Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 18. svibnja 1993. godine donio je

RJEŠENJE

1. Obustavlja se postupak po prijedlogu Skupštine Mjesne zajednice Posedarje za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Općine Zadar o stavljanju van snage Odluke o donošenju PUP-a zone "lvandić - Svrdlac" kod Posedarja ("Službeni vjesnik" općine Benkovac. Biograd n/m, Obrovac i Zadar, broj 10/90).

2. Ne prihvaća se prijedlog Građevinskog poduzeća "Gortan" iz Zagreba za pokretanje postupka radi ocjene ustavnosti i zakonitosti odluke navedene u točki 1. rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Skupština općine Zadar donijela je odluku navedenu u točki 1 rješenja na zahtjev građana Mjesne zajednice Posedarje i to na sjednici održanoj 16. svibnja 1990. godine, kako to proizlazi iz izvoda zapisnika navedene Skupštinske sjednice općine Zadar.

Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene odluke podnijela je najprije Mjesna zajednica Posedarje temeljem zaključka svoje skupštine od 25. svibnja 1990 godine.

U toku postupka Mjesna zajednica Posedarje podneskom broj 26/90 od 10. prosinca 1990. godine povukla je svoj prijedlog za ocjenu sporne odluke.

Sud je, stoga, obustavio postupak po prijedlogu Mjesne zajednice Posedarje.

Građevno poduzeće "Gortan" iz Zagreba u prijedlogu za pokretanje postupka radi ocjene ustavnosti i zakonitosti ošporene odluke ističe da je to poduzeće potencijalni investitor predmetnog projekta pa predlaže da Sud nastavi postupak i nakon provedenog postupka donese odluku u skladu sa zakonom.

Sud nije prihvatio prijedlog Građevinskog poduzeća "Gortan" iz Zagreba.

U vrijeme donošenja osporene Odluke, prava i obveze mjesne zajednice u postupku donošenja provedbenih urbanističkih planova regulirao je Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86, 18/89, 47/89, 34/91 i 61/91), Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92) odredbom članka 89. utvrdio je da danom stupanja na snagu toga zakona prestaje važiti Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", broj 19/83). U međuvremenu je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o prostornom uređenju u ratom zahvačenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/92). Prema odredbama članka 19. Uredbe. danom stupanja na snagu uredbe, na područjima iz članka 1. Uredbe, pa i na području Općine Zadar prestaje se primjenjivati Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora.

Odredbom članka 2. Uredbe propisano je da, na područjima zahvaćenim ratom, skupština.općine odnosno povjerenik vlade, donose odluku o prostornom uređenju općine, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša. Tom odlukom uređuje se (članak 3) između ostalog i postupak i način donošenja te postupak izmjena i dopuna prostornih planova. Budući je ovom uredbom propisan način donošenja, te izmjene i dopune urbanističkih planova na ratnom podrućčju to više nije moguće na tom području donositi i mijenjati urbanističke planove na način propisan Zakonom. Iz ovih razloga Sud nije prihvatio prijedlog.

Odluka o objavljivanju ovoga rješenja temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Hepublike Hrvatske.

Broj: U-I-171 /1990.

Zagreb, 18. svibnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.