Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 24.05.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. i čl. 64. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa

Članak 1.

U odredbama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa ("Narodne novine", br. 20/92), i u obrascima platnog prometa riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Zavod za platni promet", u odgovarajućem padežu. Skraćenica "SDKH" zamjenjuje se skraćenicom "ZAP". Rozeta sa slovima "SDKH" zamjenjuje se rozetom sa slovima "ZAP".

Članak 2.

U Prilogu br.1, iza vezne oznake 50, dodaje se nova vezna oznaka "51 -- plaćanje dionica ili udjela", a iza podtočke 35) dodaje se podtočka 36), koja glasi: "36) Vezna oznaka 51 - plaćanje dionica ili udjela -upotrebljava se pri uplati za dionice odnosno uplati udjela od strane pravnih i fizičkih osoba" U Prilogu br. 2, iza broja modela 12, dodaje se novi broj modela "13 - (P1)K - P2 - P3", a iza opisa modela 12 dodaje se tekst: "Model 13 - podatak P1. ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu od desna u lijevo prva brojka množi se sa 4, druga sa 3, treća sa 2, četvrta sa 7, peta 5 sa 6, šesta sa 5, sedma sa 4, osma sa 3, deveta sa 2. Zbroj dobivenih pojedinačnih umnožaka dijeli se s brojem 11, pri čemu se dijeljenje ograničava samo na cijele brojeve. Ostatak dobiven pri dijeljenju oduzima se od broja 11 i dobiveni rezultat predstavlja kontrolni broj. Izuzeci su: ako je ostatak 0, kontrolni broj je 5, i ako je ostatak 1, kontrolni broj je 0. Podatak P1 ima 10 znakova, od kojih je zadnji kontrolni broj." U podtočki 1), prva rečenica u zadnjem stavku se briše.

Članak 3.

U ostalom dijelu Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Broj : 69/93-1

Zagreb, 18. svibnja 1993.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r