Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 239 stavke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenorn osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92), te članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20 svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

I.

Ovom odlukom propisuju se ze pojedine obveznike plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, osnovice osiguranja koje služe za obračun i plaćanje doprinosa za to osiguranje, te visina doprinosa iskazana u postotku od propisane osnovice osiguranja.

II.

Obveznici uplaćivanja sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, dužni su doprinos propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92 - u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom odlukom, uplatiti na prolazni račun koji se vodi kod organizacije zakonom ovlaštene za obavljanje platnog prometa, u korist nadležne ispostave Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske.

III.

Doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se od osnovice osiguranja koja ne može biti manja od iznosa minimalne plaće propisane Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo ("Narodne novine" broj 47/92 - u daljnjem tekstu: minimalna plaća).

IV.

Osiguranici koji osobnim radom samostalno obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost, doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju na način i u visini propisanoj Zakonom i ovom odlukom.

V.

Osiguranicima iz točke IV. ove odluke, koji plaćaju porez na dobit, osnovica za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje je plaća koja ne može biti manja od iznosa najniže osnovne plaće propisane Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: najniža osnovna plaća) vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećane za pripadajući koeficijent stupnja stručnog obrazovanja iz točke VI. ove odluke.

Doprinos za zdravstveno osiguranje, iz stavke 1. ove točke, plaća se po stopama propisanim Zakonom za poduzeća i druge pravne osobe i radnike uposlene u tim poduzećima i kod drugih pravnih osoba.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz ove točke, dospijeva i uplaćuje se na dan isplate plaće, a najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

VI.

Osiguranici iz točke IV. ove odluke, koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu, kao i drugi osiguranici koji osobnim radom samostalno obavljaju neprivrednu djelatnost, a nisu obuhvaćeni točkom V. ove odluke, doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju od osnovice osiguranja koja ne može biti manja od iznosa koji se određuje u zavisnosti od iznosa najniže osnovne plaće, vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, te stručne spreme izražene koeficijentom:

_______________________________________________
Stupanj stručnog obrazovanja      Koeficijent
_______________________________________________
1. nekvalificirani djelatnik (NKV)       1
2. priučeni djelatnik (PKV) i niže stručno
obrazovanje                   1,20
3. kvalificirani djelatnici (KV)        1,40
4. srednje stručno obrazovanje (SSS)      1,60
5. visokokvalificirani djelatnici (VKV) 1,85
6. više stručno obrazovanje (VŠS)        2,10
7. visoko stručno obrazovanje (VSS)   2,20
8. visoko stručno obrazovanje - magistar    2,60
9. visoko stručno obrazovanje - dr.
specijalist                   2,80
10 .visoko stručno obrazovanje - dr.sci.    3,20
______________________________________________

Osiguranici iz stavke 1. ove točke, mogu izabrati i višu osnovicu osiguranja od one u koju su razvrstani, s tim da ta osnovica ne može biti viša od osmerostrukog iznosa najniže osnovne plaće za mjesec za koji se plaća doprinos.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz ove točke, plaća se po stopi od 20%, odnosno po stopi propisanoj Zakonom, a preračunatoj u neto stopu, utvrđenoj od nadležnog organa uprave prihoda prema sjedištu, odnosno prebivalištu obveznika uplate doprinosa.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz ove točke dospijeva i uplaćuje se do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec.

VII.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranike uposlene kod osoba koje osobnim radom samostalno obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost, te kod drugih fizičkih osoba, obračunavaju i plaćaju te osobe po stopi od 10% na bruto plaće i po stopi od 10% iz bruto plaće, ako ovom odlukom nije drukčije propisano.

Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje, prema stavci 1. ove točke, ne može biti manja od iznosa utvrđenih na osnovi osnovica osiguranja propisanih stavkom 1. točke VI. ove odluke.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz ove točke dospijeva i uplaćuje se na dan isplate plaće, a najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

VIII.

Osiguranici iz točke IV. ove odluke koji su privremeno odjavili poslovanje radnje, osim u slučaju odjave zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju sukladno točki IV. ove odluke, a prema osnovici koju čini iznos minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos.

IX.

Doprinos za zdravstveno osiguranje državljana Republike Hrvatske, koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske i stranaca koji imaju boravak na osnovi odobrenog trajnog nastanjenja na području Republike Hrvatske, a primaju mirovinu ili invalidninu isključivo od inozemnih nositelja osiguranja, plaćaju u visini od 20% iznosa najniže osnovne plaće vrijedeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije određeno.

Doprinos iz stavke 1. ove točke dospijeva prvog u mjesecu za tekući mjesec.

X.

Doprinos za zdravstveno osiguranje osiguranika prijavljenih kod područnih službi Republičkog zavoda za zapošljavanje, plaća se u visini od 20% na osnovicu koju čini iznos najniže osnovne plaće, vrijedeće za odnosni mjesec, za svaku prijavljenu osobu - nositelja osiguranja.

Doprinos iz ovog članka dospijeva na naplatu 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

XI.

Osiguranici koji obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi od 10% od osnovice osiguranja, a koja iznosi:

a) za svećenike, u visini trostrukog iznosa minimalne plaće vrijedeće za odnosni mjesec,

b) za druge osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove, u visini dvostrukog iznosa minimalne plaće vrijedeće za odnosni mjesec.

Osiguranici iz stavke 1. ove točke koji prema crkveno-vjerskim odredbama žive u celibatu, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi od 5% od osnovice iz te stavke.

XII.

Ako tijekom osiguranja, kod osiguranika iz točke V., VI. i VII. ove odluke, nastane promjena u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana slijedećeg mjeseca, nakon mjeseca u kojem je nastala promjena.

XIII.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za osigurane osobe koje su:

1. prekinule rad zbog toga što ih je organizacija ili druga pravna osoba uputila na obrazovanje, stručno usavršavanje ili postdiplomski studij,

2. upućene od orgaclizacije ili druge pravne osobe u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje,

3. rješenjem, odnosno odlukom organizacije ili druge pravne osobe ostvarile pravo na neplaćeni dopust, plaća ta organizacija, odnosno druga pravna osoba po stopi od 20% od osnovice koju čini dvostruki iznos najniže osnovne plaće, vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos.

4. osigurane osobe koje je organizacija, odnosno druga pravna osoba, uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu organizaciju poradi stručnog osposobijavanja, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća organizacija, odnosno druga pravna osoba, u visini od 20% od osnovice koju čini stipendija.

Doprinosi iz ove točke dospijevaju i uplaćuju se kada i doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika uposlenih u toj organizaciji, odnosno pravnoj osobi.

XIV.

Osiguranici - državljani Repkrblike Hrvatske, koji su na području Republike Hrvatske uposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava i u osobnoj službi stranih državljana, doprinos za zdravstveno osiguranje obračun- avaju i plaćaju po stopi i osnovici osiguranja propisanoj točkom VI. ove odluke.

Iznimno od stavke 1. ove točke, kada je plaća ugovorena u iznosu koji je veći od osnovice iz točke VI. ove odluke, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se i plaća sukladno odredbi točke VII. ove odluke.

XV.

Osiguranici uposleni u inozemstvu, ako za to vrijeme nisu obvezatno osigurani kod inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja, doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju po stopi od 30% od osnovice koju čini trostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos.

Doprinos iz stavke 1. ove odluke dospijeva prvog u mjesecu za tekući mjesec.

XVI.

Za osiguranika upućenog na rad u inozemstvo, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća organizacija ili druga pravna osoba koja ga je uputila na rad u inozemstvo. Navedeni doprinos plaća se od osnovice koju čini pripadajuća plaća za mjesec za koji se plaća doprinos, utvrđena sukladno Općem kolektivnom ugovoru i općem aktu organizacije, kao da osiguranik radi u zemlji.

Obračun i plaćanje doprinosa iz stavke 1. ove točke, organizacija, odnosno druga pravna osoba obavlja prema stopi i na način koji je propisan za uposlene u toj organizaciji.

XVII.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za pomorce-državljane Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, uposlene u inozemstvu (rad na stranom brodu), ako za to vrijeme nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem kod inozemnog nositelja osiguranja, obračunava se i plaća suleladno odredbi točke XV. ove odluke.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za pomorce-državljane Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, upućene na rad u inozemstvo od strane domaćeg brodara (rad na domaćem brodu) obračunava se i plaća sukladno odreddbi točke XVI. ove odluke.

XVIII.

Osiguranici uposleni u inozemstvu, i pomorci iz točke XVII. ove odluke čiji članovi uže obitelji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem kod inozemnog nositelja osiguranja, dužni su za svakog člana obitelji platiti mjesečno iznos doprinosa u visini Od 20%, od minimalne plaće vrijedeće za odnosni mjesec.

Doprinos iz ove točke dospijeva prvog u mjesecu za tekući mjesec.

XIX.

Za osigurane osobe koje se u slučajevima predviđenim Zakonom i ovom točkom nalaze u inozemstvu, bez obzira na trajanje i svrhu boravka, plaća se poseban doprinos za zdravstveno osiguranje:

1. za osigurane djelatnike uposlene u inozemstvu (članak 54. stavka 1. točka 1. i 7. Zakona) u visini od 20% od osnovice za obračunavanje redovnog doprinosa,

2. za osigurane osobe upućene u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 54. stavka 6. točka 3. Zakona) u visini od 15% od osnovice za obračunavanje redovnog doprinosa, odnosno za učenike i studente u visini od 15% od minimalne plaće, vrijedeće za odnosni mjesec, mjesečno za svakog učenika, odnosno studenta,

3. za učenike, odnosno studente koji se na školovanju u inozemstvu nalaze prema osobnom opredjeljenju, u visini od 15%od minimalne plaće vrijedeće za odnosni mjesec,

4 za svaku drugu osiguranu osobu koja se u inozemstvu nalazi po privatnom poslu, u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za odnosni mjesec.

Poseban doprinos iz prethodne stavke, ako zakonom nije drukčije propisano, obračunava i plaća, u slučaju iz točke 2 stavke 1. ove točke, Ministarstvo kulture i prosvjete, a u slučajevima iz točke 3. i 4. iste stavke, sama osigurana osoba.

Poseban doprinos iz stavke 1. ove točke dospijeva 1-og u mjesecu za tekući mjesec, osim doprinosa za osiguranike iz točke 1. stavke 1. ove točke (članak 54. stavka 1. točka 1. Zakona) koji dospijeva i uplaćuje se kada i doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika uposlenih u toj organizaciji, odnosno drugoj Pravnoj osobi.

XX.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu utvrđuje se:

1.za osobe iz članka 70. Zakona:

- za učenike srednjih škola i redovne studente kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava kao članovima obitelji, te za članove njihove uže obitelji u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

2.za osobe iz članaka 71. Zakona ,ako nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi:

-za osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima, ako na tim radovima rade najmanje 6 sati dnevno u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

- za osobe na službi u domobranstvu,civilnoj zaštiti,na obuci za obranu i zaštitu, na izvršavanju drugih zakonom utvrđenih obveza, u svezi s obranom, te pripadnici dobrovoljnih omladinskih jedinica obrane, u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

- za osobe koje se pri obavljanju dužnosti prema propisima od požara, ili kao članovi vatrogasnih društava za vrijeme stručnog osposobljavanja ili prilikom sudjelovanja u gašenju požara, povrijede ili obole u svezi s obavljanjem navedenih dužnosti, u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Doprinos iz stavke 1. ove točke dospijeva posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

XXI.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu za slučaj nesreće na poslu i oboljenja od profesionalne bolesti, za osobe iz članka 72. točka 1. - 4. Zakona, utvrđuje se:

1. za učenike organizacija srednjeg obrazovanja i redovne studente organizacija visokog obrazovanja, kad obavlja praktičan rad u svezi s nastavom,

2. za osobe na službi u domobranstvu, civilnoj zaštiti, na obuci za obranu i zaštitu, na izvršavanju drugih zakonom utvrđenih obveza u svezi s narodnom obranom, za pripadnike dobrovoljnih omladinskih jedinica narodne obrane,

3.za osobe koje kao sudionici u određenim radnim akcijama sudjeluju u spašavanju i obrani od elementarnih nepogoda i nesreća, ili u obnašanju određenih javnih funkrija i dužnosti, ako su prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju za vrijeme takve aktivnosti osigurane za slučaj invalidnosti prouzročene nesrećom na poslu,

4. za osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima ako na tim radovima rade najmanje 6 sati dnevno,

u visini od 5% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Doprinos iz stavke 1. ove točke obračunava i plaća za:

- osobe iz točke 1. - organizacija srednjeg i visokog obrazovanja,

- osobe iz točke 2. - poduzeće i druge pravne osobe, odnosno organi koji su organizirali službu, odnosno obuku ili pozvali na izvršenje obveze,

- osobe iz točke 3. - poduzeće i druge pravne osobe kcije su organizirale akciju,

- osobe iz točke 4. - investitor, odnosno poduzeće i druga pravna osoba koja ih je uputila na organizirane javne radove.

Doprinos iz stavke 1. ove točke dospijeva posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a plaća se za vrijeme trajanja osiguranih slučajeva iz ove točke.

XXII.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu za slučaj nesreće na poslu ili oboljenja od profesionalnih bolesti, utvrđuje se:

1. za osobe koje na osnovi ugovora o radu obavljaju privremene i povremene poslove u visini od 15% od najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi,

2. za osobe na praktičnom radu koje za vrijeme trajanja tog rada nisu zasnovale radni odnos (volonterski rad), u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Obračun i plaćanje doprinosa iz stavke 1. ove točke organizacija, odnosno druga pravna osoba, obavlja na način i u roku propisanom za uposlene u toj organizaciji.

XXIII.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu za osobe kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (članak 73. stavka 1. i 3. Zakona) utvrđuje se u visini od 15% od minimalne plaće, vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Kada se doprinos plaća za mjesece prije mjeseca u kojem se utvrduje pravo na osiguranje, zbog nastalog prekida u stažu osiguranja (prethodni staž - za osobe iz članka 73. stavke 3. Zakona), osnovicu za obračun doprinosa čini iznos minimalne plaće vrijedeće za mjesec u kojem se utvrđuje pravo na osiguranje.

Doprinos iz stavke 1. ove točke dospijeva:

- za osobe iz članka 73. stavke 1. Zakona, 20-og u mjesecu za prethodni mjesec,

- za osobe iz članka 73. stavke 3. Zakona, 1-og u mjesecu za tekući mjesec.

Obveza plaćanja doprinosa, prema odredbama ove točke, traje sve do dana stjecanja svojstva osiguranika po nekoj drugoj osnovi, odnosno do promjene činjenica koje su bile uvjet za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje, a za osigurane osobe koje same plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje (članak 73. stavka 3. Zakona) i do ispunjenja uvjeta propisanlh odlukom općinskog odnosno gradskog vijeća i skupštine grada Zagreba kojom se utvrđuje da osoba nije sposobna za rad i privređivanje i da nema dovoljno sredstava za izdržavanje.

XXIV.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu stranaca koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj (članak 1. -3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Hrvatskoj - "Narodne novine" broj 18/78), utvrđuje se u visini od 15% od minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu stranaca koji imaju boravak na osnovi odobrenog trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, a nemaju zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi, plaća se sukladno odredbi točke XXIII. ove odluke.

Doprinos iz ove točke dospijeva 1-og u mjesecu za tekući mjesec.

XXV.

Ako obveznici uplate doprinosa trebaju uplatiti doprinos za vrijeme kraće od mjesec dana, doprinos se određuje tako da se za svaki kalendarski dan uzima 1/30 mjesečnog doprinosa, utvrđenog za te osobe neovisno od radnih sati provedenih na radu tijekom dana.

XXVI.

Osiguranici iz točke V., VII. i XIV. ove odluke, dužni su u roku od 7 dana po isteku mjeseca za koji se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, nadležnoj ispostavi Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, dostaviti ovjerovljenu kopiju isplatne liste, u kojoj su iskazane obračunske plaće i doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Kopiju isplatne liste, iz stavke 1. ove točke, ovjerava općinska uprava prihoda prilikom primitka isplatne liste, sukladno odredbama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine" broj 55/90)

XXVII.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu dospijeva za naplatu 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, ako Zakonom, odnosno ovom odlukom nije drukčije utvrđeno.

XXVIII.

Danom primjene ove odluke prestaje vrijediti Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 32/92 i 49/92).

XXIX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od prvog dana slijedećeg mjeseca.

Klasa : 025-04/93-01 /52

Urbroj. 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.