Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 26.05.1993 Naredba o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke i šapa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona c zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 52/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke i šapa

I.

Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa nareduju se sljedeće mjere:

1. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske, goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih domaćih i divljih papkara, koji se provoze ili potjeću s teritorija Republike Italije, Republike Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Bjelorusije, Albanije, Latvije, Litve, Rusije, Poljske, Bugarske i Rumunjske

2. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske proizvoda životinjskog podrijetla od goveda, ovaca, koza, svinja i drugih domaćih i divljih papkara, koji se provoze ili potjeću s teritorija Republike Italije, Republike Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, Latvije, Litve, Albanije, Rusije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Bugarske i Rumunjske. Zabrana se ne odnosi na proizvode životinjskog podrijetla namijenjene ljudskoj prehrani, koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi s postizanjem temperature u središtu proizvoda od najmanje 70 stupnjeva C ili su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više, mlijeko i proizvode od mlijeka koje je bilo prethodno podvrgnuto toplinskoj obradi od 71,7 stupnjeva C kroz 1,5 sec., kao i na proizvode životinjskog podrijetla namijenjene industrijskoj upotrebi: sirovu kožu koja je kroz sedam (7) dana soljena morskom solju uz dodatak 2% kalcinirane sode (Natrijeva karbonata - Na2C03) te odstajale po provedenom postupku najmanje trideset (30) dana u mjestu podrijetla u kojem u posljednja tri mjeseca nije bilo utvrđenih slučajeva bolesti slinavke i.šapa; vunu i krzno podvrgnute industrijskum pranju uz dodatak lužina (sapun, soda, kalijev karbonat) ili podvrgnutu propisanom postupku fumigacije s formaldehidom u hermetičkim komorama kroz četiri (4) sata kao i na čekinje, rogove, papke i druge proizvode, koji su kuhani kroz jedan sat odnosno podvrgnuti potapanju u l% otopini formaldehida kroz 24 sata.

II.

Dozvoljava se uvoz živih papkara u Republiku Hrvatsku i provoz živih papkara preko teritorija Republike Hrvatske podrijetlom iz drugih država osim država navedenih pod točkom 1. točke I. ove Naredbe, ukoliko u njima ne postoji službeno utvrđena zarazna bolest ili sumnja na zaraznu bolest slinavku i šap, uz potvrdu da se u istoj državi ne vrši cijepljenje protiv slinavke i šapa, kao i da je krv životinja navedenih u certifikatu, najviše sedam (7) dana prije otpreme, pretražena na prisutnost protutijela slinavke i šapa s negativnim rezultatom, u ovlaštenom laboratoriju zemlje izvoznice. Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe - certifikati, koji prate pošiljke životinja, moraju sadržavati potvrdu o izvršenom negativnom nalazu kontrole na prisustvo protutijela slinavke i šapa s naslovom ovlaštenog laboratorija zemlje izvoznice i brojem i datumom laboratorijskog nalaza. Dozvoljava se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske, proizvoda podrijetlom od papkara iz drugih država, osim država iz podtočke 2., kao i proizvoda iz podtočke 3., točke I. ove Naredbe, podvrgnutih propisanom postupku za proizvode na koje se ne odnosi zabrana, ukoliko u istim državama ne postoji službeno utvrđena zarazna bolest ili sumnja na zaraznu bolest slinavku i šap, uz potvrdu, da se u istoj državi ne vrši cijepljenje protiv slinavke i šapa.

III.

Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za dozvoljeni uvoz ili provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, moraju sadržavati sljedeći tekst: "Životinje ili proizvodi životinjskog podrijetla, koji se provoze preko teritorija ili uvoze u Republiku Hrvatsku, udovoljavaju uvjetima propisanim Naredbom o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sa sprečavanjem unosa zarazne bolesti slinavke i šapa ("Narodne novine", br:: od 1993. i to da:

- živi papkari potječu iz zemlje podrijetla u kojoj nije utvrđena slinavka i šap, kao ni sumnja na istu zarazu;

- da se u zemlji podrijetla ne vrši cijepljenje protiv slinavke i šapa;

- da je krv papkara navedenih u certifikatu najviše 7 dana prije otpreme pretražena na prisutnost protutijela slinavke i šapa s negativnim rezultatom - Nalaz ovlaštenog laboratorija Br. i Datum 19 __;

- da su proizvodi podrijetlom od papkara prethodno podvrgnuti propisanom postupku (navesti postupak);

- da su sirove kože podvrgnute propisanom postupku te poslije njega odležale 30 dana u mjestu podrijetla u kojem u posljednja 3 mjeseca nije bilo utvrdenih slučajeva ni sumnje na zaraznu bolest slinavku i šap"

IV.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih živih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka, podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije, republika bivšeg SSSR-a, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Makedonije ("Narodne novine", broj 20/93)

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/93-01/432

Urbroj : 525-06-93-01

Zagreb, 21. svibnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.