Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je

NAREDBU

o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

I.

Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5, 6, 7, 8. i 9. Pravilnika o čamcima ("Narodne novine", br. 39/91 i 76/92) iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to:

a) za prijevoz putnika                 DEM
- koji prevoze do 8 putnika               40
- koji prevoze preko 8 putnika         54
b) za ribolov
- do 5 metara dužine                  13
- od 5 do 7 metara dužine                27
- preko 7 metara dužine             40
c) za prijevoz tereta
- do 3 tone nosivosti                  33
- preko 3 tone nosivosti                47
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice, gumene čamce koji upotrebom mehaničkog porivnog uređaja klize po vodi (gliseri) i ostale čamce                 13
- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce    20
2. za čamce s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem
a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 10 putnika              40
- koji prevoze od 11 do 20 putnika           60
- koji prevoze od 21 do 50 putnika           67
- koji prevoze preko 50 putnika         100
b) za ribolov
- do 6 metara dužine                  13
- od 6 do 10 metara dužine               40
- od 7 do 9 metara dužine                87
- preko 9 metara dužine             100
c) za prijevoz tereta
- do 2 tone nosivosti                  33
- od 2 do 3 tone nosivosti               47
- preko 3 tone nosivosti                100
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice i ostale čamce         20
- za glisere, dvotrupce i trotrupce           20

II.
Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine"
                            DEM
a) za izvršeni osnovni pregled             40
b) za izvšreni redovni i izvanredni pregled       33

1. za čamce na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanjskim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega

III.

Za izvršeni tehnički pregled pomorske radio-postaje plaća se naknada u iznosu od 20 DEM.

IV.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I, II. i III. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 - Prihodi republičkih organa i organizacija.

V.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu ("Narodne novine", br. 55/92).

VI.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/93-02/03

Urbroj : 530-1-93-2

Zagreb, 22. travnja 1993.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza

dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.