Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-III-304/ 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, rješavajući o ustavnoj tužbi K. R. iz B. kraj N. na sjednici održanoj dana 18. svibnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

K. R. je 12. listopada 1992. godine pravodobno podnijela ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske u kojoj navodi da je rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Klasa br. UP/II-944-11/91-01/0020 Ur. br. 524-05-04/1-91-2 od 15. listopada 1991. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-1563/92 od 9. srpnja 1992. povrijeđeno njeno "materijalno pravo a time i sloboda". Povredu prava tužiteljica nalazi u odbijanju nadležnog organa uprave da joj se u skladu s parcelacionim elaboratom prizna pravo na dodjelu još dva gradilišta, i to kao prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta na temelju Zakona o građevinskom zemljištu. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske odbijena je njena tužba kojom je ustala protiv citiranog rješenja. Iz sadržaja spisa i presude Upravnog suda Republike Hrvatske proizlazi da je rješenjem Komisije za građevinsko zemljište Skupštine općine N. od 8. svibnja 1989. deposedirana nekretnina k.č. 1364/2 k.o. N. Parcelacionim elaboratom nekretnina je parcelirana na više čestica, time da je pravo korištenja stekla Općina N. Tužiteljici je priznato prvenstveno pravo korištenja zemljišta na katastarskoj čestici broj 1364/5, površine 220 čhv, dok je prvostepeni organ zaključkom obustavio postupak, na temelju utvrđenja da tužiteljica ne može ostvariti pravo prvenstvenog korištenja na ioš dvije čestice jer je površina bivše vlasnice (tužiteljice) manja od 80o/o površine novoformiranih parcela. Ministarstvo pravosuđa i uprave odbilo je izjavljenu žalbu protiv ovog zaključka, te je tužiteljica pokrenula upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske koji je tužbu odbio. U obrazloženju presude Upravnog suda navedeno je da je prvostepeni organ pogriješio kad je obustavio postupak (trebalo je rješenjem odbiti zahtjev stranke) no obrazloženjem se sasvim odredeno ukazuje na činjenicu da je u skladu sa zahtjevom tužiteljice postupak vođen u pravcu utvrđenja da li je ona ostvarila pravo prvenstvenog korištenja na još dvije parcele, a ne o ostvarivanju prava koje regulira odredba članka 4a, odnosno članka 60. Zakona o građevinskom zemljištu. Ostvarivanje prava iz članka 4a. i članka 60. cit. Zakona ovisi o određenim činjenicama. o čemu je obrazloženjem osporenog rješenja i presudom Upravnog suda i dana uputa tužiteljici.

Ustavna tužba nije osnovana.

O zahtjevu tužiteljice za priznavanje prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta meritorno je rješavao nadležni organ uprave, i u upravnom sporu Upravni sud Republike Hrvatske. Iz predmeta zahtjeva proizlazi da je odlučeno na temelju zakona, dakle u skladu s načelom i jamstvom utvrđenim člankom 18. Ustava Republike Hrvatske. Iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da tužiteljica u osnovi smatra da je i u upravnom postupku i u upravnom sporu pogrešno primijenjeno materijalno pravo, pa izvodi zaključak o povredi ustavnih prava u smislu članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju nadležna tijela uprave kao ni Upravni sud Republike Hrvatske nisu povrijedili ustavna prava i slobode tužiteljice, jer je ona u zaštiti pretpostavljenog osobnog prava koristila dopuštena pravna sredstva te je i donesena konačna odluka. Tužiteljica nastupa u ostvarivanju svojih temeljnih prava u skladu s načelom iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske, u položaju slobodnog građanina pred zakonom jednakog ostalima Iako je ustavna tužba usmjerena na zaštitu ustavnih prava i sloboda u smislu članka 14. Ustava Republike Hrvatske, tužiteljica i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske traži ostvarenje upravo prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta, a ne prava vlasništva. Prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta nije ustavno pravo. Tužiteljica je obrazloženjem presude Upravnog suda Republike Hrvatske i upućena na okolnosti pod kojima može ostvariti svoja prava (a posebno pravo vlasništva) u skladu s odredbom članka 4a. Zakona o građevinskom zemljištu. Iz prethodno navedenoga proizlazi da u opisanim postupcima nije povrijedeno ni eventualno pravo vlasništva tužiteljice čime se ustavna tužba ukazuje neosnovanom. Rješenje o objavljivanju odluke zasniva se na odredbi članka 2o. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci.

Broj: U-III-304/ 1992.

Zagreb, 18. svibnja 1983.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.