Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 03.06.1993 Pravilnik o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 21. stavak 3. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), Ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi

PRAVILNIK

o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom određuju se kriteriji i postupak davanja ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata (u daljnjem tekstu: ovlaštenje).

II. KRITERIJI ZA DAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 2.

(1) Ovlaštenje se daje za obavljanje kontrole projekata glede:

1) mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija,

2) mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija,

3) mehaničke otpornosti i stabilnosti drvenih konstrukcija,

4) mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja i stabilizacije klizišta,

5) zaštite od buke i vibracija i

6) uštede energije i toplinske zaštite.

Članak 3.

(1) Ovlaštenje se daje diplomiranom inženjeru odgovarajuće struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji se istakao u projektiranju značajnijih građevina i radova u svojstvu projektanta odnosno projektanta voditelja odnosno koji je dao značajniji doprinos tehničkoj struci.

(2) Ovlašteni revident za kontrolu navedenu pod točkom 1. do 4. članka 2. ovog pravilnika može biti samo diplomirani inženjer građevinarstva.

(3) Ovlašteni revident za kontrolu navedenu pod točkom 5. i 6. članka 2. ovog pravilnika može biti diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture.

Članak 4.

(1) Radnim iskustvom, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatra se radno iskustvo stečeno na projektiranju odnosne vrste projekata za kontrolu koje se daje ovlaštenje.

(2) Značajnijim građevinama, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika smatraju se najsloženije građevine glede tehničkih svojstava koja su predmet kontrole.

(3) Značajniji doprinos tehničkoj struci, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatraju se znanstveni ili stručni radovi i aktivnosti kojim je dan stvarni doprinos koji se primjenjuje u projektiranju.

(4) Projektantom odnosno projektantom voditeljem, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatra se i diplomirani inženjer koji je po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o građenju obavljao poslove odgovornog projektanta odnosno voditelja projekta.

III. POSTUPAK DAVANJA OVLAŠTENJA

Stručni odbor za poslove kontrole projekata

Članak 5.

(1) Za obavljanje radnji u postupku davanja odnosno oduzimanja ovlaštenja te praćenja rada na kontroli projekata, ministar graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) osniva Stručni odbor za poslove kontrole projekata (u daljnjem tekstu: Odbor) i imenuje njegove članove.

(2) Odbor ima sedam članova.

(3) Članovi Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja graditeljstva.

(4) Po jednog člana Odbora ministar imenuje na prijedlog Hrvatskog društva građevinskih inženjera i Hrvatskog društva arhitekata.

(5) Kod osnivanja odbora tri člana imenuju se na rok od tri godine a ostali članovi imenuju se na rok od pet godina. Članovi Odbora mogu biti ponovno imenovani.

(6) Članovi odbora između sebe biraju predsjednika.

(7) Administrativno-tehničke poslove Odbora obavlja Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.

Poslovi Odbora

Članak 6.

(1) Odbor obavlja slijedeće poslove:

- daje ministru mišljenje o kandidatu za davanje ovlaštenja,

- daje ministru mišljenje u slučaju produženja ili oduzimanja ovlaštenja,

- obavlja druge poslove po zahtjevu ministra.

Zahtjev za ovlaštenje

Članak 7.

(1) Zahtjev za ovlaštenje kandidat podnosi Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša. Zahtjev za ovlaštenje kandidat podnosi za jednu ili više vrsta kontrola iz članka 2. ovog pravilnika.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se.

1) životopis,

2) detaljan kronološki opis stručnog rada na poslovima projektiranja, nadzora, izvođenja radova i drugim poslovima,

3) popis projekata značajnijih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, na kojima je kandidat radio u svojstvu projektanta ili voditelja projekta,

4) popis radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajniji doprinos tehničkoj struci,

5) diploma (kopija),

6) domovnica (kopija).

(3) Kandidat može zahtjevu priložiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom.

Članak 8.

(1) Odbor u pravilu odlučuje na sjednici većinom glasova prisutnih članova.

(2) Odbor će prema potrebi donijeti pravila o svojem radu.

IV. OVLAŠTENJE

Davanje ovlaštenja

Članak 9.

(1) Po mišljenju Odbora, ministar daje ovlaštenje kandidatu za jednu ili više vrsta kontrole.

(2) Ovlaštenje se daje u pisanom obliku.

(3) Prije dobijanja ovlaštenja kandidat potpisuje izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.

Važenje ovlaštenja

Članak 10.

(1) Ovlaštenje za kontrolu projekata vrijedi pet godina, a na zahtjev revidenta može se produžiti.

(2) Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se podaci o obavljenim kontrolama te o promjenama koje su nastale tijekom važenja ovlaštenja.

Oduzimanje ovlaštenja

Članak 11.

(1) Na temelju mišljenja Odbora, ministar će trajno oduzeti revidentu ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata, u slučaju: - nepostupanja u skladu sa zakonom ili pravilnikom kojim je uređena kontrola projekata, - ako se naknadno ustanovi da podaci temeljem kojih je revident imenovan nisu istiniti.

V. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 12.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-01/93-03/02

Urbroj: 531-03-93-1

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.