Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-196/1992. od 5. svibnja1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 5. svibnja 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1.Odbacuje se prijedlog ing. Ivana Peića iz Novske za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 204. Općih uvjeta za vršenje PTT usluga. koje je utvrdio Upravni odbor Hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća 22. listopada 1991. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Člankom 204. Općih uvjeta za vršenje PTT usluga (dalje Opći uvjeti) određeno je da telefonski pretplatnici plačaju, osim cijene za telefonske usluge i određen iznos pretplate i to mjesečno unaprijed. Telefonska pretplata je iznos koji se od telefonskih pretplatnika naplaćuje kao naknada za stavljanje telefonskih sredstava na raspolaganje telefonskim pretplatnicima, bez obzira da li ih upotrebljavaju ili ne. Ing. Ivan Peić smatra da je navedena odredba nesuglasna Zakonu o obveznim odnosima, te da proizlazi iz monopolskog položaja Hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (dalje HPT). HPT u svom odgovoru na prijedlog iznosi stajalište prema kojem Opći uvjeti nisu propis, već su to uvjeti, koji su sastavni dio ugovora između HPT i telefonskog pretplatnika, pa ne podliježu ustavnosudskoj kontroli. Ustavni sud Republike Hrvatske je ocijenio da nije nadležan postupati po prijedlogu. Pri tome je polazio od odredbe članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj je Ustavni sud nadležan ocjenjivati suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom. U konkretnom slučaju, međutim, prema mišljenju ovog Suda, osporeni akt nema osobine drugog propisa iz članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske i to iz ovih razloga: Opći uvjeti, čiji članak 204. je osporen doneseni su još 1988. godine u obliku samoupravnog sporazuma. zaključenog između ondašnjih radnih organizacija PTT, a donošenjem odluke Upravnog odbora HPT 22. listopada 1991. godine o preuzimanju, Opći uvjeti su utvrđeni kao interni akt HPT-a. Opći uvjeti razrađuju uvjete za vršenje PTT usluga, uvjete pod kojima će HPT vršiti pojedine vrste usluga, postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza HPT i telefonskog pretplatnika, a u svezi s pružanjem odnosno korištenjem tih usluga. Po svom sadržaju Opći uvjeti su, utvrđujući odnose između HPT i pretplatnika. sastavni dio njihovog ugovornog odnosa o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Na zaključak da su Opći uvjeti sastavni dio ugovora, pored činjenice što su interni akti poduzeća i pored njihovog sadržaja, upućuje i članak 2. Zakona o PTT uslugama, koji je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hzvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/1991). Prema ovoj zakonskoj odredbi PTT usluge se obavljaju na temelju ugovora. a ugovorne odredbe su uvjetovane i odredbama Općih uvjeta. Budući da Opći uvjeti nemaju pravnu narav drugog propisa iz članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske, već je njihova primjena prepuštena dispoziciji stranaka (članak 142. Zakona o obveznim odnosima. koji je preuzet i primjenjuje se kao Zakon Republike Hrvatske, temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", broj 53/1991), koje ih potpisivanjem ugovora prihvaćaju, Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da ih ocjenjuje. Iz ovih razloga, a primjenom Članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, prijedlog je zbog nenadležnosti odbačen. Odluka o objavljivanju zasnovana je na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj : U-II-196/ 1992.

Zagreb, 5. svibnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.