Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 28.05.1993 Odluka o osnivanju Direkcije za javne investicije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 1993. donijela

ODLUKU

o osnivanju Direkcije za javne investicije

Članak 1.

Osniva se Direkcija za javne investicije (u daljnjem tekstu: Direkcija), sa zadatkom da:

- usklađuje rad javnih poduzeća, te drugih poduzeća i ustanova u državnom vlasništvu, kada kao suinvestitori grade ili rekonstruiraju objekte značajne za Republiku, a ista Direkcija može ugovorom ovih poduzeća i ustanova biti određena za nositelja investicije:

- kao investitor izgrađuje ili rekonstruira objekte značajne za Republiku kada su u tu svrhu Direkciji osigurana i doznačena investicijska sredstva;

- kao investitor izgrađuje ili rekonstruira objekte značajne za Republiku kada je tako, bez obzira na alokaciju investicijskih sredstava, određeno zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske. Direkcija obavlja i druge djelatnosti određene Statutom. Djelatnosti Direkcije pobliže se određuju Statutom kojega donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

Direkcija je pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske. Sredstva za osnivanje i početak rada Direkcije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Visina sredstava iz stavka 2. ovog članka iznosi 1.000.000 HRD. Direkcija posluje pod tvrtkom "Direkcija za javne investicije" d.o.o. Sjedište Direkcije je u Zagrebu.

Članak 3.

Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju objekata značajnih za Republiku Hrvatsku osiguravaju se Direkciji:

- iz državnog proračuna;

- iz sredstava javnih poduzeća i drugih poduzeća, te ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, kad je to određeno zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske odnosno ugovorom koji zaključi javno poduzeće;

- iz drugih izvora sredstava, u skladu sa zakonima i drugim propisima;

- iz kredita. Direkcija može izdavati obveznice u svoje ime i za svoj račun.

Članak 4.

Sredstva koja se osiguravaju i doznačuju Direkciji vode se na posebnom računu, time da se za svaku investiciju može osnovati račun posebne namjene.

Članak 5.

Direkcijom upravlja Vlada Republike Hrvatske. U upravljanju Direkcijom Vlada Republike Hrvatske ima ovlasti koje u društvu s ograničenom odgovornošću imaju skupština i upravni odbor.

Članak 6.

Direkciju predstavlja i zastupa i poslove Direkcije vodi direktor Direkcije, kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Direktor Direkcije ima rang ministra u Vladi Republike Hrvatske i ima pravo sudjelovati u radu Vlade Republike Hrvatske, bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Direkcija će početi radom danom upisa u sudski registar.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom ohjave u "Narodnim novinama".

Klasa: 404-01/93-01/01

Urbroj : 5030112-93-2

Zagreb, 27. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.