Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanju školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93 i 26/93), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o programu i načinu osposobljavanja i djelovanju školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pripadnici školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži, njihovo djelovanje te program i način osposobljavanja.

Članak 2.

Pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik srednje škole ili student.

Pripadnik školske prometne jedinice može biti samo učenik osnovne škole koji je navršio dvanaest godina i ako ima suglasnost roditelja odnosno skrbnika.

Pripadnici prometnih jedinica iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koji žele izvršavati zadatke tih jedinica, trebaju biti zdravi, primjereni u učenju, ponašanju i radu.

Članak 3.

Prometne jedinice mladeži i školske prometne jedinice djeluju u okviru policijske uprave na čijem su području organizirane, prema planu kojeg donosi rukovoditelj policijske uprave ili osoba koju on za to ovlasti.

Pripadnici prometne milicije mladeži mogu obavljati poslove upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima te kontrolu parkiranja vozila.

Kontrolu vozila i vozača pripadnici prometne jedinice mladeži mogu obavljati pod nadzorom ovlaštene službene osobe.

Članak 4.

Pripadnici školskih prometnih jedinica mogu u neposrednoj blizini osnovnih škola osiguravati prijelaz djece preko pješačkih prijelaza.

Zaustavljanje vozila ispred pješačkog prijelaza obavlja se sa ruba kolnika gdje počinje pješački prijelaz, vodoravno predručenom rukom i pločicom "STOP".

Pločica iz stavka 2. ovoga članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje dva cm na kojoj je s obje strane u žutom polju ispisan tekst "STOP".

Članak 5.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo općine odnosno grada Zagreba.

II. PROGRAM I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA PRIPADNIKA PROMETNIH JEDINICA

Članak 6.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu, te sudjelovanja u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se teoretski i praktično.

Članak 7.

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,

2. pravila prometa,

3. prometne znakove,

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se u policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici na čiji je prijedlog ta jedinica organizirana.

Osposobljavanje pripadnika prometnih jedinica obavljaju stručne osobe koje odredi policijska uprava.

Članak 9.

Pripadniku prometne jedinice za kojeg se provjerom utvrdi da je osposobljen za izvršavanje poslova i zadataka prometne jedinice, policijska uprava izdaje iskaznicu.

Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na jednodijelnom obrascu bijele boje, veličine 60 x 95 milimetara, čiji je sadržaj utvrđen na obrascu broj 1, koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

O osnovanim prometnim jedinicama i izdanim iskaznicama o osposobljenosti za pripadnike prometnih jedinica, policijska uprava vodi evidenciju.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju, uniformi i oznakama pripadnika školskih i omladinskih prometnih jedinica ("Narodne novine", broj 12/80), u dijelu koji se odnosi na program i način osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-25-889/ 1-1993.

Zagreb, 26. travnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.PROGRAM osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica

I. ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE
1. Prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu:
- opasnosti u cestovnom prometu,
- prometne jedinice i njihova uloga.
2. Pravila prometa:
- pravila kretanja pješaka,
- pravila kretanja vozača bicikla i mopeda,
- kretanje vozila po cesti,
- brzina kretanja vozila,
- upravljanje prometom od strane ovlaštene osobe,
- upravljanje prometom uređajima za davanje prometnih svjetala.
3. Prometni znakovi:
- znakovi opasnosti,
- znakovi izričitih naredbi,
- znakovi obavijesti,
- značenje "STOP" pločice.
4. Upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu:
- položaj tijela i ruku,
- upotreba "STOP" pločice,
- osiguranje prijelaza preko kolnika, pješačkog prijelaza, na raskrižju sa i bez uređaja za davanje prometnih svjetala, preko željezničke pruge sa i bez uređaja za zatvaranje prometa u razini,
- pomoć sudionicima u prometu pri ulasku i izlasku iz vozila javnog prometa,
- pomoć djeci, invalidima, starim i nemoćnim osobama,
- značenje znakova što ih sudionicima u prometu daje službena osoba,
- postupak pri nailasku vozila pod pratnjom i vozila s prednošću prolaska,
- postupak prema prekršiteljima prometnih propisa. Osposobljavanje iz područja pravila prometa, prometnih znakova i upravljanja prometom te pružanje pomoći sudionicima u prometu izvodi se i praktičnim vježbama na školskom prometnom poligonu, školskom igra

II. PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Pored programa predviđenog za osposobljavanje školskih prometnih jedinica, pripadnici prometnih jedinica mladeži trebaju poznavati:
1. Prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu:
- prometno-preventivne mjere i akcije,
- savjet za sigurnost prometa,
- značaj sredstava javnog priopćavanja i filma u prometnom odgoju i preventivi u cestovnom prometu.
2. Pravila prometa:
- uključivanje i isključivanje vozila u prometu,
- strana kretanja,
- pravila skretanja,
- zaustavljanje i parkiranje,
- mimoilaženje,
- prednost prolaska,
- pretjecanje i obilaženje,
- usmjeravanje prometa,
- ubrzavanje i usporavarije prometa i raščišćavanje raskrižja,
- postupak u slučaju prometne nezgode.


                        Obrazac br. I
__________________________________________
    (Grb
Republike Hrvatske)
Republika Hrvatska
Policijska uprava ____________________________
Broj ______________

            ISKAZNICA
        pripadnika prometne jedinice
        mladeži - školske prometne
            jedinice

1. Ime i prezime _____________________________

2. Datum i mjesto rođenja _____________________

3. JMBG _______________

3. Prebivalište i adresa stanovanja ________________

4. U__________________ dne ___________ godine.


            M. P.
        _______________________________
                (potpis ovlaštene osobe)