Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Pravilnik o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cesta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine " br. 56/91, 61/91, 49/92 i 26/93), članka 47. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 77/92 i 26/93) i Članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cesta

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se stručna sprema inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza, obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i izgled posebne oznake (u daljnjem tekstu: značka) koju nose inspektori cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i inspektori cestovnog prometa grada Zagreba, vodenje evidencije o izdanim iskaznicama i značkama te način izdavanja iskaznice i značke.

Članak 2.

Poslove inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza može obavljati osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme.

Članak 3.

Iskaznicu inspektoru cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza izdaje ministar pomorstva, promete i veza, a iskaznicu inspektoru cestovnog prometa grada Zagreba izdaje pročelnik Upravnog odjela nadležnog za poslove cestovnog prometa grada Zagreba.

Članak 4.

Obrazac iskaznice izraduje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 x 65 mm na tri stranice koje se preklapaju.

Obrasci iskaznice inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i iskaznice inspektora cestovnog prometa građa Zagreba s odgovarajućim sadr'žajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Značka je izradena iz metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.

Na gornjem polukrugu na vanjskom rubu izrađen je hrvatski pleter u zlatnoj boji, a unutar njega na podlozi srebrne boje nalazi se u sredini grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama dok je s njegove lijeve strane ovalno upisana riječ "Republika", a s desne strane je ovalno upisana riječ "Hrvatska".

Na donjoj polovici značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u prirodnim bojama, koja na srednjem dijelu ispod grba ima kvadratni prostor u srebrnoj boji na koji se utiskuje serijski broj značke. Na najdonjem dijelu značke na podlozi srebrne boje ovalno je upisano "inspektor cestovnog prometa i cesta RH" odnosno "inspektor cestovnog prometa".

Znečka je izrađena u niskom reljefu; tako da je pleter izbačen, dok se serijski broj značke utiskuje. Grb i zastava izradeni su u emajlu i prirodnim bojama: Značka se sa stražnje strane pričvršćuje pomoću navoja s maticom.

Članak 6.

Obrazac značke inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i inspektora cestovnog prometa grada Zagreba s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 7.

Kožni povez za nošenje iskaznice i značke je tamno plave boje. Kožni povez je trostrukog pregiba, velićina svakog pregiba je 8 x 12 cm, a na naslovnom dijelu je utisnuto "Inspektor cestovnog prometa i cesta "RH" ili "lnspektor cestovnog prometa grada Zagreba".

Članak 8.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, serijski broj iskaznice i značke, datum izdavanja, rok važenja i rubrika za napomenu.

Članak 9.

Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti inspektora.

Svrha zloupotreba povlači disciplinsku i kazpenu odgovornost.

Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice, odnosno značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se umjesto izgubljene ili nestale na neki drugi način nakon što je oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 11.

Iskaznica i značka moraju se vratiti u slijedećim slučajevima:

1. ako je inspektor razriješen dužnosti;

2. ako je inspektoru prestao radni odnos;

3. ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je inspektor grubo kršio svoja ovlaštenja.

Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.

Članak 12.

Iskaznice izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje va.žiti Pravilnik o strućnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta ("Narodne novine" broj 3/91).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/19

Urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 1. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

mr. Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

            REPUBLIKA HRVATSKA

            SLUŽBENA ISKAZNICA
            INSPEKTORA CESTOVNOG
            PROMETA I CESTA___________________________________________________________


                REPUBLIKA HRVATSKA
                MINISTARSTVO POMORSTVA,
                PROMETA I VEZA

                SLUŽBENA ISKAZNICA
                INSPEKTORA CESTOVNOG
                PROMETA I CESTA

            JMBG
            IME
            PREZIME
            ICPC
            DATUM IZDAVANJA ROK VAŽENJA


        OVLAŠTENJE

Inspektor cestovnog prometa i cesta ovlašten je da u
okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona
i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba
i pojedinaca u djelatnosti cestovnog prometa i cesta,
te da u postupku nadzora utvrđuje identitet fizičkih osoba.

                    ___________________________
        M.P.              POTPIS MINlSTRA


VRIJEDI ZA GRANIČNI POJAS I
GRANIČNE PRIJELAZE REPUBLIKE
HRVATSKE

        M.P.
                    
                    
                    ________________________________
                    POTPIS OVLAŠTENE OSOBE MUP-a
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA

JMBG
IME
PREZIME
ICPC
DATUM IZDAVANJA ROK VAŽENJA
OVLAŠTENJE

Inspektor cestovnog prometa i cesta ovlaštenje da u okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba i pojedinaca u djelatnosti cestovnog prometa i cesta, te da u postupku nadzora ut

POTPIS PROČELNIKA