Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 17.05.1993 Uredba o Uredu za žrtve rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92. i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o Uredu za žrtve rata

Članak 1.

Ured za žrtve rata osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za provodenje, usmjeravanje i uskladivanje poslova u svezi sa zaštitom žrtava rata i njihovih obitelji, te ostvarivanjem njihovih prava i interesa utvrdenih zakonima i drugim propisima. Pod žrtvama rata, u smislu ove uredbe razumijevaju se osobe ubijene ili nestale u domovinskom ratu i članovi njihovih obitelji, vojni i civilni invalidi domovinskoga rata, te osobe koje su ili su bile, zatočenici srpskih logora.

Članak 2.

Ured za žrtve rata (u daljnjem tekstu: Ured) neposredno provodi poslove iz članka 1. ove uredbe, ako propisima nisu stavljeni u djelokrug drugih tijela državne vlasti, te prati, uskladuje i usmjerava poslove ministarstava, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, udruga u koje su udružene osobe iz stava 2. članka 1. ove uredbe i članovi njihovih obitelji, te poslove fondova u kojima se prikupljaju i raspoređuju sredstva za materijalnu i pravnu zaštitu i pomoć žrtvama rata. Ured surađuje s Uredom za prognanike i izbjeglice, Komisijom za invalide u Republici Hrvatskoj, Komisijom za zatočene i nestale, Komisijom za ratne zločine, Agencijom za obnovu, te Hrvatskim fondom za privatizaciju u poslovima ostvarivanja onih prava i interesa žrtava rata i njihovih obitelji o kojima rješavaju i brinu te službe Vlade Republike Hrvatske ili Hrvatski fond za privatizaciju.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada, te druga pitanja značajna za rad Ureda uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Radom Ureda rukovodi predstojnik Ureda, koji je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske. Predstojnik ima pravo i dužnost dužnosnika organa državne uprave u odnosu na Ured. Predstojnika Ureda i njegovog zamjenika i glavnoga tajnika imenuje i razrješava od dužnosti Vlada Republike Hrvatske.

Članak. 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/83-01/08

Urbroj : 5030104-93-1

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Velentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.