Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 28.05.1993 Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91, 26/93 i 43/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak za ostvarivanje prava na regres dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: regres) propisan u članku 11. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Zakon) te način obračuna regresa i vođenje evidencije o regresu.

Članak 2.

Korisnici prava na regres (u daljnjem tekstu: korisnici regresa) iz članka 2. Zakona, radi ostvarivanja svojeg prava podnose zahtjev za isplatu regresa (u daljnjem tekstu: zahtjev za regres) jedinici Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) kod koje se vodi njihov žiro-račun, a korisnici regresa koji nemaju žiro-račun kod Zavoda - jedinice Zavoda prema svojem prebivalištu odnosno sjedištu (u daljnjem tekstu: nadležna jedinica Zavoda).

Članak 3.

Uz zahtjev za regres, korisnik prilaže:

1. Ugovor o otkupu vrijednosnih papira (pravne i fizičke osobe) ili ugovor o kreditu sklopljenog s bankom (fizičke osobe), dok na kredite odobrene do 31. prosinca 1992. za namjene iz članka 11. Zakona, korisnici regresa (pravne i fizičke osobe) prilažu ugovor o kreditu sklopljen s bankom.

2. Obračun regresa i dokaz o plaćenoj kamati (u četiri primjerka) ovjeren od banke kod koje se koriste sredstva za namjene iz članka 11. Zakona;

3. Popunjen nalog za naplatu - obrazac br. 43 - (SDK) Zavoda - na teret računa 30102-789-2229 - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - sredstva za premiranje i regresiranje, a u korist žiro-računa korisnika regresa, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Članak 4.

Ugovor o otkupu vrijednosnih papira u sebi mora sadržavati namjenu iz članka 11. Zakona na koju se stječe pravo na regres.

Članak 5.

U skladu s kriterijima iz članka 12. stavka 1. Zakona, korisnici regresa obračunavaju regres na obrascu ORK- Obračun regresa dijela kamate na sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Obračun regresa), koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Naziv podnosioca zahtjeva za regres

EVIDENCIJA O REGRESU DIJELA KAMATE ZA PRIORITETNE
NAMJENE U POLJOPRIVREDI
__________________________________________________________________________________
Redni Br. i datum       Iznos     Namjena  Visina    Iznos kamate na   Visina  Iznos  Datum
broj   ugovora o kreditu  korištenja sredstava eskontne  korištena sredstva regresa obrač. podno.
      ili ugovora o kupnji sredstava          stope     obr. i naplaćena   u %    regr.  zahtje.
     vrijednosnih papira                   NBH     po eskontnoj
                                               stopi NBH
__________________________________________________________________________________
1        2             3        4        5        6            7       8     9
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

UKUPNO__________________________________________________________________________

Članak 6.

Po primitku zahtjeva za regres i izvršenoj kontroli njegove ispravnosti, Zavod odnosno nadležna jedinica Zavoda jedan ovjeren primjerak ObraČuna regresa vraća korisniku, drugi zadržava, a treći zajedno s nalogom za isplatu, u roku od tri dana, dostavlja jedinici Zavoda 30102 u Zagrebu, Smičiklasova br. 7 koja ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva istog dana kad izvrši isplatu s računa Ministarstva.

Četvrti primjerak Obračuna regresa, za svakog korisnika, nadležna jedinica Zavoda dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u roku tri dana od dana primitka zahtjeva za regres.

Članak 7.

Korisnici regresa koji su predali zahtjev za regres dužni su voditi urednu i ažurnu evidenciju prema propisanom obrascu ERK - Evidencija o regresu dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na kredite za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 39/91).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/36

Urbroj : 525-01-93-1

Zagreb, 27. svibnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC ERK

OBRAZAC ORK

Naziv korisnika sredstava

Nadležna jedinica Zavoda

__________________________________________________________________________________

Redni Br. i datum Iznos Namjena Visina Iznos kamate na Visina Iznos

broj ugovora o kreditu korištenja sredstava eskontne korištena sredstva regresa obrač.

ili ugovora o kupnji sredstava stope obr. i naplaćena u % regr.

vrijednosnih papira NBH po eskontnoj

stopi NBH

__________________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

UKUPNO__________________________________________________________________

Pečat i potgis ovlaštene osobe davaoca Mjesto i datum

sredstava

________________________________ _________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe nadležne Pečat i potpis ovlaštene osobe odnosno

jedinice Zavoda potpis korisnika sredstava

______________________________ ________________________________