Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Odluka o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju lanka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 204. stavka 1. u vezi s člankom 195 stavkom 3 Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1993 godine donijela

ODLUKU

o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

I.

Koeficijenti za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu, određuju se sljedećim vrijednostima:

1. predsjednik HAZU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.50

2. rektor sveučilišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,80

3. ravnatelj: Arhiva Hrvatske, Leksikografskog zavoda, Nacionalne

i Sveučilišne biblioteke i intendant HNK Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50

4 prorektor, dekan fakulteta, ravnatelj instituta . . . . . .. . . . . . . . . . .5,20

5 redovni profesor. znanstveni savjetnik, intendan kazališta HNK Split, Osijek i Rijeka, te ravnatelj ustanove u kulturi od nacionalnoga značenja i direktor fonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50

6. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik . . . . . . . . . . . . . . . .4,00

7 ravnatelj Restauratorskog zavoda Hrvatske, Zavoda za restauraciju umjetnina,

taljnik sveučilišta, ravnatelj zavoda za zaštitu spomenika kulture . . . . . . 3,70

8. docent, viši lektor, znanstveni suradnik, tajnik fakulteta, šef kabineta ministra,

načelnik odjela u ministarstvu ili drugom orgarku središnje državnevlasti . . . . . . . . 3,55

9. ravnatelj osnovne i srednje škole, viši stručni savjetnik, viši upravni savjetnik, viši

savjetnik za AOP, viši inspektor, ravnatelj kazneno-popravne ustanove, viši stručni suradnik

u središnjem upravnsudnom organu, inspektor u organima uprave, , savjetnik konzervator-restaurator,

arhivski, bibliotečni i muzejski savjetnik ,ravnatelj ustanova kulturi, športu i socijalnoj skrbi . . . . . . . 3,30

10. ravnatelj osnovne i srednje škole, đačkoga doma i predškolske ustanove, ustanove u kulturi, športu

i socijalnoj skrbi, profesor savjetnik u srednjoj i osnovnoj školi, stručni savjetnik i specijalist u kulturi i športu,

viši kustos, viši konzervator-restaurator, stručni savjetnik, upravni savjetnik stručni suradnik u srednjem pravosudnom

organu, asistent s doktoratom, viši predavač. . . . 2,90

11. asistent s magisterijem, lektor, viši bibliotekar, predavač,

profesor mentor u osnovnoj i srednjoj školi, mlađi istraživač s magisterijem, rukovoditelji tehničkih i sličnih službi . . 2,60

12. profesor u osnovnoj i srednjoj školi, odgajatelj inastavnik mentor u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj

školi, arhivist, bibliotekar, kustos, konzervator-restaurator, stručni suradnik, sarnostalni upravni referent i stručni suradnik

AOP-a u organima uprave, socijalni djelatnik, defektolog, pedagog i logoped u ustanovi socijalne skrbi, rukovoditelji

tehničkih i sličnih službi. 2.45

13. asislent bez magisterija, mlađi istraživač bez magisterija, asistent, profesor početnik

u osnovnoj i srednjoj školi, učitelj i nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi, djelatnici u državnoj upravi, pravosuđu,

prosvjeti, kulturi, znanosti, tehničkoj kulturi i športu za koje je propisana VSS ili VKV

specijalist, rukovoditelj tehničkih i sličnih službi. . 2.25

I4. odgajatelj, učitelj i nastavnik u predškolskoj ustanovi,

đačkom domu, osnovnoj i srednjoj školi i njegovatelj u ustanovi socijalne skrbi i organizator AOP-a, rukovoditelj

tehničkih i sličnih službi 2.15

15. odgajatelj, učitelj i nastavnik početnik u predškolskoj ustanovi, đačkom domu,

osnovnoj i srednoj školi, njegovatelj u ustanovi socijalne skrbi, viši upravni referent, viši administrativni tajnik,

viši stručni referent, programer AOP-a i ostali djelatnici za koje je propisana viša školska sprema i VKV djelatnici .1.85

16 upravni referent, administrativni referent, administrativni tajnik, tehničar AOP-a i ostali djelatnici za koje je propisana srednja ili KV sprema 1.55

17. djelatnici koji obavljaju poslove i zadatke za koje je propisana III. kategorija u organima uprave, pravosudnim organima i u službi izvršenja krivičnih sankcija, prosvjeti, kulturi, znanosti i drugim djelatnostima . . . . . . 1,40

18. djelatnici koji obavljaju opće i pomoćno-tehnićke poslove kao i poslove za koje je propisana niža i PKV stručna sprema . . 1,15

19. nekvalificirani djelatnici. . . . . . . 1,00

II.

Nadležni ministri posebnim će aktom utvrditi primjenu odgovarajučeg koeficijenta za zvanja koja se pojavljuju u više podtočaka točke I. ove odluke.

III.

Iznos plaće utvrđen u skladu s točkama I. i II. ove odluke, uvećava se za 0,5o/o za svaku godinu rada, a najviše do 20o/o.

IV.

Stuparnjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 42/90 i 8/91), i Odluka o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/91)

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na isplate plaća za mjesec veljaču 1993. godine i daljnje isplate.

Klasa:120-02/93-01/07

Urbroj : 5030104-93-16

Zagreb, 1. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.