Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavke 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine",broj 12/91- pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93) u točki XVI. iza točke 12. dodaje se nova točka 12 a) koja glasi: "12. a) Osiguranici - korisnici naknade za socijalni minimum i članovi njihovih obitelji ako su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji."

II.

U točki XVII. u točki 2. a) na kraju rečenice dodaju se riječi: "te u svezi s liječenjem od malignih bolesti i šećerne bolesti i komplikacija u svezi tih bolesti."

III.

U točki XXI. stavci 1. iza broja "10" umjesto slova "i" upisuje se zarez, a iza broja "13" dodaju se riječi "i 14." Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Osiguranici kojl su prema odredbi točke 12. a) točke XVI. ove odluke oslobođeni od plaćanja učešća, oslobodeni su od plaćanja učešća za sve vrijeme dok vrijedi ovjera socijalne iskaznice izdane sukladno Pravilniku o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice ("Narodne novine" broj 21/93), što dokazuju predočenjem navedene socijalne iskaznice." U stavci 3. umjesto broja "2" upisuje se broj "3". Dosadašnje stavke 2. i 3. postaju stavke 3. i 4.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 025-04/93-01 /56

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.