Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Kolektivni ugovor za grane djelatnosti 122, 123, 124 i dio grane 139
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVOR

Na temelju članka 94. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25192) i Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92). Samostalni sindikat drvne i papirne industrije Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora - Zagreb zaključili su

KOLEKTIVNI UGOVOR

za grane djelatnosti 122, 123, 124 i dio grane 139

Grane djelatnosti: 0122 primarna prerada drva 0123 finalna prerada drva 0124 proizvodnja i prerada papira 0139 (dio grane).

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Potpisnici ovog kolektivnog ugovora prihvaćaju obostranu odgovornost u pogledu uspostavljanja radno-pravnih i ugovornih uvjeta propisanu u ovim kolektivnih ugovorom.

Članak 2.

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) utvrđuju i razrađuju se pitanja specifična za grane i djelatnosti

GRANA 0122               Proizvodnja piljene građe i ploča
    Skupina         01220      Proizvodnja piljene građe i ploča
    Podskupina       012201 Proizvodnja piljene građe
                012202 Proizvodnja furnira i ploča
                012203 Impregnacija drveta
GRANA 0123               Proizvodnja finalnih proizvoda
    Skupina     01231      Proizvodnja drvenog namještaja
    Podskupina       012310 Proizvodnja drvenog namještaja
    Skupina     01232      Proizvodnja ostalih finalnih proizvoda od drva
    Podskupina       012321 Proizvodnja drvene ambalaže
                012322 Proizvodnja građevnih elemenata od drva
                012323 Proizvodnja drvene galanterije i pluta
                012324 Proizvodnja predmeta od pruća
GRANA 0124                   Proizvodnja i prerada papira
    Skupina         01241      Proizvodnja celuloze i papira
    Podskupina       012410 Proizvodnja celuloze i papira
    Skupina         01242      Proizvodnja papira
    Podskupina       012421 Proizvodnja papirne ambalaže
                012429 Ostala prerada papira
GRANA 0139                   Proizvodnja sportskih rekvizita, glazbala, četaka, olovaka i
                        sličnih proizvoda od drva

Članak 3.

Ovim ugovorom uređuju se prAva i obveze djelatnika iz rada i na osnovi rada u opsegu koji nije manji od prava djelatnika utvrđenih u Zakonn o radnim odnosima ("Narodne novine", br, 25/92.) i Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92.).

Članak 4.

Ovaj ugovor primjenjuje se na sve djelatnike zaposlene u poduzećima, povezanim poduzećima i kod poslodavaca koji obavljaju djelatnosti iz članka 2. ovog ugovora.

Ako poduzeće, povezana poduzeća ili poslodavac obavlja više različitih djelatnosti, odredbe ovog ugovora primjenjuju se na ta poduzeća i poslodavce ako je u djelatnostima iz članka 2 ovog ugovora radno angažirana većina zaposlenih.

Izuzetno, ovaj Ugovor ne primjenjuje se u dijelu koji se odnosi na plaće, način zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanje tijekom rada, na direktora i rukovodne djelatnike utvrđene općim aktom. Ovi se odnosi uređuju posebnim ugovorom između direktora i vlasnika, odlkosno predsLavnika vlasilika poduzeća.

II. UVJETI I NAČIN ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Članak 5.

Poduzeće ili poslodavac općim aktom ili ugovorom utvrđuje uvjete za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje radnika, a naročito:

- stupanj složenosti poslova radnog mjesta,

- vrstu i stupanj potrebne stručne spreme,

- vrijeme trajanja pokusnog rada,

- znanje, iskustvo i sposobnost, te

- druge uvjete potrebne za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

Članak 6.

Uvjete za zasnivanje radnog odnosa s pripravnikom poduzeće odnosno poslodavac utvrđuje općim aktom.

Pripravnički staž traje:

- za osobe sa stručnom spremom IV i V stupnja do 6 mjeseci;

- za osobe sa stručnom spremom VI/1 stupnja do 8 mjeseci ;

- za osobe sa stručnom spremom VII/1 stupnja do 12 mjeseci.

Vrijeme provedeno na obaveznoj stručnoj praksi priznaje se u pripravnički staž.

Za svakog pripravnika utvrđuje se program provedbe pripravničkog staža, i obveza polaganja stručnog ispita ako je za obavljanje posla zakonom propisana.

Članak 7.

Poduzeće odnosno poslodavac pribavit će prethodno mišljenje sindikata o prijemu na rad pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa (pripravnik - volonter)

III. RASPOREĐIVANJE DJELATNIKA

Članak 8.

Djelatnik može biti raspoređen na poslove koji odgovaraju njegovim zdravstvenim sposobnostima utvrđenim od nadležne zdravstvene službe.

Članak 9.

Djelatnik može biti privremeno ili trajno raspoređen na poslove koji odgovaraju njegovom stupnju stručne spreme u drugo povezano poduzeće na temelju zaključeovog sporazuma nadležnih organa poduzeća.

Djelatnik može biti privremeno raspoređen u drugo poduzeće ili kod poslodavca na temelju sporazumno donesenih odluka. Takav raspored u pravilu traje najduže šest mjeseci, a u slučaju prijeke potrebe - do završetka posla radi kojeg je privremeni raspored proveden.

Ako u vremenu od šest mjeseci nad poduzećem u koje je djelatnik trajno raspoređen bude otvoren postupak stečaja ili likvidacije, poduzeće iz kojeg je djelatnik raspoređen dužno ga je preuzeti na rad i to na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

IV. RADNO VRIJEME

Članak 10.

Redovno tjedno radno vrijeme s odmorom traje 40 sati Redovno dnevno radno vrijeme s odmorom traje u pravilu 8 sati.

Preraspodjelu radnog vremena tijekom poslovne godine utvrđuje direktor odnosno osoba koju on ovlasti.

Ako se steknu uvjeti i potreba za preraspodjelom radnog vremena u smislu članka 31. Zakona o radnim odnosima, prije donošenja odluke o preraspodjeli nkože se zatražiti mišljenja sindikata

Članak 11.

O rasporedu radnog vremena djelatnika s pravom na skraćeno radno vrijeme odlučuje direktor poduzeća odnosno osoba koju on ovlasti u dogovoru s djelatnilcom.

U slučaju spora glede rasporeda radnog vremena u smislu prethodnog stavka, direktor odnosno osobu koju on ovlasti dužna je prije donošenja konačne odluke zatražiti mišljenje sindikata.

V. ODMORI I DOPUSTI

Članak 12.

Djelatnik ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta. Ovaj odmor ne može biti određen na početku ni na završetku radnog vremena.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka smatra se vremenom provedenom na radu.

Članak 13.

Djelatnik može koristiti godišnji odmor u poduzeću kod kojeg je prešao na rad, pod uvjetom da novo poduzeće preuzme tu obvezu. U ovom slučaju djelatnik je dužan potvrdom dokazati da u prijašnjem poduzeću nije koristio godišnji odmor za tekuću godinu.

Članak 14.

Godišnji odmor traje najmanje 18 radnih dana, a najviše 30 radnih dana.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da na minimum od 18 radnih dana svakom djelatniku pripada odgovarajući broj dana s obzirom na slijedeće kriterije: 1. Uvjeti rada do 5 radnih dana 2. Doprinos djelatnika u radu do 4 radna dana 3. Složenost poslova radnog mjesta do 4 radna dana 4. Dužina radnog staža do 6 radnih dana 5. Invalidnost djelatnika do 3 radna dalka 6. Za neprekidan rad u tri smjene do 2 radna dana

najmanje 6 mjeseci u godini.

Iznimno, godišnji odmor može iznositi preko 30, ali ne preko 45 radnih dana, kada djelatnik po točki 1. i 6. ostvaruje maksimum radnih dana po kriterijima koji se utvrđuju općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom u skladu s člankom 39. Zakona o radnini odnosima.

Članak 15.

Djelatnik ima pravo na plaćeni dopust do sedam dana u kalendarskoj godini uz naknadu plaće u slijedećim slučajevima:

- sklapanje braka 4 dana

- smrt supružnika, djeteta ili roditelja 4 dana

- rođenje djeteta 2 dana

- smrt roditelja supružnika, djedova, baka, braće i sestara 3 dana

- selidbe u drugo mjesto na udaljenost više od 50km 3 dana

- selidbe u isto mjesto 2 dana

- elementarna nepogoda 5 dana

- teška bolest članova uže obitelji izvan mjesta stanovanja (roditelji i djeca) 3 dana

- u slučaju većih oštećenja ili uništenja materijalnih dobara kao posljedica neprijateljskog djelovanja 5 dana

- radi smještaja prognanih ili izbjeglih osoba 1 dan

- radi traženja članova obitelji, djece, supružnika, roditelja, braće i sestnra nestalih u ratu ili obavljanja poslova radi pomoći članovima obitelji zarobljenih od strane neprijatelja 5 dana Prava iz prethodnog stavka ostvaruju također usvojitelj i usvojenik.

Prava iz prethodnog stavka ne mogu se uskratiti djelatniku, bez obzira na zahtjeve radnog mjesta. Ako u istoj kalendarskoj godirki djelatnik ponovi jedan od gore nave denih slučajeva, ima pravo ponovnog korištenja plaćenog dopusta za taj slučaj.

VI. PLAĆE, DODACI, NAKNADE PLAĆE I TROŠKOVI

Članak 16.

Poduzeće odnosno poslodavac je dužno djelatniku za njegov rad isplatiti plaću, koja se sastoji od:

- osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je djelatnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu;

- povećanja plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada djelatnika (u daljnjem tekstu: stimulativni dio plaće);

- povećanja plaće po osnovi radnog staža i uvjeta rada težih od normalnih uvjeta vrednovanih u osnovnoj plaći (u daljnjem tekstu: dodaci).

Članak 17.

Osnovna plaća djelatnika za puno radno vrijeme i normalni ućinak utvrđuje se tako da se iznos najniže osnovne plaće pomnoži pripadajućim koeficijentom složenosti.

Članak 18.

U Tarifnom dijelu ovog ugovora izvršeno je razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova, odnosno radnih mjesta, po stupnjevima na osnovi složenosti i normalnih uvjeta rada na tim radnim mjestima. Složenost poslova radnog mjesta, u smislu odredbi ovog ugovora, uključuje značaj radnog mjesta u poslovanju poduzeća odnosno poslodavca, potreban stupanj obrazovanja za obavljanje poslove radnog mjesta, stupanj odgovornosti radnog mjesta, potrebno radno iskustvo djelatnika, zahtijevani stupanj kreativnosti i inicijatitrnosti djelatnika, kao i ostale psihofizičke osobine za rad na određenom radnom mjestu.

Normalni uvjeti rada na pojedinom radnom mjestu su uvjeti koji su prisutni u pravilu tokom cijelog radnog vremena, koje diktira tehnološki proces i njemu odgovarajuća organizacija rada, odnosno koji su uobičajeni na takvim radnim mjestima.

Svi poslovi, odnosno radna mjesta, razvrstani su u najmanje deset grupa, a odnos između osnovne plaće najniže i najviše vrednovanog radnog mjesta, odnosno prve i desete grupe složenosti, ne može biti manji od 1 : 3,2.

Zasebnim kolektivnim ugovorom odnosno općim aktom mogu se utvrditi veći iznosi koeficijenata, polazeći od koeficijenata iz Tarifnog dijela ovog ugovora kao minimalni.

VII. STIMULATIVNI DIO PLAĆE

Članak 19.

Općim aktom utvrdit će se kriteriji i mjerila za vrednovanje ostvarenih rezultata rada i stimulacija djelatnika za ostvarenje većih rezultata rada.

Stimulativni dio plaće ovisi o učinku i premašaju norme, premašaju plana, veće zarade u akordu, razrnih premija i slično, koji elementi moraju djelatniku biti unaprijed poznati.

Iznimno stimulativni dio plaće ovisi o ocjeni neposrednog rukovoditelja, ako se radi o poslovima na kojima rad nije mjerljiv na neki od načina iz stavka 2. ovog članka.

VIII. DODACI

Članak 20.

Djelatnik ima pravo na uvećanje osnovne plaće za rad u uvjetima težim od normalnih uvjeta rada.

Težim uvjetima stnatra se rad u mikroklimatskim uvjetima preko maksimalno dozvoljenih korkcentracija štetnih tvari, buke, visoke temperature, niske temperakure, vlage, dima, te rad uz prisutnost agresivnih i po zdravlje štetnih kiselina i slično.

Dodatak na osnovnu plaću s obzirom na uvjete teže od normalnih uvjeta rada iznosi do 10%.

Općim aktom utvrđuju se radna mjesta s uvjetima rada težim od normalnih, uz prethodno mišljenje sindikata.

IX. NAKNADA PLAĆE

Članak 21.

Djelatniku pripada naknada plaće u visini njegove osnovne plaće i dodatka po osnovi radnog staža za vrijeme kada ne radi zbog:

- obrazovanja, prekvalifiakcije i stručnog osposobljavanja prema potrebama poduzeća odnosno poslodavca

- zastoja u poslu za koji nije kriv djelatnik.

X. PRAVO NA 13. PLAĆU

Članak 22.

Djelatniku se može isplatiti 13. plaća u visini koju sporazumno utvrde poduzeće i sindikat za svaku kalendarsku godinu zavisno od rezultata poslovanja poduzeća.

XI. OSTALE ISPLATE

Članak 23.

Djelatnik za čijim radom je trajno prestala potreba u skladu s programom riješavanja viška zaposlenih ima pravo na isplatu otpremnine najmanje, u visini njegove osnovne plaće za svaki mjesec otkaznog roka.

Visina otpremnine utvrđuje se ugovorom između djelatnika i poduzeća, ali ne manje od visine utvrđene u prethodnom stavku.

Članak 24.

Poduzeće, odnosno poslodavac može isplatiti jubilarne nagrade za navršenih

- 10 godina rada u poduzeću odnosno kod poslodavca 50%

- 20 godina rada u poduzeću odnosno kod poslodavca 70%

- 30 godina rada u poduzeću odnosno kod poslodavca 80%

- 35 godina rada u poduzeću odnosno kod poslodavca 90%

- 40 godina rada u poduzeću odnosno kod poslodavca 100%

prosječne mjesečne plaće u poduzeću odnosno kod poslodavca, isplaćene u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje jubilarna nagrada.

Članak 25.

Općim aktom ili kolektivnim ugovorom, može se utvrditi nagrada umirovljenicima iz tog poduzeća.

Poduzeće, odnosno poslodavac može osigurati sredstva za poklon djetetu do 12 godina starosti, roditelju nositelju zdravstvenog osiguranja djeteta, najmanje u visini do 15% prosjećne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

Članak 26.

Poduzeće, odnošno poslodavac isplaćuje naknadu troškova prijevoza za dane koje djelatnik provede na radu, a prema stvarnim troškovima prijevoza za dolazak i odlazak s posla.

Kolektivnim ugovorom ili općim aktom obvezno se utvrđuju prava i uvjeti korištenja naknade troškova.

Članak 27.

Djelatnik ima pravo na naknadu troškova prehrane tijekom dnevnog punog radnog vremena u visini 35% mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

XII. RJEŠAVANJE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Članak 28.

Sporovi između potpisnika ovog ugovora, koji se nisu mogli riješiti pregovaranjem, rješavat će se po postupku mirenja i arbitraže po odredbama Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo, ukoliko o tome postupku stranke postignu suglasnost.

XIII. TRAJANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 29.

Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme od dvije godine od dana kada ga usvoje nadležni organi ugovornih strana i potpišu ovlašteni njihovi predstavnici, i važi od dana objave u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske. Ukoliko nadležno ministarstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju, ne izvrši registraciju ovog ugovora, isti se primjenjuje kao važeći.

Članak 30.

Ako jedna od ugovornih strana ne poštuje obveze koje je preuzela ovim ugovorom, druga strana može otkazati Ugovor.

Otkaz Ugovora podnosi se drugoj ugovornoj strani u pismenom obliku u roku od tri mjeseca.

XIV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 31.

Ugovorne strane imaju zajednički organ za tumačenje odredbi ovog ugovora i praćenje njegove primjene

Zajednički organ ima četiri člana, od kojih svaki potpisnik imenuje po dva člana.

Članak 32.

Troškove pripremanja, praćenja i ostvarivanja ovog ugovora snose potpisnici, svaki u svom dijelu, a troškove pripremanja i rada arbitraže, mirovne komisije i zajedničkog organa za tumačenje Ugovora dijele proporcionalno

Članak 33.

Svaka ugovorna strana ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu ovog ugovora. Postupak izmjene ili dopune Ugovora pokreće se u pisanom obliku Druga strana ima obvezu očitovanja na predložene izmjene iIi dopune u rolsu 30 dana. Ako se druga strana ne očituje u roku 30 dana od da na primitka pismenog zahtjeva može se pokretnuti arbit ražni postupak.

Članak 34.

Poduzeća odnosno poslodavci su dužni uskladiti opće akte s odredbama ovog ugovora u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Obveza iz stavka 1. ovog članka ne utjeđe na neposrednu primjenu odredaba ovog ugovora od dana njegova stupanja na snagu, osim Tarifnog dijela ovog ugovora.

U skladu sa člankom 17. i 18. ovog ugovora izrađeni su tarifni razredi za grupe poslova u poduzećima, koji su sastavni dio ovog ugovora.

Samostalni sindikat drvne Hrvatska gospodarska i papirne industrije komora

Hrvatske Sektor za poljodjelstvo, predsjednik šumarstvo i vodoprivredu Franjo Janeš, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
direktor

dr. Hrvatin Čosić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG BR. 1/1 ZA GRANE 122.,123. I DIO GRANE 139

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRANE I DJELATNOSTI 122,123,124 I DIO GRANE 139 (u daljem tekstu KU)

I. RAZVRSTAVANJE RADNIH MJESTA PO GRUPAMA SLOŽENOSTI

I. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje).

Najniži koeficijent složenosti je 1,00

U ovu grupu spadaju na primjer

- čistači,

- pomoćni djelatnik na poslovima održavanja čistoće radnilk prostora i sredstava rada,

- odstranjivanje piljevine i drugih ostataka obrade,

- utovar, istovar, ručni prijevoz i prenos,

- prihvaćanje i odlaganje obradaka nakon izvršene obrade,

- slaganje i pakovanje odredenih elemenata, i

- drugi poslovi slične složenosti, koje djelatnik može obavljati prema usmenom ili pismenom nalogu djelatnika više grupe složenosti,.

II. grupa složenosti (podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad uz pomoć jednostavnijih sredstava za rad, za koji su dovoljne pismene upute).

Koeficijent složenosti je 1,20

U ovu grupu spadaju na primjer

- pomoćnik rukovaoca stroja,

- sastavljač jednostavnijih proizvoda,

- pakirer pokućstva i i parketa,

- sortirer popruga,

- okivač ambalaže,

- klasirer pruća,

- slična radna mjesta za obavljanje pomoćnih poslova u pripremi i posluživanju stroja ili uređaja, montaži i sl., kada se rad izvodi prema zahtjevu i pod nadzorom glavnog djelatnika.

III. grupa složenosti (podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova)

Koeficijent složenosti je 1,40

U ovu grupu spadaju na primjer:

- rukovatelj jarmače, tračne pile, kružne pile, strojeva za grubu i finu obradu drva, pluta, pruća i sl.,

- montažer proizvoda,

- stolar za montažu namještaja, tapetar, pletač namještaja od pruća, bravar, električar,

- slični poslovi i radna mjesta na kojima djelatnik samostalno, na osnovi usmenih i pismenih naloga i uputstava iz radne dokumentacije, vrši pripremu stroja, alata i materijala, podešava stroj za rad i rukuje strojem i uređajem u izvršenju radnog zadatka:

IV. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za obavljanje kojih su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju).

Koeficijent složenosti je 1,60

U ovu grupu spadaju na primjer:.

- sortirer trupaca, piljene grade, furnira i ploča,

- predcrtač piljene građe i furnira,

- voditelj sušenja i parenja drva,

- voditelj strojnih linija u proizvodnji ploča, krojenju piljene građe i furnira,

- konstruktor detalja proizvoda,

- lanser proizvodne dokumentacije,

- tehnički dizajner proizvoda,

- kemijski laborant,

- alatničar, servisni mehaničar, stenodaktilograf, knjigovođa., prodavač namještaja, nabavljač roba, skladištar i

- drugi poslovi i radna mjesta sličnih složenosti.

V. grupa složendsti (grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju većl stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka) Koeficijent složenosti je 1,85

U ovu grupu spadaju na primjer:

- rukovatelj strojeva za razrezivanje trupaca - specijalist,

- izrađivač furnira - specijalist,

- voditelj sušenja drva - specijallst,

- stolar za izradu šablona i prototipova - specijalist,

- tapetar - specijalist

- rukouatelj strojeva s numeričkim upravljanjem,

- brodostolar - specijalist,

- organizator procesa proizvodnje u odjeljenju - pogonu

- kontrolor gotovih proizvoda,

- bravar, električar, laborant-specijalist,

- i slična radna mjesta.

VI. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju).

Koeficijent složenosti je 2,10

U ovu grupu spadaju na primjer:

- operativni tehnolog pripreme proizvodnje,

- operativni tehnolog prerade,

- operativni programer AOP,

- operativni konstruktor alata i naprava,

- operativni tehnolog kontrole proizvoda i proizvodnje,

- organizator nabave i prodaje,

- knjigovođa bilancist,

- slična radna mjesta podjednake složenosti.

VII. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva poslove, koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tog područja).

Koeficijent složenosti je 2,20

U ovu grupu spadaju poslovi slični poslovima VI. grupe, ali uz dodatno speeijalističko znanje za obavljanje poslova kao npr. operativni tehnolog - specijalist (za sušenje drva, ljepljenje, površinsku obradu i slično).

VIII. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove, koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost djelatnika - projektiranje poslova i zadataka).

Koeficijent složenosti je 2,60

U ovu grupu spadaju na primjer

- glavni tehnolog,

- tehnolog razvoja,

- glavni konstruktor,

- organizator proizvodnje,

- programer informacijskog sustava,

- projektant interijera i dizajner proizvoda,

- organizator poslovanja - pojedinih službi,

- slična radna mjesta podjednake složenosti.

IX. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove, koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost djelatnika te dodatna i specijalištička znanja potrebna za obavljanje tih poslova).

Koeficijent složenosti je 2,80

U ovu grupu spadaju na primjer:

- specijalist-projektant novih proizvoda,

- specijalist-projektant tehnoloških procesa,

- specijalist-organizator proizvodnje i razvoja,

- specijalist-tehnolog istraživanja prerade drva;

- drugi poslovi siičnih složenošti.

X. grupa složenosti (podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značenjem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživaki rad itd.).

Koeficijent složenosti je 3,20

U ovu grupu spadaju na primjer:

- znanstveni istraživači u oblasti prerade i obrade drva,

- organizator razvojnog i znanstvenog istraživanja,

- voditelj organizacijske jedinice za istraživanje,

- organizator i koordinator poslovanja poslovnog sustava,

- drikgi poslovi sličnih složenosti.

Ovaj Prilog br.1/1 sastavni je dio Kolektivnog ugovora za grane 122, 123, 124 i dio grane 139.

Samostalni sindikat, drvne i papirne industrije Hrvatske

Predsjednik

Franjo Janeš, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora

Sektor za poljodjelstvo, stočarstvo i vodoprivredu

Direktor

dr. Hrvatin Ćosić, v. r

PRILOG BR. 2/1 ZA GRANU 124

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRANE I DJELATNOSTI 122,123,124 i dio grane 139 (u daljem tekstu KU)

I. RAZVRSTAVANJE RADNIH MJESTA PO GRUPAMA SLOŽENOSTI

I. grupa složenosti (podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje).

Najniži koeficijent složenosti je 1,00

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- čistaći,

- pomoćni djelatnik na poslovima održavanja čistoče radnih prostorija i sredstava rada,

- utovar sirovina i pomoćnih materijala, doprema u proizvodne pogone i utovar gotove robe,

- djelatnici na transportnim trakama i liniji otpadnog papira,

- drugi poslovi slične složenosti koje djelatnik može obavIjati prema usmenom ili pismenom nalogu djelatnika više grupe složenosti.

II. grupa složenosti (podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad pomoću jednostavnijih sredstava za rad, za koji su dovoljna pismena uputstva).

Koeficijent složenosti je 1,20

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- rukovatelji trakama ispred i iza bubnja za okoranje drva, sjekirostroja i silosa za sječku,

- rukovatelji trakama za odvoz šljake i drugog otpadnog materijala,

- rukovatelji drvoslagačem,

- djelatnik na sortiranju i pakovanju araka papira, natron vreća i kutija od valovitog kartona,

- djelatnik na pripremi i doziranju boja, sredstava za keljenje, punila, retenciorlih sredstava i ljepila,

- pomoćni djelatnik u proizvodnim pogonima i službi održavanja,

- dostavljaći pošte i čuvari,

- ručna izrada kartonskih uložaka,

- drugi poslovi slične složenosti, koje djelatnik može obavljati prema zahtjevu i pod nadzorom glavnog djelatnika.

III. grupa složenosti (podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja, uz povremenu pojavu novih poslova).

Koeficijent složenosti je 1,40

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- rukovatelj bubnjem za okoravanje drva, sjekirostrojem i strojem za cijepanje drva,

- rukovatelj kranovima, mobilnim strojevima i drugim transportnim sredstvima,

- pomoćnik kuhara i perioca poluceluloze i celuloze, pomoćnik smjenovođe pripreme kiseline i lužine za kuhanje, pomoćnik strojeva parnih kotlova i turbine, pomoćni vođe pripreme mase i dr.,

- pomoćnik strojovođe papir stroja,

- strojar crpne postaje,

- bravar, električar, mehaničar, limar, vozač i dr.,

- pomoćnik strojara slotera, pomoćnik strojara na stroju za valoviti karton, pripremač škrobnog ljepila, izlagač na stroju za valoviti karton, ulagač-izlagač na sloteru i dr.

IV. grupa složenosti (podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovom izvršavanju).

Koeficijent složenosti je 1,60

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- rukovaoci postrojenjem za pranje, sortiranje i bijeljenje celuloze,

- vođa pripreme mase (postrojenje za mljevenje),

- sušilac papira,

- vođa promatača i poprečnih rezača,

- tehničar za laboratorijsku kontrblu kvalitete proizvoda (tehničar kontrole procesa)

- referent pripreme proizvodnje,

- preuzimač drva,

- strojar na šlauh mašini, strojar na·kaširki, sloteru, automatu i poluautomatu, strojar na PCR ljepilici,

- stenodaktilograf, knjigovođa, skladištar,

- bravar, električar i mehaničar,

- drugi poslovi i radna mjesta sličnih složenosti.

V. grupa složenosti (podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka).

Koeficijent složenosti je 1,85

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- smjenski voditelj skladišta drva i sjekaone, pripreme kiseline i lužine za kuhanje,

- rukovatelj postrojenja za proizvodnju poluceluloze i celuloze (kuhar),

- rukovatelj postrojenja za proizvodnju papira (strojovođa papir stroja),

- strojar parnog kotla (strojar ATK),

- strojar parne turbine;

- brigadir strojarskog, elektro, mehaničkog i drugog održavanja postrojenja i objekata - specijalisti,

- nadstrojar na stroju za valoviti karton,

- nadstrojar grupe slotera,

- predradnik štancane ambalaže,

- strojar na stroju za valoviti karton,

- drugi poslovi i radna mjesta slične složenosti. VI. grupa složenosti (podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost, veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju).

Koeficijent složenosti je 2,10 U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- poslovođa pogona za proizvodnju poluceluloze, celuloze, papira i drugih proizvodnih i energetskih pogona i održavanja,

- operativni tehnolog pripreme proizvodnje,

- operativni'tehnolog prerade,

- operativni programer AOP,

- pogonski tehničari za održavanje,

- tehnolog kontrole procesa proizvodnje i gotovih proizvoda,

- referenti nabave i prodaje,

- knjigovođa bilancista,

- drugi poslovi i radna mjesta slične složenosti. VII. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tog područja).

Koeficijent složenosti je 2,20

U ovu grupu spadaju poslovi slični poslovima VI. grupe složenosti, ali uz dodatno specijalističko znanje za obavljanje poslova kao na primjer operativni tehnolog - specijalist. (za premaze papira, za sušenje papira i drugo).

VIII. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost djelatnika; projektiranje poslova i zadataka).

Koeficijent složenosti je 2,60

U ovu grupu poslova spadaju na primjer

- glavni tehnolog,

- tehnolog razvoja,

- glavni konstruktor,

- organizator proizvodnje,

- programer informacijskog sustava,

- organizatori poslovanja pojedinih službi,

- organizator izrade materijalnih bilanca, i

- drugi poslovi sličnih složenosti.

IX. grupa složenosti (grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost djelatnika te dodatna i specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova).

Koeficijent složenosti je 2,80,

U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- specijalist-projektant novih proizvoda,

- specijalist-projektant, tehnološkog procesa;

- specijalist-organizator proizvodnje i razvoja

- specijalist-tehnolog istraživanja proizvodnje celuloze, poluceluloze, papira i prerade papira,

- drugi poslovi sličnih složenosti.

X. gupa složenosti (podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značenjem za vođenje procesa proizvodnje, i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad i drugo).

Koeficijent složenosti je 3,20 U ovu grupu poslova spadaju na primjer:

- znanstveni istraživači u oblasti proizvodnje vlakana, papira i prerade papira,

- organizatori razvojnog i znanstvenog istraživanja,

- koordinatori organizacijskih jedinica istraživanja,

- organizatori i koordinatori poslovanja poslovnog sustava,

- drugi poslovi sličnih složenosti.

Ovaj Prilog br. 2/1 sastavni je dio Kolektivnog ugovora za grane 122, 123, 124 i dio grane 139.

Samostalni sindikat drvne i papirne industrije Hrvatske

Direktor

Franjo Janeš, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora

Sektor za poljodjelstvo, predsjednik šumarstvo i vodoprivredu

dr. Hrvatin Ćosić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.