Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. toč. 7. i 101. stavka 3. a u svezi s člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (članak 98. a u svezi s člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) jest prosječna mjesečna neto plaća što ju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja, s tim da ako je ona manja od prosječne minimalne plaće, ili ako ju nije moguće utvrditi, primjenjuje se svota prosječne minimalne plaće iz godine koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja. Početkom svake kalendarske godine osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa povećava se za onoliko postotaka za koliko se povećava nominalna plaća svih radnika zaposlenih na području Republike u prethodnoj godini.

2. Za osobe koje su nakon prestanka obveznog osiguranja u zemlji s kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i nakon povratka iz inozemstva, osigurale produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti (članak 98. stavak 2. točka 2., a u svezi s člankom 43. st.1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa određuje se u visini i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda kojom su utvrđene osnovice osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

3. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u godini 1993. obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za godinu 1993.. kada im se plaća utvrđuje u neto svoti.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranja u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.

5. Osobe kod kojih je nastala okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje, prije 3. ožujka 1973. godine, a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka, 1973. godine, razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljiina za koja se odobrava produženo osiguranje.

6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 5. odluke obračunavat će se prema osnovici osiguranja u koju bi osiguranik bio razvrstan u godini podnošenja zahtjeva na produženo osiguranje i po stopi koja se primijenjuje u godini podnošenja zaktjeva i to za sva protekla razdoblja za koja se priznaje pravo na produženo osiguranje.

7. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koja je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.

8. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se RepubIičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na osnovi rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.

9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja.

10. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 16/92).

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 140-13/93-01/1898

Urbroj : 341-99-01/93-7

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.