Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20 svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

I.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93 i 29/93) u točki IX. 5tavka 2. mijenja se i glasi: "Praćenje izvršenja rada u primarnoj zđravstvenoj zaštiti vodi se na propisanim tiskanicama prema vremenskim i kadrovskim normativima iskazanih brojem bodova iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka." Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Mjesečna naknada po pojedinim liječničkim timovima ne može prelaziti ugovoreni iznos utvrđen sukladno odredbi stavke 1. ove točke".

II.

U točki XVII. u stavci 4. iza riječi: "ispostavlja", dodaje se riječ "najmanje".

III.

U točki XVIII. u stavci 4. iza riječi: "ispostavlja", dodaje se riječ "najmanje".

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/54

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.