Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Pravilnik o izradi daljinara i minimalnog voznog vremena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine", br.77/92),ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izradi daljinara i minimalnog voznog vremena

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se metodologija za određivanje daljinara i minimalnog voznog vremena na cestama Republike Hrvatske po kojima se odvija javni linijski prijevoz.

Članak 2.

Prijevoznik odnosno samostalni privrednik utvrđuje daljinar i minimalno vozno vrijeme na temelju metodologije utvrđene ovim pravilnikom.

Članak 3.

Udaljenost (relacija) izmedu autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta je mjerenjem utvrđena stvarna duljina prijeđenog puta na liniji ili dijelu linije od (do izlazne) ulazne točke autobusnog kolodvora odnosno autobusnog stajališta.

Minimalno vozno vrijeme je mjerenjem utvrđeno stvarno najkraće vrijeme da se prijede put na liniji ili dijelu linije od (do izlazne) utazne točke autobusnog kolodvora odnosno autobusnog stajališta.

Članak 4.

Određivanje udaljenosti između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta na pojedinoj liniji utvrđuje se u kilometrima.

Kada se kod mjerenja udaljenosti pojavi odstupanje od punog kilometra zaokruživanje se vrši na način da se:

-odstupanje od 0.4 km zaokružuje na nižu vrijednost punog kilometra;

- odstupanje od 0,5 do 0,9 km zaokružuje na višu vrijednost punog kilometra.

Udaljenost od stajališta do stajališta utvrđuje se mjerenjem u kilometrima pojedinačno sa potrebnim zaokruživanjem.

Članak 5.

Ukupna udaljenost na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih udaljenosti izmedu stajališta na toj liniji.

Udaljenost stajališta za liniju koja se vodi po dva ili više smjerova određuje se dopisivanjem udaljenosti stajališta narednog smjera na posljednju vrijednost udaljenosti prethodnog smjera.

Članak 6.

Minimalno vozno vrijeme izmedu autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta određuje se u minutama.

Kada se kod mjerenja minimalnih voznih vremena pojavi odstupanje od pune minute, zaokruživanje se vrši na način da se:

- Odstupanje do 29. sekunde zaokružuje na nižu vrijednost pune minute;

- odstupanje od 30. do 59. sekunde zaokružuje na višu vrifednost pune minute.

Minimalno vozno vrijeme od stajališta do stajališta utvrđuje se mjerenjem pojedinačno sa zaokruživanjem.

Članak 7.

Ukupno minimalno vozno vrijeme na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih minimalnih voznih vremena izmedu stajališta na toj liniji.

Minimalno vozno vrijeme za liniju koja se vodi po dva smjera određuje se dopisivanjem minimalnog voznog vremena narednog smjera za minimalno vozno vrijeme prethodnog smjera.

Članak 8.

Kod mjerenja minimalnih voznih vremena treba se pridržavati prometnih propisa, horizontalne i vertikalne signalizacije, prometne regulacije, stanja kolnika, gustoće prometa i ostalih elemenata koji utjeću na brzinu i sigurnost vožnje.

Članak 9.

Mjerenja iz članka 4. i 6. ovog pravilnika obavljaju prijevoznici odnosno samostalni privrednici za linije na kojima obavljaju javni linijski prijevoz.

Pri mjerenju prijevoznik odnosno samostalni privrednik će za pojedine linije utvrđiti sve autobusne kolodvore odnosno autobusna stajališta kojima se prijevoznici koriste na toj liniji, kao i prva dodirna stajališta drugih linija sa linijom na kojoj će se mjerenje izvršiti.

Članak 10.

Udaljenost se mjeri autobusom s ispravnim tahografom i pokazivačem prijedene kilometraže koji ima ugrađenu podjelu na desete dijelove kilometra, a može se mjeriti i automobilom.

Minimalno vozno vrijeme utvrđit će se sa dva ispravna kronometra.

Članak 11.

Utvrđene udaljenosti i minimalna vozna vremena upisuju se u tabelu (Prilog 1.).

Članak 12.

Kod mjerenja udaljenosti i minimalnih voznih vremena treba imati u vidu da li se mjerenje obavlja za direktnu liniju, ekspresnu liniju ili putničku liniju.

Članak 13.

Minimalna vozna vremena utvrđena na liniji ili dijelu linije obavezna su za sve prijevoznike odnosno samostalne privrednike, kao granica ispod koje se ta linija ili dio linije ne smije brže prijeći.

Na minimalna vozna remena dodaju se kod utvrđivanja voznih redova i vremena prihvata putnika (ulaz, izlaz) stanje na pojedinim autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima radi odmora putnika i drugoga što se utvrđuje voznim redom pojedine linije.

Članak 14.

Prilog broj 1 otiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/17

urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 15. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                                                PRILOG 1.
Red. br
Stajalište
Izmjerena udaljenost
Zaokružena udljenost
Izmjereno min. vozno
vrijeme

Zaokruženo min. vozno vrijeme
Napomena


UKUPNO


Prosječno ostvarena brzina:       km/h