Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 40. stavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva u suglasnosti s ministrorn pomorstva. prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja

Članak 1.

Željeznički kolodvori i pomorska, riječna i zrakoplovna pristaništa na kojima se utovaruju, istovaruju i pretovarujupošiljke životinja moraju udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

Članak 2.

Kolodvori i pristaništa iz članka 1. ovog pravilnika moraju imati stalne ili pokretne rampe za utovar i istovar životinja odnosno kontejnere ako se utovar odnosno istovar obavlja dizalicama.

Članak 3.

Stalne rampe su nepokretne i grade se od čvrstog materijala. Stalne rampe moraju biti podešene tako da se životinje mogu neposredno utovariti u željeznički vagon odnosno kamion s jednim ili više podova (katova) odnosno da se mogu istovariti iz tih prijevoznih sredstava.

Članak 4.

Pokretne rampe (mostovi) grade se od čvrstog materijala koji može izdržati težinu najtežih životinja koje se utovaruju odnosno istovaruju. Pokretne rampe moraju biti blagog nagiba i dovoljno dugačke i široke da omogučuju lak i nesmetan ulazak krupnih životinja u prijevozno sredstvo odnosno izlazak životinja iz prijevoznog sredstva. Pokretne rampe moraju imati na uzdužnim stranama dovoljno visoku zaštitnu ogradu koja onemogućava da životinje za vrijeme prelaska preko rampe ispadnu, a na podu - poprećne letve, na prikladnim mjestima, koje olakšavaju da se životinje kreću preko rampe.

Članak 5.

Kontejneri se grade od čvrstog materijala koji može izdržati težinu životinja koje se utovaruju odnosno istovaruju. Kontejneri moraju imati na uzdužnim i poprečnim stranama dovoljno visoku i čvrstu zaštitnu ogradu koja sprečava da životinje za vrijeme utovara odnosno istovara ispadnu. Ako se utovaruju ili istovaruju sitne životinje, kontejneri moraju biti zaštićeni i s gornje strane kako bi se spriječilo iskakanje životinja iz kontejnera za vrijeme utovara ili istovara.

Članak 6.

Stalne i pokretne rampe treba da se nalaze na mjestu prikladnom za utovar i istovar životinja, i to: na željezničkim kolodvorima

- u blizini mjesta utovara, a u pristaništima

- na površini na kojoj se ne križaju putovi utovara i istovara životinja s putovima utovara i istovara robe ili putovima kretanja putnika.

Članak 7.

Na kolodvorima i pristaništima iz članka 1. ovog pravilnika moraju se nalaziti staje ili ograđeni prostor (obor) za privremeni prihvat životinja prije utovara odnosno nakon istovara. Staje i obori moraju biti ograđeni zidom ili drugom prikladnom ogradom i moraju imati nadstrešnicu koja životinje štiti od izravnoga sunčanog svjetla i od atmosferskih oborina. U stajama, na prikladnome mjestu, moraju biti ugrađeni uređaji za vezivanje životinja. Staja odnosno obor na željezničkom kolodvoru mora biti tako velik da u njega može stati onoliko sitnih životinja koliko ih stane u jedan željeznički vagon s dva poda. Na željezničkim kolodvorima na kojima je izgrađena stalna rampa iz članka 3. ovog pravilnika, ta rampa mora biti povezana sa stajom odnosno oborom. Pod staje odnosno obora mora biti betoniran ili prevučen betonskom glazurom ili napravljen od nekoga·drugoga nepropusnog materijala i imati slivnik koji je pokriven željeznom rešetkom kroz koju ne mogu propasti noge životinja. Od istog materijala mora biti izgrađen i pristup od obora do željezničkog vagona (stalna rampa). Na kolodvorima i pristaništima ako se životinje utovaruju u željezničke vagone odnosno u brod izravno iz cestovnoga prijevoznog sredstva odnosno ako se istovaruju izravno iz vagona ili broda u cestovno prijevozno sredstvo i ako se ne zadržavaju na prostoru željeznićkog kolodvora odnosno pristaništa, nije potrebna izgradnja staja i obora.

Članak 8.

U blizini staje ili obora odnosno rampe mora se nalaziti voda za napajanje životinja i pranje staja, obora i rampe.

Članak 9.

U blizini staje ili obora odnosno rampe moraju se nalaziti gnojište, kante ili druge naprave za smještaj gnoja i drugih otpadaka životinjskog podrijetla Gnojište mora biti izgrađeno od nepropusilog materijala i mora biti pokriveno. Na kolodvorima i pristaništima u kojima nije veliki opseg utovara i istovara životinja, gnoj i drugi otpaci životinjskog podrijetla mogu se zatrpati na za to određenom mjestu.

Članak 10.

Rampe (stalne i pokretne), kontejneri, obori i staje, pribor i oprema koji služe za utovar odnosno istovar životinja moraju biti čisti i ispravni. Staje i obori moraju se čistiti i dezinficirati nakon svakog pražnjenja, a rampe, kontejneri i putovi kojima su se kretale životinje - nakon svakog utovara odnosno istovara životinja. Čišćenje i dezinfekcija obavljaju se sredstvima i na način propisan Pravilnikom o naćinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar ("Narodne novine", br. 7/92).

Čianak 11.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja ("Službeni list SFRJ", br. 6/88 i "Narodne novine", br. 52/91). Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1/92-I/1003

Urbroj : 525-06-93-1

Zagreb, 21. svibnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.