              5942
ŠUME              5950
4100              5960
4110              5970

Zemljište:
0110 Obradivo poljoprivredno zemljište
0120 Ostalo poljoprivredno zemljište
0200 Šumsko zemljište
0300 Građevinsko zemljište
0400 Ostalo zemljište

Dugogodišnji nasadi:
3800 Dugogodišnji nasadi
3810 Voćnjaci
3820 Vinogradi
3830 Hmeljnici
3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji

Šume i divljač:
4110 Šume listača
4120 Šume četinjača
4200 Divljač

Stočni tond, perad i riba:
5910 Konji, mule, magarci, mazge
5921 Goveda za priplod
5922 Ostala goveda
5931 Svinje za priplod
5932 Ostale svinje
5941 Ovce i koze za priplod
5942 Ostale ovce i koze
5950 Persad
5960 Košnice pčela
5970 Riba
DATUM          ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/5
Š-05  Štete na nepokretnim spomenicima kulture
Nadl.Zavod
Brojobrasca
Spomenik
Šifra
LOKACIJA
Županija
Općina -grad
Šifra
Mjesto
Naselje
Šifra
Lokalitet
K.o.
Kat.čestica
Vlasnik
Adresa
M.Br.Reg.
Korisnik
Adresa
Djelatnost
Vrsta spomenika
Vlasništvo
Razdoblje
Spomenička kategorija
Status vlasnika
Hitne intervencije
Kategorija oštećenja
Tip Pro.
Bruto razv.površina
HITNE INTERVENCIJE u 000HRD
UKUPNO OŠTEĆENO u 000HRD
UKUPNO UNIŠTENO u 000HRD
Veza s Š06
UKUPNO ŠTETA u 000HRD

Djelatnost: Vidjeti prilog 3 Upute
Vlasništvo:
D - društveno
T - tvrtke u privatnom vlasništvu
R - državno
P - privatno
M - mješovito

Status vlasnika:
D - domaći
S - stranci

Razdoblje:
01- prapovijest
02 - antika
03 - kasna antika
04 - predromanika
11 - XI stoljeće
12 - XII stoljeće
13 - XIII stoljeće
14 - XIV stoljeće
15 - XV stoljeće
16 - XVI stoljeće
17 - XVII stoljeće
18 - XVIII stoljeće
19 - XIX stoljeće
20 - XX stoljeće

Vrsta spomenika:
7210 - povijesno memorijalni
7220 - civilna građevina
7230 - vojna ili obrambena građevina
7240 - gospodarska građevina
7250 - sakralna građevina
7260 - grobna građevina
7270 - javna plastika, urbana oprema
7280 - arheološki
7290 - park, perivoj

Spomenička kategorija:
A - nacionalni i svjetski značaj
B - Regionalni značaj
C - Lokalni značaj
D - niže kategorije i nekategorizirani

Kategorija oštećenja:
1 do 6, vidjeti prilog 2 Upute

Hitne intervencije:
D - da, potrebne
N - ne, nepotrebne
DATUM          ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/6
Š-06  Štete na pokretnim spomenicima kulture


Nadl.Zavod
Brojobrasca
Spomenik
Šifra
LOKACIJA    
Županija
Općina -grad
Šifra
Mjesto
Naselje
Šifra
Lokalitet
Vlasnik
Adresa
M.Br.Reg.
Korisnik
Adresa
Djelatnost
Vrsta spomenika
Vlasništvo
Status vlasnika
HITNE INTERVENCIJE u 000HRD
UKUPNO OŠTEĆENO u 000HRD
UKUPNO UNIŠTENO u 000HRD
Veza s Š05
UKUPNO ŠTETA u 000HRD

Djelatnost: Vidjeti prilog 3 Upute
Vlasništvo:
D - društveno
T - tvrtke u privatnom vlasništvu
R - državno
P - privatno
M - mješovito

Status vlasnika:
D - domaći
S - stranci
Vrsta spomenika:
7300 - pokretni spomenici

DATUM      ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/7

Š-07  Troškovi i štete na društvenom i državnom vlasništvu

Broj obrasca: I I I I I I
Vlasnik objekta ime/tvrtka
Županija:
MatiŽni broj registra
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Naselje
Status vlasnika:
U Adresa objekta
A) TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETAMA U 000 HRD
9110
9120
9130
9210
9220
9230
9240
9250
9310
9320
9330
9340
9350
9360
9370
9380
9390
9410
9420
9430
9510
9520
9230
9540

B) OSTALA SREDSTVA U 000 HRD
OŠTEĆENA            UNIŠTENA
8040
8040      UKUPNO

C) lNDlREKTNA ŠTETA U 000 HRD

9600

D =A+B+C

Troškovi obrane:
9110 - Troškovi na privremenim mjerama obrane
9120 - Troškovi obrane od poplave
9130 - Troškovi rada mehanizacije
Troškovi zbrinjavanja pučanstva:
9210 - Evakuacija radnika i stanovništva
9220 - Troškovi privremenog smještaja
9230 - Troškovi prehrane
9240 - Troškovi opskrbe pitkom vodom
9250 - Troškovi rasvjete i ogrjeva
Troškovi zdravstvene zaštite:
9310 - Cijepljenje i druge preventivne mjere
9320 - Lijekovi
9330 - Ortopedska pomagala
9340 - Troškovi ambulantnog liječenja
9350 - Troškovi liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
9360 - Troškovi rehabilitacije
9370 - Troškovi osnivanja privremenih ambulanti i bolnica
9380 - Cijepljenje i evakuacija stoke i peradi
9390 - Troškovi održavanja higijensko sanitarnih uvjeta

Novčana davanja:
9410 - Nadoknade osobnih dohodaka na teret tonda zdravstvenog osiguranja
9420 - Jednokratne novčane pomoći iz društvenih fondova
9430 - Troškovi identrfikacije, pogreba i posmrtne pripomoći
Ostali troškovl:
9510 - Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara
9520 - Troškovi rasčišćavanja ruševina
9530 - Troškovi raščišćavanja i asanacije terena (okoliša)
9540 - Troškovi rada komisija za procjenu štete
9600 - Indirektna šteta ukupno
8040 - Ostala sredstva

Status vlasnika:
D - domaći
S - stranac

DATUM              ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/8
Š-08  Štete načinjene gubitkom života i zdravlja ljudi
Broj obrasca:
Prezime i ime
Županija
Matični broj građanina
Adresa vlasnika
Djelatnost
Općina - grad
Naselje
Civil / vojnik
Postotak invalidnosti
Šifra štete
Prezime i ime*
Matični broj građana
Dob
Srodstvo
Spol
Stručna sprema
Oblik zaposlenosti
BROJ OSOBA KOJE UZDRŽAVA
Materijalna šteta
Odrasli
Dob najmlađeg
Spoj
Nematerijalna šteta
Djeca
Dob najmladeg Spol
UKUPNA ŠTETA u 000 HRD

Civil/vojnik:
C - civil
V - vojnik

Šifra štete:
S - smrt
I - invaliditet
N - nestala osoba

Dob: Godine starosti

Spol:
M - muški
Z - ženski

Stručna sprema:
1 - NKV
2-PKV
3 - NSS
4 - SSS, KV
5-VKV
6-VŠSS
7-VSS

Oblik zaposlenostl:
1- U poduzeću, društvu, ustanovi, kod obrtnika
2 - Obrtnici, slobodne profesije
3 - nezaposleni
4 - poljoprivrednici
5 - kućanice
6 - studenti
7 - djeca

Srodstvo:
S - suprug
R - roditelj
D - dijete


* Upisuje se samo u sluđaju da građanin prijavljuje nematerijalnu štetu u svojstvu člana porodice

DATUM              ČLANOVI KOMISIJE

OBRAZAC Š-09  PRILOG 6/9
Š-09  Prijava štete - sumarni pregled broja obrazaca u tvrtki
Naziv tvrtke : ____________
Matični broj registra: ____________
Adresa tvrtke : ____________
Šitra djelatnosti: ____________
Šifra županije: ____________
Šifra opčine (grada) ____________
Šifra naselja____________
Uz ovu prijavu Komisiji za procjenu šteta predani su ovi obrasci:
Š-01komada____________Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Š-02komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Š-03komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Š-05komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Š-06komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Š-07komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________
Sveukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________

Ovime kao direktor u ime tvrtke izjavljujem da za ovdje prijavljenu štetu dosada tvrtka nije primila pomoć ili naknadu s bilo kojeg naslova.
(Ukoliko je primljena kakva pomoč s naslova ratne štete to se u prilogu navede,primljeni iznosi dokumentiraju,a ovaj pasus precrta).
Također izjavljujem da su podaci u ovoj izjavi i pripadnim obrascima za procjenu štete točni,te da za istu štetu nisam podnio prijavu nekom drugom,nego samo Županijskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete.Izjavljujem da sam ja ovlaštena osoba za podn
Ukoliko tvrtka nakon podnošenja ove prijave podnese za istu štetu zahtjev nekom drugom ili primi za istu štetu kakvu nadoknadu,obvezujem se da ču o tome izvijestiti odmah Županijsku komisiju.
Svojim potpisom ovdje potpisana komisija potvrduje primitak navedenih obrazaca i ispravnost izvršene procjene.
Mjesto i datum:
Direktor: (ime,prezime,JMBG,adresa)
Članovi komisije:
Prilog : registracija tvrtke

OBRAZAC Š-10  PRILOG 6/10
Š-10  Prijava štete za fizičke osobe (građane)
Prezime i ime:
Ime oca:
Mjesto rodenja:
Jedinstveni matični broj građanina:
Državljanstvo:
Broj putovnice (ako je ima)
Adresa stalnog boravka:
Privremena adresa :
Šifra županije:
Šitra općine -grada)
Šitra naselja:

Ovime prijavljujem ratnu štetu i to:

Gradevinski objekti: obrazac Š-01 komada
Obrtna sredstva, oprema, ostala sredstva i dobra, zemljište, nasadi, šume, stoka obrazac Š-04 komada Štete nađinjene gubitkom života i zdravlja ljudi obrazac Š-08 komada

Ujedno izjavljujem da na ime ovdje prijavljene štete dosada nisam primio pomoć ili naknadu s bilo kojeg naslova. (Ukoliko je prijavitelj primio pomoć ili naknadu s naslova ratne štete navodi u prilogu u posebnoj izjavi od koga je pomoć primio i iznos. Tad
Takoder izjavljujem :
- da sam državljanin Republike Hrvatske (ako nije precrtati),
- da je imovina za koju prijavljujem štetu moje vlasništvo odnosno vlasništvo članova moje porodice,
- da su podaci u ovoj izjavi i pripadnim obrascima za prijavu štete točni,
- da za istu štetu nisam podnio prijavu nekom drugom, nego samo Županijskoj komisiji za utvrđivanje ratne štete. Svojim potpisom ovdje potpisana komisija potvrduje primitak navedenih obrazaca i ispravnost izvršene procjene kao i da je prema njenom najbolj

Mjesto i datum:
Članovi komisije:
Podnosilac prijave:

(U slučaju kada podnosilac prijave nije u mogućnosti podnijeti prijavu osobno, potrebno je da ovu prijavu potpiše osoba koja je izvršila prijavu uz navodenje svog matičnog broja i adrese.)

Prilog:
fotokopija osobne iskaznice ili putovnice

OBRAZAC Š-11
PRILOG 6/11
Prosječne cijene za procjenu šteta

Naziv komisije koja je utvrdila niže navedene cijene:________________________
Županijska komisija za (*)________________________
Posebna stručna komisija za (*)________________________
Stručna komisija za (*)________________________
(*) vidi točku 13 Upute.
Mjesto i datum:
Članovi komisije:
1.
2.
3.
IZVODI IZ CJENIKA RADOVA
(Cijene su uzete prema publikaciji "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji, Bilten XII-90", Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, prosinac 1990)

Šitra stavke      Kratki opis       jedinica mjere     cijena HRD


POMOCNI OBRAZAC Š-01 POM
PRILOG 6/12
Š-01POM Obrarun troškova za popravak oštećenog objekta
Redni broj obrasca Š-01 odnosno Š-01 POM
Vlasnik objekta, ime/tvrtka:
Matični broj registra:
Adresa vlasnika:
u 000 HRD                            Mjerna
R.br.  Vrsta i naziv sredstva Šifra iz standardne kalkul.   jed .  Količina    Cijena Vrijednost

Datum                              Članovi komisije


POMOĆNI OBRAZAC Š-02P0M-A
PRILOG 6/13
Š-02P0M-A        Obračun troškova za popravak oštećene opreme
Naziv opreme
u 000 HRD
R.br.  Opis radova potrebnih za popravak oštečene   Mjerna             Jedin. HRD
    opreme i naziv potrebnog materijala       jedinica    Količina    cijena (4 x 5)
1            2                3        4        5    6

Datum                  Članovi komisije


POMOĆNI OBRAZAC Š-02P0M-B
PRILOG 6/14
Š-02P0M-B
Obračun štete za uništenu opremu
            Nova nabavna              Sadašnja        Vrijednost
R br.  Naziv opreme  vrijednost u 000    Amortizacija%  vrijednost u 000    spašenog    Šteta u
            HRD                   HRD           materijala   000
                                                    HRD
A    B        C            D        E = C - D        F    G = E - F

Datum                      Članovi komisije

PRILOG 6/15
Pomočni obrazac uz Š-03 i Š-04
S-03P0K strana 1
PROCJENA ŠTETE NA OBRTNIM SREDSTVIMA, ZEMLJIŠTU, DUGOGODIŠNJIM NASADIMA, NA ŠUMAMA I DIVLJAČI, NA STOČNOM FONDU, PERADI I RIBI

Formule za proračun štete za obrtna sredstva (šifre 6310 do 6390):

Izostala žetva E = A * B * D * K1    C = A * B
Oteto po uskladištenju H = F * G * K2
Izostala jesenska sjetva N = J * K * M * K3  L = J * K
Izostala žetva - berba roda 1991.    Oteto po uskladištenju     Izostala jesenska sjetva, rod
                                    1992.
Vrsta nasada
- usjeva    K1= 0,85    rod.1991.g.K2=1,00       K3 = 0,30

površina urod ukupna  cijena   šteta  ukupna  cijena  šteta  površina  urod  ukupna  cijena šteta
ha      t/ha  kol.tona HRD/to 000  kol.tona  HRD  000   ha       t/ha  kol.tona HRD 000
                    na     HRD         /tona  HRD              /tonaHRD
A      B    C       D       E     F     G     H   J       K        L    M    N

6 OBRTNA SREDSTVA
6300 Tekuća poljoprivredna proizvodnja
6310 Pšenica zrno
6310 Pšenica sjemenska
6310 Ostale žitarice
6310 Kukuruz zrno
6310 Kukuruz sjeme
6310 Kukuruz silaža
6320 Suncokret
6320 Soja
6320 Repica
6320 Šečerna repa
6320 Ostalo ind.bilje
6330 Rajčica
6330 Paprika
6330 Krumpir
6330 Ostalo povrče
6340 Stočno krm.bilje
6350 Livade i pašnjaci
6360 Rasadnici
6370 Jabuka
6370 Kruška
6370 Višnja
6370  Šljiva
6370 Breskva
6370 Kajsija
6370 Ostalo voće
6380 Grožđe
6390 Ostale kulture
6400 Gotovi proizvodi priložiti specifikaciju (naziv,količina,cijena,ukupna šteta)
6500 Trgovačka roba      priložiti specifikaciju (naziv,količina,cijena,ukupna šteta)

Prilog 6/15
Š-03P0M strana 2        Š-03P0M strana 2

PROCJENA ŠTETA NA OBRTNIM SREDSTVIMA,ZEMLJIŠTU,DUGOGODIŠNJIM NASADIMA,NA ŠUMAMA I DIVLJAČI,NA STOČNOM FONDU,PERADI I RIBI
                    Hektara HRD/ha Šteta 000HRD
0 ZEMLJIŠTE
0100 Poljoprivredno zemljište
0110 Obradivo poljoprivredno zemljište
0120 Ostalo poljoprivredno zemljište
0200 Šumsko zemljište
0300 Građevinsko zemljište
0400 Ostalo zemljište

3 DUGOGODIŠNJI NASADI - uništeni nasadi
3800 Dugogodišnji nasadi
3810 Voćnjak, 6-godišnji rod
3810 Orah, maslina, 8-godišnji rod
3810 Malina, 3-godišnji rod
3810 Qstalo, x-godišnji rod
3820 Vinograd, 4-godišnji rod
3830 Hmeljnici
3840 Vočnjak - troškovi podizanja novog nasada(1)        (1) investicija do stupanja u rod
3840 Orah, maslina - troškovi podizanja novog nasada
3840 Malina - troškovi podizanja novog nasada
3840 Ostalo - troškovi podizanja novog nasada
3840 Vinograd- troškovi podizanja novog nasada

4 ŠUME I DIVLJAČ
4100 Šume
4110 Šume listača
4120 Šume četinjača
4200 Divljač (komada)

                    Komada     HRD/komad        Šteta 000 HRD
5 STOČNI FOND, PERAD I RIBA
5910 Konji, mule, magarci, mazge
5920 Goveda i bivoli
5921 Goveda za priplod
5922 Ostala goveda
5930 Svinje
5931 Svinje za priplod
5932 Ostale svinje
5940 Ovce i koze
5941 Ovce i koze za priplod
5942 Ostale ovce i koze
5950 Perad
5960 Košnice pčela
5970 Riba u tonama


Pomočni obrazac Š-04P0M
PRILOG 6/16
Proracun inairektne štete za fizičke osobe (obrtnici)
koje temeljem Zakona o samostalnom obavljanju privredne djelatnosti osobnim radom obavljaju tu djelatnost (obrtnici) I indirektna šteta za obrtnike proračunava se na slijedeči način:
1. Utvrdi se ukupni prihod obrtnika (UPG) za 1990. godinu prema poreznoj prijavi.
2. Dobit za 1990. godinu izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda.
3. Dobit iz točke 2. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 7 HRD.
4. Utvrdi se ukupni prihod za 1991. godinu.
5. Dobit za 1991. g. izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda u 1991.
6. Doblt iz t. 5. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 11,8 HRD.
7. Razlika dobit u 1990. I 1991 . izražena u DEM predstavlja izgubljenu dobit u 1991. g. (od podatka iz t. 3. odbiti podatak iz t. 6. Ako je razlika negativna bema izgubljene dobiti).
8. Utvrdi se ukupni prihod u 1991. g.
9. Dobit u 1992. g. izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda u 1992.
10. Dobit iz t. 9. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 171 HRD.
11. Razlka obiti u 1992. I 1990. izražena u DEM predstavlja izgubljenu dobit u 1992. (od podatka iz t. 3 odbiti podatak iz t.10. Ako je razllka negativna nema izgubljene dobiti).
12.Za 1993. dopušteno je predvidjeti izgubljenu dobit najviše do vrijednosti koja predstavlja aritmetsku sredinu izmedu izgubljene dobiti u 1991.i1992.
13. Ukupna izgubljena dobit je zbroj izgubljene dobiti u 1991, 1992. i 1993. godini (zbrojiti podatke iz t. 7. i t.11. i pomnožiti s 1,50).
14. Ukupna izgubljena dobit za 1991,1992. i 1993. izražena u DEM pretvara se u HRD po tečaju 1 DEM = 7 HRD i upisuje u obrazac za prijavu štete Š-04.
15. Za 1994. i iduće godine indirektna šteta se ne iskazuje.

Pomoćni obrazac Š-07P0M
PRILOG 6/17

PRORAČUN INDIREKTNE ŠTETE ZA PRAVNE OSOBE

Vlasnik objekta, tvrtka:
Matični broj registra:
Adresa tvrtke :

Prema podacima u zaključnom računu za svaku poslovnu godinu (1990, 1991. i 1992) izračuna se i prikaže:

1. Veličina "A" koju čini bruto dobit uvećana za dugoročne rezervacije
2. Prosječni broj zaposlenih (N1990 ,N 1991, ,N 1990)
3. Veličina A/N, u HRD
4. Veličina A/N iz t. 3. pretvori se u DEM koristeći prosječni tečaj DEM
za 1990. 1 DEM = 7,0 HRD
za 1991. 1 DEM = 20,5
za 1992. 1 DEM = 171,0 HRD

Kalkulativna dobit po godinama i zaposlenom iznosi:
za 1990. (A/N) 1990: 7,0 = X (DEM po zaposlenom)
za 1992. (A/N), 1991: 20,5 = Y (DEM po zaposlenom)
za 1992. (A/N) 1992 : 171,0 = Z (DEM po zaposlenom)

5. Indirektna šteta izražena u DEM iznosi:
u 1991. IŠ1991 = (X - Y) * N1991
u 1992. IŠ1992 = (X - Z) * N1992

6 Ukupna indirektna šteta u 1991. i 1992. godini iznosi
IŠ = IŠ1991 + IŠ1992 (u DEM)

Ovaj se iznos pretvara u HRD množenjem sa 7,00. (Tečaj na dan 31.12.1990). Ukoliko je tvrtka u nekoj godlni poslovala s gubitkom, kao velićina :A" unosi se iznos gubitka s negativnim (minus) predznakom, i vrši proračun prema ovom obrascu.

PRORAČUN INDIREKTNE ŠTETE ZA PRAVNE OSOBE - TABLIČNI RAČUN
                        Stupac
                    S1       S2       S3
Red   Godina:         1990.      1991.      1992.

1. Veličina "A" (HRD)
2. Prosječni broj zaposlenih (N):
3. Podijeli red 1. s redom 2:
4. Tečaj DEM              7,0       20,5      171,0
5. Podijeli red 3. s redom 4.
6. Izračunaj prema redu 5. S1-S2    x x x x x            x x x x x
7. Izračunaj prema redu 5. S1-S3    x x x x x    x x x x x
8. Pomnoži red 6. s redom 2.      x x x x x            x x x x x
9. Pomnoži red 7. s redom 2.      x x x x x    x x x x x
10. Zbroji red 8. i red. 9. - Ukupna indirektna šteta DEM:
11. Pomnoži red 10. sa 7,00 - Ukupna indirektna šteta HRD: