Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 24.05.1993 Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 37 i 38. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 15/89 i 69/91) na 9. sjednici 11. svibnja 1993. godine donio je

ODLUKU

o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Predsjednik, članovi Predsjedništva i tajnik Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Sud časti) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Suda časti izvan pojedinih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje predsjednik Suda časti prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti.

Članak 2.

Predsjedniku Suda časti pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova suda izvan pojedinih postupaka. Nagradu predsjedniku iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Predsjedništvo Suda časti na temelju izvještaja o radu predsjednika Suda časti koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.

Članak 3.

Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici vijeća pripada nagrada: 1) predsjedniku vijeća u iznosu od DEM 8 u dinarskoj protuvrijednosti, 2) članu vijeća u iznosu od DEM 5 u dinarskoj protuvrijednosti.

Članak 4.

Za izradu obrazložene presude predsjedniku vijeća pripada nagrada u iznosu od DEM 30 u dinarskoj protuvrijednosti. U osobito složenim slučajevima nagrada iz stavka 1. ovog članka može se povisiti najviše za 100%.

Članak 5.

Protuvrijednost nagrade iz čl. 3. i 4. ove odluke izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan donošenja naloga za isplatu

Članak 6.

Visinu nagrade vještaku određuje sud po slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir naročito uloženi trud i složenost predmeta.

Članak 7

Osobe koje sudjeluju u postupku pred Sudom časti sa prebivalištem izvan mjesta održavanja ročišta, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza i dnevnice u skladu s općim aktom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 8.

Naloge za isplatu nagrada i naknada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Suda časti, a isplatu odobrava Predsjedništvo Suda.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 39/90 i 27/92).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-168/25-93.

Zagreb, 11. svibnja 1993.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.