Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 12.05.1993 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 3. svibnja 1993. godine.

Broj: PA4-28/1-93.

Zagreb, 7. svibnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Državna ministarstva ustrojavaju se u upravnim područjima u kojima poslove državne uprave obavljaju isključivo ministarstva."

Članak 2.

U članku 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase: "1. Državna ministarstva su:

1. Ministarstvo obrane,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova,

3. Ministarstvo vanjskih poslova,

4. Ministarstvo financija

2. Ministarstva su:

1. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, 2. Ministarstvo gospodarstva,

3. Ministarstvo kulture i prosvjete,

4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, 5. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 6. Ministarstvo pravosuđa,

7. Ministarstvo uprave,

8. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

9. Miništarstvo turizma

10. Ministarstvo zdravstva

11. Ministarstvo znanosti i tehnologije."

Članak 3.

Podnaslov ispred članka 8. "Ministarstva" briše se. Ispred članka 9. dodaje se podnaslov "2. Ministarstva".

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: "usklađivanje izgradnje javnih objekata od posebnog državnog interesa" brišu se.

Članak 5.

U članku 10 riječi: "Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike zamijenjuju se riječima: "Ministarstvo gospodarstva".

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase: "Ministarstvo gospodarštva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnosi na praćenje i prilagođavanje sustava trgovine i trgovinske politike potrebama razvitka gospodarstva, stanje i pojave na tržištu roba, trgovinskih usluga te djelovanje mjera gospodarske politike i ukupnih gospodarskih kretanja na djelovanje tržišta i odnose ponude i potražnje, uključivo vanjskotrgovinske tijekove i uvjete razmjene; pravni položaj i poslovanje trgovačkih poduzeća te drugih učesnika tržišnog poslovanja: opskrbljenost tržišta; promicanje i razvitak trgovine; cijene roba i usluga u zemlji i inozemstvu; sustav vanjskotrgovinskog poslovanja; sustav zaštite domaće proizvodnje i sustav poticanja izvoza; obavljanje gospodarskih djelatnosti u inozemstvu: obavljanje gospodarskih djelatnosti stranih osoba u Republici Hrvatskoj: odobravanje otvaranja predstavništava stranih osoba: inozemna ulaganja i zajednička ulaganja sa stranim partnerima; međunarodna suradnja u svezi trgovinske politike te politike zaštite domaće proizvodnje, robne rezerve; inspekcijske poslove koji se odnose na tržište i cijene; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu "Ministarstva gospodarstva je Direkcija za državne robne rezerve.

Direkcija za državne robne rezerve ima svojstvo pravne osobe."

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: "osnovnoškolskog" zarez se zamjenjuje riječju: "i", a iza riječi: "srednjoškolskog" riječi: "i visokoškolskog" brišu se.

U stavku 2. točka na kraju stavka briše se i dodaju riječi: "osim visokog školstva".

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi

"Članak 14.

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima i organima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka, organima koji izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije i odvjetništvu; medunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija; pomilovanje i uvjetne otpuste: imovinskopravne poslove u svezi eksproprijacije i drugih ograničenja vlasništva, korištenje građevinskog zemljišta, prava vlasništva na nekretninama, imovinskopravni dio komasacije i zemljišta, promet zemljišta i zgrada, imovinskopravni dio agrarnih operacija, uređivanje vlasničkopravnih odnosa, imovinu stranih državljana; denacionalizaciju; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo pravosuda obavlja i nadzor nad obavljanjem poslova uprave u organima sudbene vlasti te državnom odvjetništvu i organima za vodenje prekršajnog postupka

U sastavu Ministarstva pravosuda su Uprava za imovinskopravne poslove. Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija i Zavod za informatizaciju pravosuda i javne uprave."

Članak 8.

Iza članka 14. dodaje se članak 14a., koji glasi

"Članak 14a.

Ministarstvo uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u organima državne uprave i lokalne samouprave i uprave, sustav državne uprave i lokalne samouprave i uprave, način i sredstva rada te primjenu suvremenih informatičkih i birotehničkih metoda rada javne uprave i lokalne samouprave; položaj djelatnika u organima državne uprave; gradanska stanja, provedbu Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju, udruge građana i vjerske zajednice; politički i izborni sustav; javnu upravu; poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave te obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu stavljeni u nadležnost kojem ministarstvu, odnosno drugom organu državne uprave.

U sastavu Ministarstva uprave je Zavod za javnu upravu."

Članak 9.

U članku 16. stavku 1. riječi: "Ministarstvo turizma i trgovine" zanljenjuju se riječima: "Ministarstvo turizma", a iza riječi: "ugostiteljstvo i turističko posredovanje", dodaju se riječi "stanje i pojave na području turističkih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih usluga i poslovanje poduzeća: pravni položaj turističko-ugostiteljskih poduzeća i uvjete obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; praćenje i analiziranje kvalitete turističke proizvodnje, ugostiteljskih i turističkih usluga i predlaganje unapređenja turističke djelatnosti; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost".

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1., 2. i 3. riječi: "Ministarstvo znanosti" zamjenjuju se riječima: "Miništerstvo znanosti i tehnologije".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

"Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ustav i izradu nastavnih planova i programa visokoškolskog obrazovanja u zemlji inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta,za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika te inspekcijske poslove visokog školstva".

Stavak 4. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 27. stavku 3. iza riječi: "članka" stavlja se zarez i dodaju riječi: "osim načelnika Policijske uprave te načelnika Centra službe za zaštitu ustavnog poretka".

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Ministarstvo pravosuda i uprave.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom :

- Miništarstvo industrije, brodogradnje i energetike nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva,

- Ministarstvo turizma i trgovine kao Ministarstvo turizma te

- Ministarstvo znanosti kao Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 14.

Poslove ministarstava u odgovarajućem dijelu preuzimaju:

- Ministarstvo gospodarstva dio poslova Ministarstva turizma i trgovine,

- Ministarstvo pravosuđa dio poslova Ministarstva pravosuđa i uprave,

- Ministarstvo turizma dio poslova Ministarstva turizma i trgovine,

- Ministarstvo znanosti i tehnologije dio poslova Ministarstva kulture i prosvjete te

- Ministarstvo uprave dio poslova Ministarstva pravosuđa i uprave.

Članak 15.

Ministarstva koja preuzimaju poslove, odnosno dio poslova drugih ministarstava, preuzimaju i rasporeduju službenike koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, opremu, arhivu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, sredstva fondova i druge stvari ministarstava čiji su poslovi preuzeti, razmjerno preuzetim poslovima preuzimaju ministarstva, sukladno promjenama ustrojstva i djelokruga izvršenim ovim Zakonom.

Članak 17.

Nadležni ministri dužni su uskladiti unutarnje ustrojstvo ministarstva s odredbama ovoga Zakon u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu,

Članak 18.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1993. godinu izvršit će se odgovarajuće izmjene u okviru sredstava osiguranih za rad ministarstava i drugih organa državne uprave.

Članak 19.

Pomoćnici ministara i direktori organa u sastavu ministarstava ćije poslove preuzimaju druga ministarstva stavlja se na raspolaganje danom stupanja na snagu ovoga Zakona

Ako osobe iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana stavljanja na raspolaganje ne budu ponovo imenovane na dužnosti koje su obnašale do stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno drugu odgovarajuću dužnost, prestaje im radni odnos, na temelju Zakona o utvrdivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/93-01/04

Zagreb, 3. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.