Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 28.05.1993 Pravilnik o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 3. stavak 2. i članka 31. stavak 1. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 77/92) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se posebni uvjeti glede motornog vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe u cestovnom prometu.

Članak 2.

Motorno vozilo koje se upotrebljava za prijevoz u cestovnom prometu mora pored uvjeta i normativa propisanih drugim propisima ispunjavati i uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Autobus kojim se obavlja prijevoz osoba u javnom linijskom međumjesnom cestovnom prometu mora imati:

- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika,

- istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta i vremena te najmanje jednog usputnog stajališta linije kojom se označava smjer,

- ovjerenu kopiju odobrenog voznog reda i tarifu ovjerenu od prijevoznika odnosno samostalnog privrednika,

- brojevima označena sjedala i

- zagrijan prostor za putnike i posadu za vrijeme upotrebe vozila u zimskim uvjetima.

Članak 4.

Autobus kojim se obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevoz osoba za vlastite potrebe u cestovnom prometu mora imati:

- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika, pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe

- istaknuti natpis s naznakom "slobodan prijevoz".

Članak 5.

Osobni automobil kojim se obavlja autotaksi prijevoz osoba u cestovnom prometu mora imati:

- ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksametar postavljen na vidnom mjestu tako da korisniku uočljivo pokazuje cijenu izvršene usluge

- oznaku "taxi" (taksi) na krovu vozila, koja noću mora biti osvjetljena kada je vozilo slobodno za vožnju

- ovjeren izvadak iz tarife za autotaksi prijevoz postavljen na vidnom mjestu u vozilu

- evidencijski broj iz registra radnji istaknut na krovu vozila.

Članak 6.

Teretni automobil kojim se prevoze stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu u cestovnom prometu i prijevozu za vlastite potrebe mora imati:

- skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 7.

Skraćenu naznaku tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe upisuje se ili lijepi na obim bočnim stranicama autobusa odnosno vratima kabine teretnog automobila i drugih vozila namijenjenih za prijevoz stvari.

Članak 8.

Slova skraćene naznake tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime i prezime moraju biti najmanje visine 30 milimetara a širine 5 milimetara.

Članak 9.

Istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta i vremena najmanje jednog usputnog stajališta linije kojom se označava smjer odnosno "slobodan prijevoz" mora biti postavljena na prednjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla s unutarnje strane autobusa.

KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Novčanom kaznom 120.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj prijevoznik odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

1. ako ne obavlja javni linijski prijevoz u skladu s odredbama članka 3. ovog pravilnika;

2. ako ne obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 4. ovog pravilnika;

3. ako ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s odredbama članka 5. ovog pravilnika;

4. ako ne obavlja prijevoz stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 6. ovog pravilnika.

Za prekršaj iz stavka 1 ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba prijevoznika i pravne osobe novčanom kaznom 20.000 hrvatskih dinara.

Članak 11.

Novčanom kaznom 20.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj samostalni privrednik odnosno građanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe:

1. ako ne obavlja javni linijski prijevoz u sktadu s odredbama članka 3. ovog pravilnika;

2. ako ne obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 4. ovog pravilnika;

3. ako ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s odredbama članka 5. ovog pravilnika;

4. ako ne obavlja prijevoz stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu i prijevozu stvari za vlastite potrebe u skladu s odredbama članka 6. ovog pravilnika.

Članak 12.

Iznosi novčanih kazni iz članka 10. i 11. ovog pravilnika revaloriziraju se indeksom promjene hrvatskog dinara prema njemačkoj marki po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazni.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prijevoznik, samostalni privrednik, pravna osoba odnosno građani koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe dužni su urediti motorna vozila u skladu s ovim pravilnikom u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu osim odredbe alineje 1. članka 3, 4. i 6. za koje je rok šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01193-02122

Urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 15. travnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. lng., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.