Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 26.05.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIĆKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine.

Broj : PA4-31/ 1-83.

Zagreb, 14. svibnja I993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Članak I.

U Zakonu o obrani ("Narodne novine", br. 49/91., 53A/91., 73/91.,19/92. i 55/92.) u članku 15. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Žalba protiv naloga za prisilno dovođenje zbog neodazivanja pozivu za mobilizaciju i probnu mobilizaciju ne zadržava izvršenje toga naloga."

Članak 2.

U članku I6. stavak 2. mijenja se i glasi: "Uredi za obranu vode evidenciju podataka o vojnim obveznicima, pripadnicima službe motrenja i obavješćivanja, obveznicima radne obveze i obveznicima sudjelovanja u civilnoj zaštiti."

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. iza riječi:"pripadnici službe motrenja i obavješćivanja", stavlja se zarez i dodaju riječi: "obveznici sudjelovanja u civilnoj zaštiti".

Članak 4.

U članku 22. stavku 2. točka 15. mijenja se i glasi:"15. Informativno-psihološku djelatnost, osnove međunarodne vojne suradnje, obrazovni sustav Hrvatske vojske, znanstvenu i istraživačku djelatnost, publicističku i drugu nakladničku djelatnost za potrebe oružanih snaga i izdavanje vojnog tiska." Iza točke 24. dodaje se nova točka 25. koja glasi: "25. planiranje i organiziranje telekomunikacijskih putreba obrane." Dosadašnja točka 25. postaje točka 26.

Članak 5.

U članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Predstojnike ureda za obranu imenuje i razrješava ministar obrane."

Članak 6.

U članku 25. stavku 2. riječ: "upravne" i točka 6. brišu se Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 6., 7., 8., 9.,10 i 11. Iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase: " 12. Ustrojavanje i pripremanje veza vođenja, sukladno s planovima obrane. 13. Obavljaju upravne i druge stručne posIove koji se odnose na civilnu zaštitu sukladno posebnom zakonu."

Članak 7.

U članku 26. točki 1. iza riječi: "obveznika radne obveze" stavlja se zarez i dodaju riječi: "obveznika sudjelovanja u civilnoj zaštiti". Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase: "4. obavljaju stručne poslove koji se odnose na civilnu zaštitu, sukladno posebnom zakonu. 5. Rješavaju u prvom stupnju o pravima glede zaštite boraca domovinskog rata, ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida tog rata te članova njihovih obitelji i obitelji poginulih boraca Domovinskog rata."

Članak 8.

U članku 40. stavak 6. mijenja se i glasi: "Oružane snage Republike Hrvatske organiziraju se u stožere, zapovjedništva, postrojbe i ustanove."

Članak 9.

Ćlanak 41. mijenja se i glasi "Oružane snage sastoje se od vidova, rodova i struka. Vidovi su kopnena vojska, ratna mornarica, ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana. Rodovi su: pješaštvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, pomorstvo, zrakoplovstvo, protuzračna obrana, atomsko-biološko-kemijska obrana, veza, elektronsko djelovanje. Struke su tehnička, mornaričko tehnička, zrakoplovna tehnička, prometna, građevinska, hidrotehnička, hidrometeorološka, geodetska, opskrbna, pravna, upravna, financijska, obrazovna, informacijska, zdravstvena, veterinarska i glazbena. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga propisuje vrste, grane i specijalnosti rodova i struka."

Članak 10.

Članak 45. mijenja se i glasi: "Sastav, služba, popuna, školovanje, dodjela činova i promicanje te druga stanja u službi u oružanim snagama Republike Hrvatske uređuju se posebnim zakonona."

Članak 11

U članku 47. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi: "8. propisulje opča i osnovna pravila za oružane snage, donosi propise o školovanju, odgoju i izobrazbi u oružanim snagama, vojnoj stegi i druge propise predviđene ovim zakonom." Iza. točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi: " 11. donosi ukaze o prevođenju u činove oružanih snaga Republike Hrvatske, dodjeljuje prve časnićke činove te promiče časnike." Dosadašnje točke 11 i 12 postaju točke 12 i 13.

Članak 12.

U članku 48. stavku 1. riječ: "ostvaruje" zamjenjuje se riječju: "provodi". U stavku 3. riječi: "Vojnik-pripadnik Hrvatske vojske" zamjenjuju se riječima: "pripadnik oružanih snaga".

Članak 13.

U članku 51. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Popuna oružanih snaga dobrovoljcima obavlja se sukladno propisu ministra obrane."

Članak 14.

U članku 78. stavku 2. dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. sposoban za vojnu službu s ograničenjern." Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 15.

U članku 80. stavku 1. i članku 187. stavku 1. ispred riječi: "ispitivanjima" dodaje se riječ "psihoIoškim".

Članak 16.

U članku 85. stavku 2. riječi: "i ovlaštenog državnog tijela za odnose s vjerskim zajednicama" zamjenjuju se riječima: "i predstavnika Ministarstva kulture i prosvjete te teolog<.

Članak 17.

U članku 88. stavku 3. riječi "u zakonskom" zamjenjuju se riječima: "u zakonom".

Članak 18.

U članku 93. riječ: "samo", briše se.

Članak 19.

Članak 100. mijenja se i glasi: "Vojnici koji imaju odgovarajuču spremu i udovoljavaju drugim uvjetima, po završetku osnovne vojne obuke, upučuju se u vojno učilište za izobrazbu časnika i dočasnika." Izbor osoba iz stavka 1. ovoga članka za izobrazbu pričuvnih časnika vrše komisije koje se osnivaju pri Ministarstvu obrane. Komisije osniva i njezine članove imenuje ministar obrane. Propise o uvjetima, kriterijima i postupku za izbor osoba iz stavka 1. ovoga članka za izobrazbu pričuvnih časnika, donijet će ministar obrane."

Ćlanak 20.

U članku 103. točka 3. mijenja se i glasi: "3. Osoba koja je završila Policijsku školu ili Višu školu unutarnjih poslova, u trajanju od najmanje 2 godine te je na dužnosti ovlaštene osobe u unutarnjim poslovima ili stražara u kazneno-popravnim ustanovama provela najmanje 2 godine."

Članak 21.

Članak 111. briše se

Članak 22.

U članku 119. stavak 1. mijenja se i glasi: "Osobe u pričuvi, muškarci, mogu se pozivati na vojne vježbe do navršenih 55 godina starosti, a žene do navršenih 50 godina starosti."

Članak 23.

U članku 124. stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi:"8. poradi školovanja na srednjim, višim ili visokim školama u inozemstvu - do završetka školovanja, a najkasnije do kraja studenoga kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina."

Članak 24.

U članku 126. stavku 1. točki 2. iza riječi: "kazneni postupak" dodaju se riječi: "za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti".

Članak 25.

U članku 132. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka usklađuju se mjesečno prema porastu plaće radnog mjesta s kojeg je vojni obveznik pozvan na obavljanje vojne obveze." Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 26.

U članku 133. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi: "Vojno-nastavno središte - kandidatima za djelatne i pričuvne časnike i dočasnike koji izgube vojnu iskaznicu ili na drugi način ostanu bez nje."

Članak 27.

U članku 134. stavku 4. riječi: "može izdati" zamjenjuju se riječju: "izdaje". Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Za dostavu pojedinačnog poziva za mobilizaciju vojnom obvezniku ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku o osobnoj dostavi"

Članak 28.

Članak 151. mijenja se i glasi: "Stručne poslove sigurnosti obrane zemlje i zaštite Ministarstva obrane i oružanih snaga, obavlja Sigurnosno-informativna služba. U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pripadnici Sigurnosno-informativne službe imaju prema vojnim osobama prava, obveze i ovlaštenja u skladu s posebnim propisima, a pri proglašenju ratnog stanja, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike ili u slučaju izvanrednih okolnosti i prema osobama koje su pozvane na ispunjenje vojnih obveza. Ministar obrane donijet će provedbene propise o radu Sigurnosno-informativne službe."

Članak 29.

Iza članka 151. dodaju se članci 151a., 151b. i 151c., koji glase: "Članak 151a. kontrolu zakonitosti rada Sigurnosno-informativne službe obavljaju posebnim propisima ovlaštena tijela. Članak 151 b. Ustrojstvo i organizaciju vojne policije propisuje ministar obrane. Članak 151c. Sukladno ustroju oružanih snaga, postrojbe vojne policije se ustrojavaju u svim vidovima oružanih snaga."

Članak 30.

U članku 161. stavku 3. iza riječi: "ovlašteno tijelo" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: "uz suglasnost Ministarstva obrane". Stavak 5. i 6. brišu se.

Članak 31.

Članak 164. mijenja se i glasi: "Organizacije odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja ustrojavaju poduku mladeži za obranu, osobnu i uzajamnu zaštitu, u okviru svojeg cjelokupnoga programa obrazovanja. Osposobljavanje mladeži iz obrane u organizacijama iz stavka 1. ovoga članka provodi se: 1. ugrađivanjem odgovarajućih sadržaja značajnih za obranu u druge odgovarajuće predmete utvrdene nastavnim planom i programom, 2. u drugim aktivnostima, značajnim za obranu. Osposobljavanje mladeži iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema planovima i programima što ih donosi ovlašteno tijelo, uz suglasnost Ministarstva obrane. Za provođenje osposobljavanja mladeži za obranu odgovorni su organi i organizacije iz stavka 1. ovoga članka. Nadzor nad provođenjem poduke iz stavka 1. ovoga članka u ovlasti je Ministarstva kulture i prosvjete".

Članak 32.

U članku 166. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka usklađuju se mjesečno prema porastu plaća radnog mjesta s kojeg je obveznik pozvan na obavljanje dužnosti". Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4, 5 i 6

Članak 33.

Članak 170. briše se.

Članak 34.

U članku 172. stavku 1. točki 1. iza riječi: "protiv službene dužnosti", stavlja se zarez i dodaju se riječi "protiv života i tijela".

Članak 35.

U članku 173. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Na prijedlog kadrovske komisije Ministarstva obrane, osobi na službi u oružanim snagama, služba može prestati kad to zahtijevaju potrebe službe i interesi oružanih snaga".

Članak 36.

U članku 177. stavku 1. točki 4. riječ: "omogućava" zamjenjuje se riječju: "onemogučava".

Članak 37.

U članku 182. stavku 1. riječi: "od 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 167 DEM do 833 DEM". U stavku 2. riječi: "od 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 15o DEM".

Članak 38.

U članku 183 riječi: "od 10 000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 150 DEM".

Članak 39.

U članku 184. stavku 1. riječi: "od 30.000 do 50.000 dinara " zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 333 DEM do 1.667 DEM".

Članak 40.

U članku 185. stavku 1. riječi: "novčanom kaznom od 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od najmanje 83 DEM".

Članak 41.

U članku 186. stavku 1. riječi: "od najmanje 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "zatvorskom kaznom od 6O dana ili novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 167 DEM do 833 DEM". U stavku 1. točki 1. iza riječi: "općem pozivu" dodaju se riječi: "ili ne preda materijalno sredstvo na mjestu i u vremenu označenom u pojedinačnom pozivu".

Članak 42.

U članku 187. stavku 1. riječi: "novćanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara ili zatvorskom kaznom od 30 dana", zamjenjuju se riječima: "zatvorskom kaznom od 6O dana ili novćanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 833 DEM."

Članak 43.

U članku 188. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 333 DEM".

Članak 44.

U članku 189. stavku 1. riječi: "od 15.000 do 55.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 125 DEM do 417 DEM". U stavku 2. riječi: "od 5.0000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 42 DEM do 417 DEM".

Članak 45.

Iza članka 189. dodaje se članak 189. a koji glasi: "Članak 189a. Iznosi novčanih kazni iz članaka 37.- 44. ovoga Zakona obračnavat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne".

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju s radom uredi za obranu kao općinski organi uprave odnosno organ uprave Grada Zagreba. Poslove, zadatke te djelatnike ureda za obranu iz stavka 1. ovoga članka, koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na poslovima u tim uredima, preuzima Ministarstvo obrane. Ministar obrane, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uredit će ustrojstvo, organizaciju i način rada na preuzetim poslovima i zadacima iz stavka 2. ovoga članka. Djelatnicima organa iz stavka 2. ovoga članka koji ne budu rasporedeni, radni odnos prestaje pod uvjetima i naćinom propisanim Zakonom o upravi.

Članak 47 Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo obrane preuzima i nastavlja koristiti prostorije i opremu koju su koristili uredi za obranu iz članka 46. ovoga Zakona.

Članak 48.

Novacima-vojnim obveznicima vrijeme provedeno u oružanim snagama i pričuvnom sastavu policije uračunava se u služenje vojnog roka.

Ćlanak 49.

Pripadnicima oružanih snaga te djelatnog i pričuvnog sastava policije vrijeme provedeno u domovinskom ratu uračunava se u posebni staž u dvostrukom trjanju. Osobama koje su bile nezaposlene, a mobilizirane su u civilnu zaštitu, službu motrenja i obavješćivanja kao i obveznicama radne obveze, vrijeme provedeno u civilnoj zaštiti, službi motrenja i obavješćivanja i izvršavanju radne obveze uračunava se u posebni staž u jednostrukom trajanju. Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi i ministar obrane da donesu potanje propise za provedbu stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 50.

Osoba u pričuvnom sastavu koja smatra da ispunjava uvjete za civilnu službu, može podnijeti zahtjev za priznavanje svojstva obveznika civilne službe - Komisiji za civilnu službu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 51.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "komande, štabovi i jedinice", zamjenjuju se riječima: "zapovjedništva, stožeri i postrojbe" riječi: "starješine, pretpostavljeni starješina, bataljun i disciplina" zamjenjuju se riječima: "zapovjednik i časnik, nadređeni, bojna i stega" riječi: "jedinice i štabovi civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "postrojbe i stožeri civilne zaštite" riječi: "krivično i krivično djelo" zamjenjuju se riječima: "kazneno i kazneno djelo" riječi: "rajon i formacija" zamjenjuju se riječima: "područje i ustroj", sve u odgovarajućim padežima.

Članak 52.

Ovlaščuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obrani.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93.)

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/92-01/12

Zagreb, 30. travnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.