Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o osnovnicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju čl.117. i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Narodne novine", broj 26/83. 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) pravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidkog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o osnovnicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.

1. Osobe koje osobnim radom samostalno u oblikn zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost; kao i vrkunski športaši koji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osigurani prema odredbama članka 20. st. 2, 3. i 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje za godinu 1993. prema osnovicama osiguranja utvrđenim ovom odlukom.

2. Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osobama iz točke 1. ove odluke, određuje ·se ovisno o stručnoj spremi i dužini ukupnoga mirovinskog staža osiguranika te iznosi:

1)

a) za odvjetnike; :

b) za samostalne filmske radnike (pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge, režisere, glavne organizatore produkcije, pomoćne režisere, glavne snimatelje, kompozitore, filmske scenografe, filmske arkitekte, filmske glumce, slikare kostima, kostimografe, slikare maske, snimatelje zvuka, montažere slika, glavne crtače - crtače karaktera, animatore crtanog filma, animatore filma s lutkama, direktore filmskih ekipa, umjetničke direktore scene, filmske kritičare i novinare, filmske prevoditelje, glazbene suradnike, glazbene voditelje - montažere zvuka i majstore za specijalne efekte).

c) za glazbene, odnosno estradne radnike (istaknute skladatelje, istaknute instrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute glazbene aranžere, istaknute glazbenologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programe, istaknute humoriste i istaknute režisere tona);

d) za samostalne lektore,

e) za samostalne znanstvene i tekničke prevoditelje,

f) za samostalne novmare ,

g) za samostalne liječnike,

h) za sve ostale osiguranike, koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):

S mirovinskom stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina 235.410.-

2. od 20 i više godina 261.570.-

2)

a) za samostalne filmske radnike (prvog ili drugog asistenta režije, sekretara režije, registratora snimanja-skript. pomočnika direktora filmske ekipe, pomočnika režisera, vođe snimanja, organizatora snimanja, sekretara produkcije-prevoditelja, prvog i drugog asistenta snimanja slike, majstora scene, snimatelja trika, crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera - glumca, dublera, glavnog osvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa, voditelja gradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera - asistenta kostimografa, krojača - specijalista, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekvizitera, rekvizitera oružara, pirotekničara, izvodača zvućnik efekata, asistenta snimtelja zvuka - kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera, kopista i kolorista crtanog filma, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja - švenkera),

b) za samostalnog debatnog stenografa,

c) za sve ostale osiguranike kojiimaju strućnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina 183.092.-

2. od 20 i više godina 203.437.-

a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistenta snimatelja slika, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizaciji snimanja - pomoćnika garderobijera, pomoćnika, pomoćnika rekvizitera, scenskog radnika i pripravnike svih zvanja),

b) za muzičke, odnosno estradne radnike (instrumentaliste i vokaliste, pisce tekstova, voditelje programa glazbenologa, glazbene korepetitore, artiste, folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere tona i režisere svjetla, plesače, manekene i estradne glumce),

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva.

d) za samostalne učitelje plesa,

e) za samostalne turističke vodiče,

f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina 148.223.-

2. od 20 i više godina 164.687.-

4)

a) za nosače prtljage na želježničkim stanicama,

b) za kolportere tiska,

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. mala ribarska sredstva,

d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja Šniža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina 114.798.-

2. od 20 i više godina 127.552.-

5)

za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu :

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina 98.815.-

2. od 20 i više godina 109.791.

3. Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenika odnosno estradnih radnika u odgovarajuća zvanja, obavlja strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada,

4. Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog staža ili stručnoj spremi nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena

5. Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema mjerilima iz točke 2. ove odluke utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskog staža i to:

1) 372.735.- osiguraniku iz točke 1. pod 1, ove odluke

2) 289.895. - osiguraniku iz točke 2. pod 2. ove odluke

3) 234.681. - osiguraniku iz točke 2. pod 3. ove odluke

4) 181.757. - osiguraniku iz točke 2. pod 4. ove odluke

5) 156.451. - osiguraniku iz točke 2. pod 5. ove odluke

6. Izmjena osnovice prema točki 5. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja

7. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stopi utvrđenoj za osobe samostalnih djelatnosti i osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, u slučaju kada im se plaća utvrđuje u neto svoti.

Doprinos iz stavka 1. ove točke, umjesto osiguranika može plaćati odgovarajuće strukovno udruženje što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plačanja doprinosa.

8. Ako je pokrenut postupak tijekom 1993. za utvrđivanje svojstva osiguranika za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrdivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja utvrđenoj prema točki 2. ove odluke, a prema stopi utvrđenoj za osobe samostalnih djelatnosti i osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa važećoj u vrijeme pokretanja postupka

9. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka određivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1992.("Narodne novine", broj 16/92). ·

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396

Urbroj : 341-99-01/93-3

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">