Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o dopuni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 61/92), članka 29. i 67 pod 6) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 26. svibnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

I.

U Odluci o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 73/92), iza točke IV. dodaju se nove točke IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf. i IVg, koje glase: "IVa. Na zahtjev ovlaštene banke, Narodna banka Hrvatske odobrava banci avans za otkup efektivnog stranog novca i čekova od domaćih i stranih fizičkih osoba po mjenjačkom poslovanju. IVb. Avans iz prethodne točke Narodna banka Hrvatske odobrava u visini jedne četvrtine od obveze po točki I. pod 1) ove Odluke u proteklom mjesecu i porasta predviđene obveze u tekućem mjesecu. Ukoliko u prvoj polovici tekućeg mjeseca porast obveze bude veći od predviđenog, adekvatno tome povećava se avans u drugoj polovici tekućeg mjeseca. Na svotu korištenog avansa banka plaća Narodnoj banci Hrvatske kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske .Kamate se obraćunavaju mjesečno unazad a naplaćuju se do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. IVc. Ovlaštena banka vraća avans sukladno smanjenju obveze prodaje deviza Narodnoj banci Hrvatske po točki I. pod 1) ove Odluke. IV d. Isplata avansa banci obavit će se u roku od tri radna dana od prijema izvještaja iz točke IV. ove Odluke, a vraćanje avansa Narodnoj banci Hrvatske obavit će se u roku od tri radna dana po isteku izvještajnog razdoblja iz točke IV. ove Odluke. IVe. Narodna banka Hrvatske sklapa ugovor s ovlaštenom bankom o odobravanju odnosno korištenju sredstava na ime avansa iz točke IVb. i IVd. ove Odluke. IVf. Ovlaštena banka dužna je u roku od dva radna dana od dana dobivanja avansa iz točke IVd. ove Odluke, ugovornom mjenjaču na njegov zahtjev odobriti avans za kupnju stranih sredstava plaćanja. IVg. Narodna banka Hrvatske kontrolira namjensku upotrebu avansa."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 137/93

Zagreb, 26. svibnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.