Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 26.05.1993 Pravilnik o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. i 41. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 44/80., 41/84., 9/88., 8/91., 61/91. 22/92 i 26/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78., 29/85., 48/85., 41/90., 47/90 i 53A/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom radi zaštite riba i drugih morskih životinja regulira se morski ribolov odnosno određuju se sredstva, način i vrijeme njihove upotrebe pri obavljanju morskog ribolova, način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati privredni i športski morski ribolov odnosno lov riba, rakova, glavonožaca, spužava, školjkaša i koralja na području Velebitskoga kanala.

Članak 2.

Područjem Velebitskog kanala (u daljnjem tekstu: Velebitski kanal) u smislu ovog Pravilnika smatra se područje koje je unutar spojnica između točaka odredenih na pomorskim kartama Državnog hidrografskoga instituta u Splitu A i B, te C i D, te E i F, te H i I i obale kopna i na području između obale o. Paga i obale kopna: točka A - Rt Bejavec na o. Krk točka B - svjetionik Ertak na kopnu točka C - RT Škuljica na o. Krk točka D - Rt Stražica na o. Prvić točka E - Rt Šilo na o. Prvić točka F - Rt Sajalo na o. Goli točka G - Rt Saramić na o. Rab točka H - Gornji rt na o. Dolin točka I - Zali rt (Koromačna) na o. Pag točka J - Ljubačka vrata točka K - U. Lisarica na kopnu točka L - Rt Baljenica na kopnu točka M - Rt Korotanja na kopnu.

II OBAVLJANJE PRIVREDNOG RIBOLOVA

1. Ribolov male plave ribe

Članak 3

Ribolov male plave ribe u Velebitskom kanalu je dozvoljen i mora se obavljati u skladu s odredbama Pravilnika o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja ("Narodne novine", br. 34/85, 35/86, 26/87, 9/89 i 26/90). Ribolov male plave ribe koji se obavlja uz pomoć osvjetljenja, izuzetno se u Velebitskom kanalu ne dozvoljava na udaljenosti manjoj od 0,1 Nm od obale. 2. Ribolov velike plave ribe

Članak 4.

Ribolov velike plave ribe u Velebitskom kanalu je dozvoljen i mora se obavljati u skladu s Pravilnikom o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja 3. Ribolov s obalnim povlačnim mrežama

Članak 5.

Ribolov s obalnim povlačnim mrežama koćicama ili tartanama u Velebitskom kanalu je dozvoljen i mora se obavljati u skladu s Pravilnikom o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja i školjkaša i morskog bilja. 4. Ribolov pridnenim povlačnim mrežama-koćama

Članak 6.

U Velebitskom kanalu za ribolov pridnenim povlačnim mrežama - koćama određuju se tri ribolovne zone, koje se nalaze unutar spojnica između točaka određenih na pomorskim kartama Državnoga hidrografskoga instituta u Splitu, i to: Ribolovna zona I. je područje omeđeno spojnicama koje spajaju točke od A do D: A Rt Tokal na obali kopna B Lukobran Senj na obali kopna C Rt Družinin na o. Krk D Rt Sokol na o. Krk Ribolovna zona II. je područje omeđeno spojnicama koje spajaju točke od A do J: A Lukobran Senj na obali kopna B Biluća na obali kopna C Rt Sokol na o. Krk D uvala Senjska na o. Goli E Vela Draga na o. Goli F Rt Saramić na o. Rab G Rt Smokvica na o. Grgur H Rt Kosača na o. Grgur I Rt Stražica na o. Prvić J Rt Škuljica na o. Krk Ribolovna zona III. je područje omeđeno spojnicama koje spajaju točke od A do E: A Biluća na obali kopna B Prizna na obali kopna C Rt Saramić na o. Rab D Gornji Rt na o. Dolin E Zali Rt na o Pag.

Članak 7.

U svakoj od ribolovnih zona iz članka 6. ovog Pravilnika ribolov pridnenim povlačnim mrežama - koćama (u daljem tekstu: koćarenje) dozvoljen je nakon provedenog ždrijeba uz slijedeće uvjete

1. - Ribolovna zona I, četiri dana u mjesecu: siječnju, travnju, kolovozu i prosincu;

- Ribolovna zona II, četiri dana u mjesecu: veljači, svibnju i listopadu i

- Ribolovna zona III, četiri dana u mjesecu: ožujku, srpnju i studenom;

2. Koćarenje se obavlja trećeg, četvrtog, petog i šestog dana u mjesecu;

3. Koćaranje iz točke I. ovoga članka dozvoljeno je u mjesecu: travnju, svibnju, srpnju i kolovozu od 07.00 do 19.00 sati, a u mjesecu listopadu, studenom, prosincu, siječnju, veljači i ožujku od o8.00 do 18.00 sati.

4. Koćarenje u jednoj ribolovnoj zoni istovremeno mogu obavljati najviše četiri plovila, koja se, na temelju provedenog ždrijeba, određuju rješenjem Lučke kapetanije Rijeka;

5. Na temelju izvlačenja ždrijeba u jednom krugu može se dobiti odobrenje za obavljanje dva dana koćarenja;

6. Koćarenje može obavljati samo plovilo koje je registrirano u upisniku čamaca i čija snaga porivnog stroja ne prelazi 73 kW (100 kS) po originalnoj tvorničkoj specifikaciji.

Članak 8.

Ždrijeb za obavljanje koćarenja iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika provodi se, za godinu koja dolazi, prvog ponedjeljka mjeseca listopada tekuće godine u 12.00 sati u Lučkoj kapetaniji Rijeka. Obavijest o danu provođenja predmetnog ždrijeba u Lučkoj kapetaniji Rijeka objavit će se na oglasnim pločama svih lučkih kapetanija kao i na oglasnim pločama njihovih ispostava. Ždrijeb provodi posebna komisija, sastavljena od djelatnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Lučke kapetnije Rijeka, koju imenuje ministar pomorstva, prometa i veza. Komisija radi u sastavu od: predsjednika, četiri člana i tajnika komisije.

Članak 9.

Ždrijebu za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu može pristupiti svaka pravna ili fizička osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - da ima odgovarajuću pravnu osnovu na temelju koje može obavljati djelatnost privrednoga ribolova (koćarenje); - da ima odgovarajuće plovilo (u vlasništvu ili u zakupu);

Članak 10.

Prijava za ždrebanje predaje se komisiji na dan provođenja ždrebanja u vremenu od 08,30 do 11,30 sati. Prijava za ždrebanje obvezno mora sadržavati ime, prezime i adresu fizičke osobe odnosno naziv i sjedište pravne osobe te ime ovlaštene osobe u pravnoj osobi. Uz prijavu za ždrebanje obvezno se mora priložiti slijedeće:

1. fotokopiju dozvole za plovidbu čamca iz koje će biti vidljiva oznaka i ime čamca (ako ga čamac ima), luka upisa, snaga pogonskog stroja (prema originalnoj tvorničkoj specifikaciji), ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište vlasnika čamca;

2. fotokopiju pravnoga osnova na temelju kojeg pravna ili fizička osoba može obavljati djelatnost privrednoga morskoga ribolova koćarenjem (rješenje okružnoga privrednog suda o registraciji poduzeća za obavljanje djelatnosti privrednoga morskoga ribolova ili odobrenje nadležnoga općinskoga organa za obavljanje djelatnosti privrednoga morskoga ribolova);

3. potvrdu o uplaćenom novčanom iznosu od 15 DEM, revaloriziranih po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, na račun Lučke kapetanije Rijeka na ime troškova provođenja ždrijeba. Pravna osoba, registrirana za obavljanje privrednoga morskoga ribolova, može prijaviti za ždrebarenje više čamaca-koćara ako njima obavlja djelatnost, ali se svaki takav čamac-koćar mora posebno prijaviti i za svako prijavljeno plovilo ispuniti obveze iz točke 1., 2. i 3. stavka 3. ovog članka.

Članak 11.

U ždrijeb za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu prvo se stavlja 80 listića a na svakom od ovih listića upisana je zona, mjesec, dani (dva dana) i sati (od do) kada se može obavljati koćarenje, Ukoliko izvlačenju ždrijeba pristupi više od 80 zainteresiranih, broj od 80 ispunjenih listića nadopunjuje se praznim listićima do ukupnog broja zainteresiranih i tek nakon toga obavlja se izvlačenje. Ukoliko izvlačenju ždrijeba pristupi manje od 80 zainteresiranih, najprije se pristupa izvlačenju ždrijeba u prvom krugu a nakon toga obavlja se izvlačenje ždrijeba u drugom krugu. U drugom krugu izvlačenju ždrijeba, ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja preostalih ispunjenih listića, prvo se broj neizvučenih ispunjenih listića nadopunjuje sa praznim listićima do ukupnog broja zainteresiranih i tek nakon toga obavlja se drugi krug izvlačenja.

Članak 12.

Nakon provedenog ždrijebanja komisija sastavlja zapisnik o rezultatima ždrijeba, koji potpisuju svi članovi komisije, na temelju kojeg je kapetanija, u roku od najduže 30 dana, dužna pravnim ili fizičkim osobama izdati rješenje/odobrenje za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu i dostaviti ta rješenja na njihove adrese. Zapisnik o rezultatima ždrijeba (imena osoba, registracije čamaca, zone, mjeseci i dane) za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu, Lučka kapetanija Rijeka će istaknuti na svojoj oglasnoj ploči kao i na oglasnim pločama svih svojih lučkih ispostava, a isto tako - zbog provođenja upravnog i inspekcijskog nadzora - taj zapisnik dostavit će se Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, te drugim lučkim kapetanijama.

Članak 13.

Rješenje/odobrenje za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu koje pravnim ili fizičkim osobama na temelju provedenog ždrijebanja izdaje Lučka kapetanija Rijeka mora obvezno u dispozitivu sadržavati slijedeće podatke:

1. ime i prezime i adresu fizičke osobe ili naziv i adresu pravne osobe

2. registarsku oznaku čamca-koćara kojim će se obavIjati koćarenje

3. pravni temelj na temelju kojeg pravna ili fizička osoba rnože obavljati koćarenje (broj rješenja okružnog privrednog suda o registraciji poduzeća za obavljanje privrednoga morskoga ribolova ili odobrenje nadležnog općinskog organa za obavljanje privrednoga morskog ribolova);

4. zonu, godinu, mjesec, dane i sate kada se može obavIjati predmetno koćarenje;

5. obvezu osobe na koju je naslovljeno rješenje/odobrenje da je nakon obavljenog koćarenja u roku od 15 dana dužna ispuniti statistički listić (koji se daje kao prilog rješenju) i dostaviti ga na adresu Lučke kapetanije Rijeka;

6. da se predmetno koćarenje mora obaviti navedenim čamcem-koćarom u točno navedenom razdoblju te da se to rješenje/odobrenje ne može prenositi na drugi čamac ili na drugo vremensko razdoblje.

Članak 14.

Pravne odnosno fizičke osobe, koje nakon obavljenog koćarenja, u za to predviđenom roku, ne dostave ispunjene statističke listiće Lučkoj kapetaniji Rijeka, ne mogu pristupiti slijedećem ždrijebanju za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu. 5. Lov velikih rakova

Članak 15.

Pod lovom velikih rakova u smislu ovog Pravilnika smatra se lov jastoga, hlapova, kuka i rakovica. Lov velikih rakova u Velebitskom kanalu dozvoljen je i mora se obavljati u skladu s odredbama Pravilnika o privrednom i športskom ribolovu. uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja. 6. Lov škampa vršama za škampe

Članak 16.

Lov škampa vršama za škampe u Velebitskom kanalu dozvoljen je i mora se obavljati vršama za škampe u kojih dužina stranice oka mreže nije manja od 22 mm Iznimno do 31. prosinca 1993. godine dozvoljen je i lov škampa vršama u kojih dužina stranice oko mreže nije manja od 18 mm.

Članak 17

Vrše u nizu-lac obvezno se moraju označiti sa dvije vidne oznake - signala (na početku i na kraju niza-laca). Dimenzije stranica oznake - signala moraju biti najmanje dimenzija 30 x 30 x 30 cm. Na oznaci - signalu obvezno moraju biti vidljivo uredno ispisani, bojom vidno različitom od boje oznake - signala, podaci o registarskoj oznaci čamca kojim se obavlja lov vršama za škampe kao i broj vrša u nizu-lacu. Veličina slova i brojeva iz stavka 3. ovog članka mora iznositi najmanje 10 cm. Na oznaci-signalu mora obvezno na okomito postav ljenom držaču ne kraćem od 50 cm, biti crvena zastavica oblika istostraničnog trokuta dužine stranica ne manjih od 25 cm.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju lov vršama za škampe moraju ispunjavati statistički listić ulova za svaki mjesec i tako ispunjen listić, najkasnije do 15. u slijedećem mjesecu, dostaviti Lučkoj kapetaniji Rijeka. Statistički listići iz stavka l. ovog članka mogu se dobiti u Lučkoj kapetaniji Rijeka i Zadar, kao i u Lučkim ispostavama Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Sveti Juraj, Karlobag, Starigrad, Šilo, Baška, Rab, Novalja i Pag 7. Ribolov ludrom, zagonicom i fružatom

Članak 19.

Ribolov ludrom, zagonicom i fružatom u Velebitskom kanalu nije dozvoljen. 8. Ribolov s obalnim mrežama potegačama

Članak 20.

Ribolov s obalnim mrežama potegačama u Velebitskom kanalu je dozvoljen i obavlja se u skladu s Pravilnikom o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vadenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja. 9. Ribolov s mrežama stajačicama

Članak 21.

Ribolov s mrežama stajačicama u Velebitskom kanalu je dozvoljen i obavlja se u skladu s Pravilnikom o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja. vađenjem spužava, koralja. školjkaša i morskog bilja. 10. Ribolov parangalima, vršama za lov riba i drugim malim ribolovnim alatima

Članak 22.

Ribolov parangalima, vršama i drugim malim ribolovnim alatima u Velebitskom kanalu dozvoljen je i mora se obavljati u skladu s Pravilnikom o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja.

III. OBAVLJANJE ŠPORTSKOGA RIBOLOVA

Članak 23.

Športski ribolov u Velebitskom kanalu je dozvoljen i obavlja se u skladu s odredbama Pravilnika o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja.

IV. VAĐENJE SPUŽAVA, KORALJA I ŠKOLJKAŠA

Članak 24.

Vađenje spužava, koralja i školjkaša u Velebitskom kanalu dozvoljeno je i obavlja se u skladu s odredbama Pravilnika o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja. Iznimno zbog zaštite od devastacije morskog dna, zaštite riba i morskih organizama na području Velebitskog kanala ne smiju se koristiti: 1. hidraulična drežda ("vongolara") za vađenje školjkaša sa sistemom ispiranja ulova, 2. drežda s metalnim okvirom i grabljama ("rampon").

V ZAŠTITA RIBA I DRUGIH MORSKIH ŽIVOTINJA

Članak 25.

Zbog zaštite škampa (Nephrops norvegicus) u Velebitskom kanalu zabranjuje se upotreba vrša za lov škampa u razdoblju 15. kolovoza do 1. listopada.

Članak 26.

Zbog zaštite populacije škampa - Nephrops norvegicus, pravne i fizičke osobe, koje na području Velebitskog kanala obavljaju privredni ribolov vršama za škampe, mogu u lovu koristiti najviše 150 komada vrša po svakom registriranom plovilu.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

U vrijeme lovostaja škampa vlasnici vrša za škampe obvezni su vrše ukloniti iz mora ili ih povući na plićak i to najmanje 0,l Nm od obale.

Članak 28.

U vrijeme dozvoljenog koćarenja obvezno je ukloniti vrše za škampe i druge ribolovne alate izvan područja na kojima se obavlja ribolov koćama.

Članak 29.

Zbog statističke obrade, Lučka kapetanija Rijeka dužna je prikupljene i ispunjene statističke listiće iz točke 5. stavka 1. članka 13. i članka 17. ovog Pravilnika dostavljati znanstvenoj ustanovi koja obavlja monitoring obavljanja ribolova u Velebitskom kanalu.

Članak 30

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju za područje Velebitskog kanala važiti odredbe podtočke 6. stavka 1. i stavka 2. točke III. Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - koćama ("Narodne novine", br. 24/91 i 58/92).

Članak 31

. U roku od 20 dana. nakon što ovaj Pravilnik stupi na snagu, provest će se ždrijebanje po ovom Pravilniku za obavljanje koćarenja u Velebitskom kanalu za 1993. godinu.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/07

Urbroj : 530-03-93-3

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. inž., v. r