Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 24.05.1993 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice koju nose inspektori sigurnosti željezničkog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza, vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjena iskaznice.

Članak 2.

Iskaznicu inspektoru sigurnosti željezničkog prometa izdaje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 3.

Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 105 x 70 mm. Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana iskaznice iz članka 3. ovog pravilnika sadrži: - na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske, - desno od grba ispisano je: Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, službena iskaznica, inspektor sigurnosti željezničkog prometa, a ispod toga ime i prezime inspektora i jedinstveni matični broj građana, - desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva pomorstva, prometa i veza, - ispod fotografije je serijski broj iskaznice

Članak 5.

Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora sigurnosti željezničkog prometa i odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnim prijelazima, evidencijski broj, datum izdavanja iskaznice, potpis ministra pomorstva, prometa i veza i pečat Ministarstva pomorstva, prometa i veza, te potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i pečat Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 6.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica, serijski i evidencijski broj, datum izdavanja, te odjeljak za napomene.

Članak 7

Inspektor sigurnosti željezničkog prometa koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposrednog rukovoditelja. Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 8.

Inspektor sigurnosti željezničkog prometa kojem prestane radni odnos u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili je razriješen od dužnosti inspektora sigurnosti željezničkog prometa, dužan je danom prestanka radnog odnosa odnosno razrješenja iskaznicu predati neposrednom rukovoditelju.

Članak 9.

Iskaznice izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim pravilnikom u roku dva mjeseca od dana stupnja na snagu ovog pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa ("Narodne novine" broj 15/91).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/35

Urbroj : 530-05-93-2

Zagreb, 19. svibnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl., ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.